3. rok BSS očima studenta

Štítky:

Obor Bezpečnostní a strategická studia (dále Bezpečnostní studia) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vznikl teprve nedávno – v roce 2005. Je tedy na místě si položit otázku co k tomu vedlo a proč právě nyní…

Autor: Petr Zelinka

…Příčinu lze zřejmě spatřovat v rostoucí světové poptávce po lidech vzdělaných v oblasti bezpečnosti. Tento jev lze klást do souvislosti s rozpadem Sovětského svazu a bipolárního systému. Bezpečnostní hrozby se staly méně patrnými, nepřítel (pokud je toto pojmenování vůbec vhodné) nejednoznačným a koncepce bezpečnosti doznala změn – bezpečnost před čím a bezpečnost pro koho má jiný rozměr než dříve. Tento trend ještě umocnily teroristické útoky z jedenáctého září. Vše volalo po bezpečnostním vzdělání. Samozřejmě je třeba poukázat na to, že bezpečnostní akademická komunita (ve smyslu podoboru mezinárodních vztahů) existovala již dlouho a na její práci se v mnohém navazuje, jen došlo k podstatnému rozšíření její agendy a počtu příslušníků.

Pro pochopení vzniku je však jít i druhou cestou explanace, tedy bottom-up. Za vznikem oboru totiž stojí skupina brněnských politologů, v čele s docentem Marešem, která se specializuje na určité oblasti spjaté s bezpečností a založení tohoto oboru se dá pokládat za logické vyústění jejich bádání a akademických snah. Vznik Bezpečnostních studijí lze tak chápat jako snahu zaplnit mezeru v bezpečnostní expertýze, která jak se zřejmě zakladatelé domnívají, je charakteristická pro český trh. Zvyšující se počet univerzit obor příbuzného zaměření nabízejících v jiných (především západních) zemích, dává jejich názoru o velké poptávce za pravdu. Zda tato poptávka v ČR skutečně existuje a zda znalosti nabyté na tomto oboru je právě to, co trh požaduje, ukáží až první absoloventi oboru (v roce 2010), respektive jejich potýkání se s trhem práce.

Důležitější než důvody vzniku je samotný obsah studia. Zatímco tradičně jsou Bezpečnostní studia považována za hlavní součást mezinárodních vztahů a lze od nich očekávat tedy především mezinárodní (rozuměj mezistátní) úroveň analýzy, v brněnském případě, již kvůli akademickém zázemí garanta oboru a téměř všech odborných asistentů, tomu tak docela není. Obor totiž nabízí kurzy zaměřené jak dovnitř státu, například Rizikové subkultury mládeže, Politický extremismus a radikalismus v ČR, Kriminální politika, tak kursy v rovině mezinárodní- Informační válka, Konflikty o suroviny, Proliferace ZHN, ale také kursy nespadající pod toto členění – Human Security, Terorismus či Privatizace bezpečnosti. Právě v pestrosti palety nabízených kursů je síla tohoto oboru a osobní preferenci studenta je učiněno za dost. Tato flexibilita je umocněna nutnostní studovat další obor (Bezpečnostní studia lze studova pouze dvouoborově) a právě dohromady s ním zaručuje více přístupů k bezpečnosti a velkou paletu zkoumaných témat.

Naopak negativním aspektem oboru je jeho určitá nevyzrálost, která se u oboru s tak čerstvým datem vzniku dá předpokládat. Ovšem s postupujícím časem, studentskou zpětnou vazbou a vlastní sebereflexí se podnikli kroky k nápravě těchto nedostatků.

Studium na bakalářském stupni se zatím jeví zaměřené především empiristicky, tj. představuje studentům velký počet faktů a jevů z širokého okruhu témat, prezentuje základní koncepce a chápání bezpečnosti. Na druhou stranu, studenti nejsou nuceni k většímu analytickému myšlení, na které bude kladen důraz až na magisterském stupni, který dle žádosti na akreditaci vypadá více než slibně a pokud bude v praxi tak dobrý, jako na papíře, mají se studenti opravdu na co těšit. Na magisterském stupni bude zřejmě také prohloubeno teoretické studium bezpečnosti, které na bakalářském stupni spočívalo především v seznámení se s bezpečností v pojetí Kodaňské školy (tj krom vojensko-politické bezpečnosti rozšíření na tématické ose o enviromentální, sociální a ekonomický sektor a na ose referenčních objektů prohloubení o jiné aktéry než stát). Dlužno podotknout, že je obecně přijímána jako nejvhodnější pro uchopení současného světa.

Bezpečnostní studia, stejně jako jiné sociálně vědní obory, nabízejí spíše povrchní seznámení se zkoumaným tématem a je pak na každém studentu, na co se bude specializovat a o které oblasti se bude sám hlouběji zajímat. Existují i jiné obory, které se bezpečnosí zabývají. A mohou představit stejně kvalitní analýzy v partikulární bezpečnostní oblasti, arabista popíše krizi na Blízkém východě, ekonom zanalyzuje hrozbu, jež představuje obchod s drogami pro Latinskou Ameriku, sociolog pochopí frustraci a vykořeněnost imigrantů, politolog se bude zabývat slabostí afrických států, ale je to zřejmě jen bezpečnostní analytik, který tyto jevy umí propojit a chápat bezpečnost v celé její šíři. Bezpečnost v současné době charakterizuje a ovlivňuje celá řada fenoménů – revoluce ve vojenských záležitostech, privatizace bezpečnosti, informační válka, koncept lidské bezpečnosti, asymetrický konflikt, netwar a mnohé další, a jejich znalost dává studentovi Bezpečnostních studií komparativní výhodu v porovnání s ostatními obory, co do šíře a komplexnosti rozhledu v bezpečnosti. Koneckonců je to jeho specializace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *