Aktualizováno: Jak se dostat na BSS a co mě tam čeká (1/3)

V následujících třech článcích se zájemci o bakalářské studium Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně seznámí s celým procesem od podání přihlášky, přes přijímací řízení, studium až po bakalářské Státní závěrečné zkoušky. Nechť je tento text přínosným průvodcem na strastiplné cestě potenciálních budoucích odborníků na bezpečnost. Nenajdete-li v textu odpověď na Vaši otázku, neváhejte se pomocí komentáře k textu na cokoliv zeptat.

EDIT: Po více jak deseti letech dochází k revizi textu, neboť některé skutečnosti se za tu dobu výrazně proměnily. Ostatně z uchazečů, kterým původní text určitě aspoň trochu ulehčil studium, jsou dnes již zavedení bezpečnostní experti. Základ textu však přináleží původnímu autorovi a za to mu patří velký dík.

Krok 1: Podání přihlášky

Celý proces logicky začíná tím, že si zájemce o studium podá přihlášku ke studiu na Fakultě sociálních studií. Přihláška se podává pouze elektronicky, její cena je 450 Kč (2020) a odezdat ji musíte do konce února. Obor Bezpečnostní a strategická studia (dále jen BSS) je obor akreditovaný pod Katedrou politologie a v bakalářském studiu jej lze studovat pouze ve sdružené formě. Je třeba si tedy vybrat kombinaci BSS s jiným oborem. Jelikož byl na Masarykově univerzitě zaveden systém studia maior+minor, znamená to pro vás, že si musíte vybrat, zda se chcete věnovat více BSS, nebo druhému oboru. V současné době jsou doporučené kombinace BSS jako hlavního oboru s následujícími vedlejšími obory: Environmentální studia, Evropská studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie a Sociologie. U nich by měl být garantován vzájemný soulad rozvrhu. BSS je možné v negarantované podobě kombinovat i s dalšími obory zejména z Filosofické fakulty.

Poté, co si zájemce o studium vybere nejvhodnější kombinaci, podá si v Informačním systému E-přihlášku, a to na následující adrese. Přihlašování je velmi jednoduché a intuitivní a zájemci s ním jistě nebudou mít problém. V rámci jedné přihlášky je možno přihlásit až tři různá studijní schémata s jedním hlavním oborem (BSS+XYZ).  Při problémech neváhejte napsat svůj dotaz pomocí komentáře k tomuto textu či kontaktujte přímo Masarykovu univerzitu (prihlaska@muni.cz). Předtím však doporučujeme ještě nahlédnout do sekce Časté dotazy.

Po úspěšném vyplnění nezapomeňte rovněž do konce února přihlášky zaplatit. Do této doby je rovněž nutné ve vytvořené e-přihlášce závazně zvolit variantu přijímacího řízení (viz krok 2) a pořadí preferencí jednotlivých studijních plánů.

Krok 2: Přijímací zkoušky

Dosud to byla brnkačka, teď se teprve začne lámat chleba. Zaprvé je vhodné zmínit možnost přijetí bez přijímací zkoušky. Pokud jste úspěšným individuálním řešitelem krajského kola Středoškolské odborné činnosti ve vybraných kategoriích, úspěšným individuálním řešitelem krajského kola slovenské středoškolské odborné činnosti ve vybraných kategoriích, účastníkem celostátního kola Zeměpisné olympiády (kategorie D) nebo účastníkem celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií máte vyhráno. Stačí vám pro přijetí pouze do 31. března doložit úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy.

Běžné přijímací zkoušky na Fakultě sociálních studií se sestávají ze dvou částí, první z nich je test ze studijních předpokladů, druhou test základů společenských věd. V případě prvního testu je možné si vybrat mezi testem Obecných studijních předpokladů (OSP), který zajišťuje společnost Scio a Testem studijních předpokladů (TSP), organizovaným Masarykovou univerzitou. V případě testu Základu společenských věd (ZSV) je přípustná pouze varianta, kterou zabezpečuje Scio.

Test Obecných studijních předpokladů vs. Test studijních předpokladů

V zásadě tedy existují dva způsoby, jak složit přijímací zkoušky (OSP+ZSV, nebo TSP+ZSV). Tak či tak se budete sami muset přihlásit k Národním srovnávacím zkouškám, v jejichž rámci se právě OSP a ZSV odehrávají. Po přihlášení ke konkrétnímu termínu vám přijde od společnosti Scio pozvánka. V případě TSP se vám pozvánka od Masarykovy univerzity zobrazí ve vaší e-přihlášce v Informačním systému.

Oba testy studijních předpokladů mají svá pro a proti. Ve prospěch OSP hovoří možnost skládat je vícekrát s tím, že se vám započítá ten nejlepší výsledek. Ze všech termínů FSS většinou uznává jen některé a doporučujeme před přihlášením ke zkoušce toto prověřit. Zkoušky OSP se konají v mnoha městech v České republice i na Slovensku. Proti hovoří zejména to, že si za každý pokus musíte zaplatit (nejméně 510 kč). Stejná pravidla a termíny jako pro OSP platí i pro ZSV, s tím, že obě zkoušky je možné stihnout v jeden den. Výsledky OSP i ZSV předává fakultě výhradně Scio. V rámci přihlášky k NSZ je nutné udělit k tomuto předání udělit souhlas!

U TSP se koná pouze jeden termín, což se může zdát trochu riskantní. Na druhou stranu je jeho složení je finančně obsaženo v ceně přihlášky ke studiu. TSP se koná na přelomu dubna a května. Je možné jej složit v Brně a v Praze. Kromě organizačních aspektů jsou ale pro rozhodování i struktura a obsah testu.

OSP je test o 66 otázkách rozdělených do dvou bloků zvaných verbální oddíl a analytický oddíl. Všechny otázky mají pět možných odpovědí z nichž jedna je správná.  V každém oddílu je cca 33 otázek. Na verbální oddíl máte 35 minut času. Úlohy v něm jsou zaměřeny na schopnost práce s jazykem, porozumění delším textům a předložené argumentaci. Jakmile jej dokončíte, musíte počkat, dokud nevyprší časový interval a dozor Vám nepovolí pokračovat v dalším oddílu. Na analytický oddíl máte 50 minut, během nichž se testují schopnost práce se soubory informací, orientaci v sadě podmínek včetně vyvozování z nich a schopnost pracovat s kvantitativními údaji. V celém OSP je důležité i správně rozložit čas, stihnout všechny úlohy je fakticky nemožné.

Modelová otázka z OSP

Rostoucí ekonomika motivuje firmy k rozšiřování nebo stěhování do lepších a ______ prostor. Zároveň se ______ doposud nevyužívaných kancelářských prostor zvyšuje i díky tomu, že výstavba nových kancelářských komplexů ______.

(A) větších – obsazenost – stagnuje

(B) modernějších – kvalita – neroste

(C) dražších – význam – roste

(D) novějších – renovování – pokračuje

(E) kvalitnějších – potřeba – neklesá

TSP je plně v režii Masarykovy univerzity, obsahuje kolem 60 otázek a budete na něj mít 100 minut času. Skládá se z 6 subtestů po 10 otázkách – verbální, numerický, analytický, kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Rozdílem oproti OSP je i zařazení 10 otázek v anglickém jazyce. Shodné je schéma pěti možných odpovědí na každou otázku s jednou správnou odpovědí. Starší verze TSP si můžete včetně klíčů legálně stáhnout.

Modelová otázka z TSP

Prezidentský úřad v Polsku v současné době (k lednu 2019) zastává:

a)Andrzej Duda‌

b)Andrej Kiska‌

c)Lech Kaczyński‌

d)Donald Tusk‌

e)Lech Wałęsa

Test Základů společenských věd

Test ze Základů společenských věd vychází z náplně stejnojmenného předmětu v rozsahu, v jakém je vyučován na gymnáziu. Kromě středoškolských učebnic problematika jednotlivých úloh testu vychází také ze seznamu odborné literatury. V testu je celkem 60 úloh rozdělených do tří částí, Člověk a společnost (zahrnuje úlohy z oboru psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (zahrnuje úlohy z oboru práva a politologie), Hospodářství a svět (zahrnuje úlohy z oboru ekonomie, evropské integrace a moderních dějin od roku 1848 s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů. Oproti dřívějším letům jsou do prvního oddílu zařazeny i úlohy zaměřené na filosofickou práci s textem a interpretaci.

Test ze Základů společenských věd není testem všeobecného přehledu, neobjevují se v něm žádné úlohy týkající se aktuálního politického života ani úlohy přesahující oblast společenských věd a zasahující do jiných oblastí apod.  U tohoto testu skutečně doporučujeme získat starší verze a seznámit se s typem otázek, na které můžete narazit. Obecně je možné pro přípravu na všechny varianty přijímacích zkoušek využít přípravných kurzů, tištěných publikací a internetových kurzů, kdy osobně mohu doporučit zejména třetí možnost.

Modelová otázka ze ZSV

Vzájemné obdarovávání vánočními dárky patří mezi zřetelnou a všudypřítomnou tradici nejen v české společnosti. Která z následujících možností nejlépe vystihuje, zda je možné tuto tradici chápat jako sociální normu a proč?

(A) Ne, protože jde o tradici odvozenou z náboženského, nikoli občanského systému.

(B) Ne, protože není známé, jaký trest při nedodržení této tradice následuje.

(C) Ne, protože se nejedná o součást platné legislativy.

(D) Ano, protože se jedná o pravidlo chování, které je vnímáno a respektováno jako závazné.

Cesta k výsledkům

Pro zvolení správné taktiky během testu je dobré znát pravidla bodování. Z nabízených odpovědí je  vždy jen jedna správně, pokud odpovíte dobře, získáváte jeden bod. Pokud neodpovíte, neztrácíte a nezískáváte žádné body. Rozdíl nastává v případě, že odpovíte špatně. U TSP a OSP se za každou špatnou odpověď odečítá 0,25 bodu. U ZSV vzhledem ke čtyřem možnostem ztrácíte za každou špatnou odpověď 1/3 bodu

Nakonec vám budou sečteny všechny body a odečteny všechny ztráty a výsledný bodový stav se převede na tzv. percentil. Ten se dozvíte u testů společnosti Scio na jejich stránkách. V případě TSP pak v E-přihlášce. Percentil určuje, kolik procent řešitelů testu bylo horších jak Vy. Máte-li percentil 90, znamená to, že 90 % řešitelů mělo horší výsledek než Vy. Percentilové hodnoty se vypočítávají ze škály, jejíž hranice určuje bodová hodnota výsledku nejlepšího řešitele na jedné straně a bodová hodnota výsledku nejhoršího řešitele na druhé straně. Percentil 100 tedy neznamená, že řešitel měl všechno správně, ale pouze, že získal nejvíce bodů.

Za OSP získáte určitou hodnotu percentilu, dejme tomu 70 a za ZSV dostanete také určitou hodnotu percentilu, dejme tomu také 80. Celkový výsledek poté tvoří součet v poměru 60 percentil ZSV a 40 z OSP. V modelovém případě jste tedy dosáhli výsledku 152.  Konkrétní čísla za loňský rok bohužel nejsou pro BSS k dispozici. Pro každou kombinaci jsou navíc unikátní. Pro většinu kombinací (zejména mimo BSS+Psychologie) by vám však měl stačit modelových 152.

Krok 3: Zápis

Celý přijímací proces je úspěšné za Vámi, podali jste velmi dobrý výkon a Masarykova univerzita Vám poslala e-mail o přijetí na zvolenou kombinaci oborů. Samotné rozhodnutí je k dispozici ve vaší E-přihlášce. Datum zápisu se odvíjí od vašeho jména. Zjistit jej je možné na stránkách FSS. K zápisu si musíte vzít občanský průkaz (případně pas), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doporučuji také průvodní dopis, neboť je v něm uvedeno datum, čas a číslo místnosti, ve které zápis probíhá. U zápisu budete instruování, co a jak, necháte si udělat fotku do Informačního systému Masarykovy univerzity a případně odřeknete kombinace oborů, na které jste se také dostali, ale které jste si nakonec nevybrali. Počítejte s tím, že zápis Vám zabere minimálně celé dopoledne, takže si nic nedomlouvejte. Zápis probíhá vždy kolem poloviny července, a kdyby se Vám stalo, že nebudete tou dobou v Brně, můžete pomocí plné moci zmocnit někoho jiného, aby Vás u zápisu zastupoval.

Upozorňujeme, že téměř všechny informace k přijímacímu řízení na FSS jsou k dispozici zde. Další kroky a rady související zejména s výběrem předmětů, systémem kreditů (ECTS) a studijními povinnostmi budou představeny v dalším díle.

V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte obrátit i na emailovou adresu uchazeci@muni.cz. Platí pro všechny obory/programy vyučované na Masarykově univerzitě. Better safe than sorry.

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *