Benes Award 2013

Štítky:

Sekce sociální patologie

Masarykovy české sociologické společnosti

a

prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne)

 

 vyhlašují 4. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – prevence rizikového chování

 

BENES AWARD 2013

 

Soutěže se mohou zúčastnit současní nebo minulí studenti bakalářského nebo magisterského programu, bez věkového omezení. Přihlásit je možno práci, týkající se některé z výše uvedených problematik, obhajovanou či předloženou na fakultě v letech 2010 – 2013. Účastník odevzdává abstrakt práce v rozsahu nejvýše 8 stran.

Výběr prací bude dvoukolový:

V prvním kole bude na základě předložených abstraktů vybráno 6 finalistů, kteří budou následně vyzváni k účasti na konferenci (viz dále) a prezentaci své práce před odbornou veřejností. Výběr bude provádět komise, složená ze členů Sekce sociální patologie MČSS. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat menší počet finalistů nebo soutěž zrušit. Druhé kolo hodnocení proběhne na výroční konferenci Sekce sociální patologie ve dnech 17. – 19. dubna 2013 v Červené nad Vltavou. Každý z finalistů zde ve speciálním panelu přednese patnáctiminutový referát, shrnující hlavní výzkumné poznatky soutěžní práce. Příspěvky budou poté hodnoceny tajným hlasováním všech přítomných posluchačů.

Vítězná práce bude vyhlášena přímo na konferenci dne 18.4.2013 ve večerních hodinách. Ocenění je spojeno s finanční prémií, věnovanou osobně prof. Michaelem Benesem. Všechna vystoupení finalistů budou následně otištěna ve sborníku referátů z konference.

Účast finalistů Benes Award na konferenci bude dotována MČSS, proto jejich účastnický poplatek činí pouze 900,- Kč, namísto obvyklých 1 700,- Kč. Poplatek zahrnuje ubytování a stravu po celou dobu konference a sborník.

Abstrakt práce (rozsah max. 8 stran vč. příloh, formát MS Word, velikost písma 12, řádkování 1,5) odešle každý soutěžící nejpozději do 31. března 2013 mailem na adresu: jholas@iksp.justice.cz

a zároveň poštou na adresu:

Mgr. Jakub Holas

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Nám. 14. října 12, PB 87

150 21 Praha 5

     V poštovní zásilce bude mimo abstraktu zároveň přiložena přihláška do soutěže, obsahující jméno soutěžícího, kontaktní adresu včetně emailu, studovanou školu a studijní obor, název přihlášené práce, počet stran práce, jméno školitele a vlastnoruční podpis soutěžícího.

Soutěžící bude o případném postupu do druhého kola soutěže vyrozuměn do 5. dubna 2013 prostřednictvím emailu.

Již několik z finalistů uplynulých ročníků se – snad i díky své účasti na této akci – úspěšně zapojilo do vědeckého života. Věřím, že také vy využijete možnosti seznámit s výsledky své práce širší okruh odborníků, získat jejich zpětnou vazbu a případně navázat kontakty pro svou další činnost.

 

Za sekci sociální patologie MČSS

Mgr. Jakub Holas

administrátor soutěže

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *