Jak se dostat na BSS a co mě tam čeká

Štítky:

Fakulta sociálních studií Na následujících řádcích se zájemci o studium Bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně seznámí s celým procesem od podání přihlášky, přes přijímačky, studium až po bakalářské Státní závěrečné zkoušky. Nechť je tento text přínosným průvodcem na strastiplné cestě potencionálních budoucích odborníků na bezpečnost. Nenajdete-li v textu odpověď na Vaši otázku, neváhejte se pomocí komentáře k textu na cokoliv zeptat.

EDIT: červenec 2009

**Krok 1: Podání přihlášky**

Celý proces logicky začíná tím, že si zájemce o studium podá přihlášku ke studiu na Fakultě sociálních studií. Přihláška se podává pouze elektronicky, její cena je 250 Kč (2009) a podána musí být vždy do konce února. Obor Bezpečnostní a strategická studia (dále jen BSS) je obor akreditovaný pod Katedrou politologie a v bakalářském studiu jej nelze studovat samostatně. Je třeba si tedy vybrat kombinaci BSS s jiným oborem. V současné době jsou nabízeny kombinace oboru BSS s obory Anglický jazyk a literatura (FF), Německý jazyk a literatura (FF), Mediální studia a žurnalistika (FSS), Evropská studia (FSS), Hospodářská politika (ESF), Sociologie (FSS), Politologie (FSS) a Mezinárodní vztahy (FSS). Pro BSS se nejvíce osvědčily obory Politologie a Mezinárodní vztahy, resp. i Evropská studia, neboť informace v nich získané nejlépe komplementovaly informace z BSS.

Poté, co si zájemce o studium vybere nejvhodnější kombinaci, podá si do ní E-přihlášku, a to na adrese (http://is.muni.cz/prihlaska/). Přihlašování je velmi jednoduché a intuitivní a zájemci s ním jistě nebudou mít problém. Při problémech ale neváhejte napsat svůj dotaz pomocí komentáře k tomuto textu.

Vyplněnou přihlášku (když Vám v ní bude něco chybět, bude příslušná pasáž svítit červeně a systém Vás nenechá přihlášku dokončit) pak „podáte“, tzn., že se posunete k platbě. Nově můžete zaplatit všechny podané přihlášky naráz, což Vám ušetří čas i peníze. Do dvou týdnů od zaplacení bude Vaše přihláška podána a zcela dokončena, teď už jenom vyčkáte na dopis, ve kterém Vás škola pozve k vykonání písemné přijímací zkoušky (preferovaný termín zkoušky navolíte v přihlášce).

**Krok 2: Přijímací zkoušky**

Dosud to byla brnkačka a teď se teprve láme chleba. Přijímací zkoušky na všechny obory Fakulty sociálních studií jsou jednotné a zajišťuje je společnost SCIO (http://www.scio.cz/). Přijímací zkouška sestává ze dvou částí, první z nich je test Obecných studijních předpokladů (OSP) a druhou je test ze Základů společenských věd (ZSV). OSP je test o 105 otázkách rozdělených do tří bloků zvaných Verbální oddíl, Analytický oddíl a Kvantitativní oddíl. V každém oddílu je cca 25-40 otázek a na každý oddíl máte 35 minut času, celkem tedy 105 minut. Jakmile dokončíte první oddíl, musíte počkat, dokud nevyprší 35 minutový interval a dozor Vám nepovolí pokračovat v dalším oddílu. Test není vědomostní záležitostí, otázky jsou formulovány tak, aby otestovaly Vaše logické myšlení, analytické dovednosti, komunikační a sémantické schopnosti, práci s čísly, prostorové myšlení, orientaci apod. Na test se vlastně nedá naučit, i když jsou nabízeny kurzy pro studenty, kteří budou právě tento test psát. V principu se v nich ale naučíte číst zadání a nějaké základy či návody, jak řešit určité typy otázek. My spíše doporučujeme si koupit (nebo někde sehnat) starší verze testů a zkoušet, zkoušet a zkoušet.

Na oba testy je nutno se přihlásit u společnosti SCIO, neboť FSS jako taková nevyhlašuje vlastní termíny pro přijímací zkoušky. Přijati budete na základě výsledků zkoušek u společnosti SCIO (SCIO předává informace Masarykově univerzitě sama, o to se starat nemusíte). Zkoušku můžete zkusit celkem třikrát, uznává se Vám automaticky nejlepší výsledek. Pozor, FSS neuznává všechny zkouškové termíny společnosti SCIO, je třeba se informovat a přihlásit se na správný termín testů OSP a ZSV. Cena jedné zkoušky z jednoho „předmětu“ (OSP nebo ZSV) je přibližně 400 Kč. Bližší a podrobnější informace naleznete na (http://www.scio.cz/).

U oborových kombinací, kde se kombinují obory FSS a FF (Filozofické fakulty) nebo ESF (Ekonomicko-správní fakulty) je třeba vykonat ještě Test studijních předpokladů (TSP) a případně ještě oborový test. TSP je plně v režii Masarykovy univerzity, obsahuje kolem 60 otázek a budete na něj mít 90 minut času. Starší verze TSP si můžete včetně klíčů legálně stáhnout z (http://www.muni.cz/fsps/study/admission/tsp). Oborové testy se konají například na oborech Anglický jazyk a literatura nebo Německý jazyk a literatura, jejich obsahem je testování středoškolských znalostí z konkrétních oborů, v tomto případě tedy anglického (resp. německého) jazyka a kultury.

Všechny druhy testů (kromě oborových) mají stejná pravidla. Z nabízených možností je vždy jen jedna správně, pokud odpovíte dobře, získáváte jeden bod. Pokud neodpovíte, neztrácíte a nezískáváte žádné body a pokud odpovíte špatně, ztrácíte zlomek bodu dle jistého klíče: pokud jste odpověď vybírali ze čtyř možností, ztrácíte 1/3 bodu, pokud jste vybírali z pěti možností, ztrácíte 1/4 bodu. Nakonec vám budou sečteny všechny body a odečteny všechny ztráty a výsledný bodový stav se převede na tzv. percentil. Percentil určuje, kolik procent řešitelů testu bylo horších jak Vy. Máte-li percentil 90, znamená to, že 90% řešitelů mělo horší výsledek než Vy. Percentilové hodnoty se vypočítávají ze škály, jejíž hranice určuje bodová hodnota výsledku nejlepšího řešitele na jedné straně a bodová hodnota výsledku nejhoršího řešitele na druhé straně. Percentil 100 tedy neznamená, že řešitel měl všechno správně, ale pouze, že získal nejvíce bodů.

Za OSP získáte určitou hodnotu percentilu, dejme tomu 75 a za ZSV dostanete také určitou hodnotu percentilu, dejme tomu také 75. Oba percentily sečtete a zjistíte, jak si stojíte. V tomto případě jste získali 150 percentilových bodů a na BSS se nedostanete :-), neboť minimální percentilová hranice pro přijetí se pohybuje někde mezi 160 a 180 percentilovými body (v závislosti na zvolené kombinaci oborů).

Celkem 17 testových otázek si jako ukázku můžete vyzkoušet na webu společnosti SCIO (http://www.scio.cz/1_download/ukazka_nsz_osp.pdf).

Test ze Základů společenských věd vychází z náplně stejnojmenného předmětu v rozsahu, v jakém je vyučován na gymnáziu. Kromě středoškolských učebnic problematika jednotlivých úloh testu vychází také ze seznamu odborné literatury, dostupném na (http://www.scio.cz/1_download/zsv_seznam_lit.pdf). V testu je celkem 60 úloh rozdělených do tří částí, Společnost a jedinec (zahrnuje úlohy z oboru psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (zahrnuje úlohy z oboru práva a politologie), Hospodářství a svět (zahrnuje úlohy z oboru ekonomie, evropské integrace a moderních dějin; moderní dějiny zahrnují zejména dějepisně-politické souvislosti mezinárodních vztahů po roce 1848).

Test ze základů společenských věd není testem všeobecného přehledu, neobjevují se v něm žádné úlohy týkající se aktuálního politického života ani úlohy přesahující oblast společenských věd a zasahující do jiných oblastí apod. Na řešení testu máte 60 minut čistého času, žádné pomůcky kromě psacích potřeb nejsou povoleny. U všech úloh se vybírá správné řešení ze čtyř nabídnutých možností, přičemž vždy právě jedna je správná. U tohoto testu skutečně doporučujeme si zakoupit starší verze a seznámit se s typem otázek, na které můžete narazit.

*Modelová otázka ze ZSV* *(1)*

Která z následujících praktik je ve většině kultur takřka univerzálně tabuizována (zakázána)?

A) užívání drog
B) magie
C) incest
D) trest smrti

**Krok 3: Zápis**

Celý přijímací proces je úspěšné za Vámi, podali jste velmi dobrý výkon a Masarykova univerzita Vám poslala dopis o přijetí na zvolenou kombinaci oborů. Nelekejte se, dopis Vám může přijít třeba i až čtrnáct dnů poté, co byly výsledky přijímacích zkoušek uvedeny na ISu ve Vaší přihlášce. Poté, co se probudíte z alkoholových oslav, si znovu přečtěte zmiňovaný dopis, neboť v něm naleznete datum konání zápisu ke studiu. K zápisu si musíte vzít občanský průkaz (příp. pas), úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doporučuji také průvodní dopis, neboť je v něm uvedeno datum, čas a číslo místnosti, ve které zápis probíhá. U zápisu budete instruování co a jak, necháte si udělat fotku do Informačního systému Masarykovy univerzity a případně odřeknete kombinace oborů, na které jste se také dostali, ale které jste si nakonec nevybrali. Počítejte s tím, že zápis Vám zabere minimálně celé dopoledne, takže si nic nedomlouvejte. Zápis probíhá vždy kolem poloviny července, a kdyby se Vám stalo, že nebudete tou dobou v Brně, můžete pomocí plné moci zmocnit někoho jiného, aby Vás u zápisu zastupoval.

**Krok 4: Výběr předmětů, kreditní systém a studijní povinnosti**

Prázdniny jsou u konce a studium na vysoké škole začíná. Studium sice začíná až kolem 15. září, ale v okamžiku, kdy jste byli zapsáni a zavedeni do Informačního systému si už můžete registrovat předměty, které budete v následujícím semestru studovat. Registrace končí obvykle v prvním zářijovém týdnu, tak s ní neotálejte. Na FSS nemáte předem stanovený a povinný rozvrh, ten si vlastně skládáte sami. Máte sice povinné předměty, ale je na Vás, jestli je všechny absolvujete ve dvou semestrech, nebo si je rozvrhnete do celého studia.

V bakalářském dvouoborovém studiu jste povinni získat celkem 180 kreditů (ECTS), a to po 90 ECTS na každém z oborů. Kredit je označení pro počet bodů, které získáte úspěšným absolvováním předmětu. Počet kreditů za předmět se na BSS pohybuje mezi čtyřmi a osmi. Jste povinni získat 61, resp. 55 kreditů za povinné předměty (rozdíl je dán tím, jestli na BSS píšete nebo nepíšete bakalářskou práci), z toho 1 kredit za tzv. *Tělesnou výchovu a sport* a 2 kredity za tzv. *Minimální jazykovou kompetenci*. Zbylých alespoň 29 (nebo 35) kreditů musíte získat absolvováním povinně volitelných předmětů, které si vybíráte ze slušné nabídky na základě vlastních preferencí. V každém semestru můžete vybírat z přibližně 11 povinně volitelných předmětů a nabídka se každoročně rozšiřuje. Z celkového počtu 90 kreditů můžete také až 5 kreditů získat absolvováním předmětů mimo nabídku BSS. Zaujme-li Vás nějaký předmět např. na psychologii, není tedy problém si jej zapsat. Je třeba ještě zmínit povinnost studentů absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce. Nesplnění kterékoliv z předepsaných podmínek znamená nemožnost přihlášení se k bakalářské státní závěrečné zkoušce a nucené prodloužení studia, takže jim věnujte zvýšenou pozornost.

Bližší a podrobnější informace o kreditním systému a Vašich povinnostech najdete v každoročně vydávaném studijním katalogu (http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/vseobecne_info/katalog).
Co Vás během studia na sto procent nemine, jsou právě povinné předměty, jež jste, jak už název napovídá, povinni absolvovat. Na BSS je jich celkem osm, nyní si je krátce představíme.

*BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií*

Úvodní předmět ohodnocený 7 kredity, který poskytuje absolutní základ studia. Objasňuje současnou pozici bezpečnostních a strategických studií v rámci vědy a univerzitního vzdělávání. Studenti by měli být schopni pochopit specifika bezpečnostních a strategických studií a osvojit si jejich základní vědecké standardy. Dozvíte se o hlavních směrech a oblastech výzkumu BSS, o základech vědecké práce a publikační činnosti a osvojíte si celou škálu základních pojmů oboru (hrozba, riziko, strategie, konflikt, válka, mír, krize apod.).

*BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení*

Druhý předmět ohodnocený 8 kredity. Podává přehled o základních souvislostech vývoje strategického myšlení a vojenské sféry (a to především v evropském kontextu) s přihlédnutím k hlavním mocensko-politickým, sociálním a ekonomickým změnám, jež tento vývoj ovlivnily od období antiky do současnosti. Dozvíte se o strategickém myšlení v antickém Řecku a Římě, ve středověku, ve feudální Evropě, novověku, v období Napoleonských válek a 19. století, za první a druhé světové války, o strategickém myšlení ve Studené válce a samozřejmě také o moderní strategii. Jde o jeden z nejzábavnějších a nejlépe koncipovaných předmětů BSS.

*BSS103 Bezpečnostní politika ČR*

Další předmět je ohodnocen 7 kredity a zabývá se konceptualizací bezpečnostní politiky ČR. Hlavním cílem předmětu je objasnit strukturu, procesy a výstupy bezpečnostní politiky ČR. V předmětu se dozvíte mj. o tradici bezpečnostní politiky českých zemí, o bezpečnostním prostředí ČR, o základním právním rámci bezpečnostní politiky, o koncepčních dokumentech bezpečnostní politiky ČR, o bezpečnostním systému ČR a o zahraniční, bezpečnostní, vojenské a zbrojní politice ČR.

*BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií*

Čtvrtý povinný předmět je ohodnocen 8 kredity. V tomto předmětu se student seznámí se základy metodologie BSS. Měl by být schopen pochopit jednotlivé historické přístupy metodologie BSS, být schopen analyzovat jednotlivé techniky, přístupy a vyhodnocování dat u kvalitativních i kvantitativních studií. Dozví se o metodách získávání dat a naučí se analyzovat hrozby, rizika, strategické myšlení a jednání, konflikty apod.

*BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika*

Další předmět je ohodnocen 7 kredity. Kurs je de facto analýzou problémů i aktérů soudobé mezinárodní politiky. Cílem předmětu je vysvětlit soudobou strukturu a procesy mezinárodní bezpečnostní politiky. Studenti pochopí bezpečnostní politiku mezinárodních mocností, mezinárodních vládních i nevládních bezpečnostních organizací i mezinárodních bezpečnostních režimů. Student se dozví o bezpečnostní politice významných států, nevládních aktérů, NATO, OSN, EU, OBSE a dalších globálních i regionálních organizací.

*BSS106 Krizový management*

V pořadí šestý povinný předmět je ohodnocen 7 kredity. Hlavním cílem předmětu je vysvětlit soudobé pojetí krizového managementu ve vědě i v oficiálním a právním kontextu na různých úrovních. Studenti by měli být schopni využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů. Studenti se dovědí mj. o metodách výzkumu a aplikace poznatků krizového managamentu, o krizovém řízení ve státní správě a územních samosprávných celcích v ČR, o ochraně obyvatelstva v ČR, o financování krizového řízení v ČR a dále také o krizovém managementu v EU, NATO či OSN. Výuku z velké části zajišťují externisté a jde o velmi zajímavý kurz.

*BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století*

Předmět ohodnocený 8 kredity. Jde o jednoznačně nejobtížnější předmět studia, který se zabývá hrozbami a riziky, které s sebou nese moderní věk. V kurzu je zohledněno nové pojetí výzkumu bezpečnosti a není tedy omezen pouze na výzkum tzv. hard security. Sledovány jsou tzv. nové bezpečnostní hrozby (asymetrické hrozby) a také výzkum soudobých ozbrojených konfliktů, které mají odlišný charakter než klasická konvenční válka (v Clausewitzově pojetí). Studenti se naučí vymezit a definovat např. konflikt, etnicitu či nacionalismus, budou studovat hrozby a rizika plynoucí mj. z konfliktů o suroviny, organizovaného zločinu, terorismu, proliferace zbraní, společnosti a nemocí. Samozřejmostí je celá řada příkladů. Předmět je to informačně nesmírně objemný, ale zároveň velice zajímavý a značně přínosný.

*BSS108/BSS109 Diplomový seminář k bakalářské práci*

Poslední povinný předmět ohodnocený 6 kredity. Tento předmět slouží ke konzultacím Vaší bakalářské práce, jeho úspěšné ukončení je Vám přiznáno po odevzdání bakalářské práce do Informačního systému. Bakalářskou prací se budeme zabývat podrobněji níže.

Když už jsme mluvili o povinně volitelných předmětech, můžeme zde alespoň některé z nich uvést, aby si čtenář udělal rámcový náhled na zaměření studia. Mezi povinně volitelné předměty na BSS tedy patří *Terorismus, Zbrojní politika, Kybernetická válka, Kriminální politika, Etnické konflikty, Náboženský radikalismus, Pravicový extremismus, Proliferace ZHN, Zpravodajské služby v demokracii, Konflikty o suroviny, Organizovaný zločin, Partyzáni a guerilla, Vojenská politika, Strategické hry a simulace* a další.

**Krok 5: Obecně ke studiu Bezpečnostních a strategických studií**

Jak probíhá výuka na oboru BSS? Jde o obor vyučovaný na humanitní fakultě, rozhodně se tedy připravte na psaní textů. Součástí téměř každého předmětu je povinnost napsat seminární práci. Někdy je téma fixně stanoveno, častěji máte ale spíše volný prostor pro realizaci vlastního tématu, jež ale musí obsahově zapadat do daného předmětu. Nejlogičtější varianta je domluvit si téma s vyučujícím a tím si ho vlastně schválit. V souvislosti se seminárními pracemi je nutno zmínit velký důraz ne vědeckost práce, ať už stylisticky a obsahově nebo po technické stránce. Je nutno dodržovat citační standardy (ačkoliv se stále více upřednostňuje anglosaská verze, je jedno, jestli použijete německý či anglosaský způsob citací, důležité je se tohoto způsobu pak držet v celém textu), formát seminární práce a samozřejmě uvést veškeré použité zdroje. Rozsah seminárních prací je obvykle stanoven na 10-15 normostran, tzn. 18000-27000 znaků. Pro podrobné informace k úpravě seminárních prací prostudujte soubor s pokyny, který naleznete na stránkách katedry politologie (http://polit.fss.muni.cz/uploads/dokumenty/Pokyny_pro_upravu_seminarnich_praci.pdf).

V řadě předmětů se také setkáte se psaním tzv. „*position papers*“. Jak už jste si přeložili, jedná se o krátké texty (cca 2 strany), které vyjadřují Váš postoj ke konkrétnímu tématu či fenoménu. *Position papers* se píší z hodiny na hodinu a jsou součástí závěrečného hodnocení předmětu.

U mnoha předmětů je pro úspěšné ukončení vyžadována také aktivita na seminářích, případně na odborných diskusních fórech v rámci Informačního systému MU.

Povinné studijní texty jsou ze značné většiny v anglickém jazyce, výhodou ale je, že Vám je vyučující poskytuje prostřednictvím Informačního systému a nemusíte je pracně hledat v internetových databázích. Bez znalosti anglického jazyka ale BSS s největší pravděpodobností nedostudujete.

No a jaké jsou předmětové zkoušky? Nejčastější variantou je zkouškový test s otevřenými otázkami, kdy dostanete jistý počet otázek (obvykle 4-8), na které se rozepíšete. Stále častěji se lze setkat s ústní zkouškou a ojediněle i s uzavřenými testovými otázkami (vybíráte od jedné po všechny správné odpovědi z nabízených možností). Obtížnost testů se nedá jednoduše kvantifikovat, liší se podle předmětu, vyučujícího, množství povinné literatury, dalších povinností v rámci předmětu apod.

Řadu informací o termínech, uplatnění, doporučených studijních plánech, učitelích a oboru BSS jako takovém naleznete na stránkách Katedry politologie FSS (http://polit.fss.muni.cz/). Řadu informací typu „od studentů pro studenty“ najdete také zde na našich stránkách (http://www.sekuritaci.cz/). Náš server můžete kontaktovat také, pokud si myslíte, že jste napsali dobrou seminární práci, která si nezaslouží zůstat jen seminární prací. Rádi představíme práci studentů BSS široké veřejnosti prostřednictvím publikace Vašich textů.

**Krok 6: Bakalářská práce a přihlášení k bakalářským státním závěrečným zkouškám**

A dobíháme do cíle, míjíme předposlední metu. Na BSS si téma bakalářské práce obvykle volíte sami, je potřeba jej ale zkonzultovat buď s vedoucím Oddělení bezpečnostních a strategických studií doc. JUDr. PhDr. Miroslavem Marešem, Ph.D., který Vám poradí, kterého z vyučujících zvolit za vedoucího práce, nebo přímo s některým z vyučujících.

Předpokládáme nyní standardní proces, ve kterém obhajujete svou práci v červnu. K tématu bakalářské práce se tak musíte přihlásit do konce listopadu předchozího roku (tedy ještě v předchozím semestru (!)). Pokud chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu BSS, nesmíte také zapomenout podat přihlášku, a to nejpozději do konce března stejného roku, ve kterém skládáte bakalářské zkoušky.

Řekněme, že máte vybráno a schváleno téma a začínáte psát. Co vše musí Vaše práce po formální stránce obsahovat, naleznete na adrese (http://polit.fss.muni.cz/formalni-uprava-zaverecnych-praci). Délka práce je stanovena na 63000-81000 znaků, tzn. 35-45 stran. Do rozsahu se započítává vlastní text práce včetně poznámkového aparátu, naopak nezapočítávají se titulní list, čestná prohlášení, poděkování, obsah, seznam zkratek, seznam literatury a přílohy. Práce se odevzdává ve dvou vyvázaných výtiscích (v termovazbě) na sekretariátě katedry a navíc ještě elektronicky do příslušné složky v Informačním systému. Odevzdat ji musíte nejpozději do konce prvního květnového týdne (termíny se ale mohou rok od roku měnit, proto sledujte studentský terminář na stránkách katedry politologie (http://polit.fss.muni.cz/studentsky-terminar)).

Rozhodně věnujte pozornost logické struktuře textu, velký důraz je kladen na metodologické a teoretické uchopení problému. Používejte kvalitní a důvěryhodné zdroje, a abyste českému vědeckému prostředí přinesli něco nového, poohlédněte se po cizojazyčných zdrojích. Jako u většiny vědeckých textů je potřeba napsat velmi dobrý úvod a syntetizující závěr, přičemž v něm obsažené informace musejí být podloženy argumenty z hlavního textu.

Neocenitelná je také pomoc Vašeho vedoucího práce. Ten Vás vede správným směrem, poukazuje na nedostatky a doporučuje alternativy. Rozhodně jeho práci nepodceňujte a pravidelně jej navštěvujte, jen tak můžete naplno využít jeho letité zkušenosti s psaním odborných textů a především jeho znalosti o dané problematice.

Obhajoba bakalářské práce probíhá v červnu, přesné datum najdete opět na stránkách katedry politologie. S předstihem před samotnou obhajobou obdržíte dva posudky k Vaší bakalářské práci. Prvním z nich je posudek vedoucího práce, druhým je posudek Vám přiřazeného oponenta. Oba dva Vaši práci zhodnotí po všech stránkách, poukážou na případné problémy, doporučí témata, jimiž je vhodné se zabývat při obhajobě, a hlavně Vám navrhnou známku. Výsledná známka se může v souvislosti s Vaším výkonem u obhajoby změnit, ale příliš na to nespoléhejte a dejte si s bakalářskou prací záležet.

Před obhajobou obdržíte harmonogram, ve kterém se dozvíte, který den a kterou hodinu budete práci obhajovat. Slušně se oblečte a přijďte včas (minimálně 20 minut předem), doporučuji však přijít i na ranní zahájení. Před Vámi bude komise složená ze členů katedry, nelekejte se, může tam být klidně i 6-7 lidí. Na obhajobu máte 20 minut. Nejdříve představíte svoji práci (max. 5 minut) a poté vedoucí a oponent přečtou svoje posudky. Tím začíná rozprava, ve které budete reagovat na teze, které oponent považuje za sporné či dokonce špatné. Buďte výstižní a mluvte k věci, budete mít málo času. Ale vzhledem k tomu, že posudek máte předem, můžete se na obhajobu velmi dobře připravit.

Na závěr se všichni obhajující studenti sejdou s komisí a ta jim (po poradě) sdělí výslednou známku z obhajoby. Je to první z celkem tří známek Vaší Státní závěrečné zkoušky.

**Krok 7: Bakalářské Státní závěrečné zkoušky**

A jsme v cíli, před námi leží poslední překážka, státní zkouška, která také probíhá v červnu. Mezi obhajobou a státní zkouškou je jen pár dní volna (za mě tuším dva), nebo je zkouška dokonce hned druhý den. Každopádně už teď nic nedoženete, takže doufám, že jste se poctivě připravovali v průběhu celého semestru, potažmo v průběhu celého studia.

Státní závěrečná zkouška z BSS je rozdělena do dvou částí zvaných Teorie a metody BSS a Bezpečnostní politika. V každé z částí je mezi 30 a 40 okruhy, které v principu pokrývají informace získané ve všech povinných předmětech. Je třeba ale přečíst i povinnou literaturu uvedenou na (http://polit.fss.muni.cz/obor-bezpecnostni-a-strategicka-studia), neboť se z nich při vytváření otázek opravdu čerpá.

Ačkoliv má státní zkouška dvě části, obě probíhají v jeden den formou testů. Na každý test máte 60 minut čistého času, tzn. celkově dvě hodiny. V každém testu dostanete 5 otevřených otázek, celkem tedy deset. Testy nejsou lehké a nepodceňujte přípravu. Výsledky testů se dozvíte za několik málo dní, obvykle za 2-3. Tým vyučujících testy usilovně opravuje, abyste měli výsledek co nejdříve. Za každou část testu dostanete jednu známku a připočítáme-li známku za bakalářskou práci, máte celkem tři. Známky zprůměrujete a máte celkový výsledek Státní závěrečné zkoušky z oboru Bezpečnostní a strategická studia.

*Modelové otázky ze Státní závěrečné zkoušky (červen 2008)*

*Teorie a metody BSS*:

Uveďte typologii dělení konfliktů podle Kumara Rupensinghea a krátce ji charakterizujte.

*Bezpečnostní politika*:

Popište institucionální zapojení ČR do ESDP EU (Společná zahraniční a bezpečnostní politika).

Pokud jste se rozhodli ve studiu BSS dále nepokračovat, jste za vodou a můžete jít slavit. Pokud jste si podali přihlášku do navazujícího magisterského studia BSS, čekají Vás možná ještě přijímací zkoušky. Do navazujícího magisterského studia BSS se přijímá totiž i bez přijímacích zkoušek, a to na základě výsledků Státní závěrečné zkoušky z BSS (dosáhli-li jste A, B nebo C). S horší známkou však přijímací zkoušku podstoupit musíte. Forma přijímací zkoušky je prakticky shodná s formou Státních závěrečných zkoušek s tím, že nemusíte psát bakalářskou práci.

**Krok 8: Bakalář**

Všechny zkoušky máte úspěšně za sebou, a pokud jste se přihlásili na promoci, čeká Vás už skutečně poslední záležitost, tentokrát ale velmi příjemná. V červenci se opět slavnostně oblečete a vyrazíte do auly FSS, kde Vám funkcionáři fakulty předají diplom za účasti Vašich rodičů a známých.

*A to je vše. Věříme, že Vám bude tento text přínosným průvodcem na cestě k titulu bakaláře bezpečnostních a strategických studií. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, rozhodně neváhejte a formou komentářů k textu se ptejte. Rádi Vám co nejdříve fundovaně odpovíme. Hodně štěstí ve studiu.*

**Poznámky**

1. Správná odpověď je C. Jde o testovou otázku číslo 16 z porovnávacího testu ze Základů společenských věd NS-SV-01. Testová otázka byla součástí Národních srovnávacích zkoušek v roce 2008.

41 comments

 1. Dobrý článek. Jen bych měl menší připomínku ke kapitole týkající se přijímacího řízení. Doby, kdy bylo potřeba 160 – 180 percentilových bodů jsou asi dávnou minulostí. Na kombinaci BSS+POL se v roce 2008 hlásilo 146 uchazečů a bylo jich přijato 85, což je skoro 60%. V takové situaci pro přijetí tedy stačilo asi 80 percentilových bodů. Na druhou stranu na kombinace BSS+EVS a BSS+MVZ bylo přijato mnohem méně lidí a tudíž požadovaný počet bodů byl v tomto případě vyšší.

 2. Vaše informace jsem přezkoumal a dle „Zprávy o výsledcích přijímacího řízení na FSS“ (http://is.muni.cz/…-_zprava.pdf) byly počty příhlášených a přijatých v roce 2008 tyto:
  BSS+MVZ 249 přihlášených / 56 přijatých
  BSS+POL 146 přihlášených / 85 přijatých
  BSS+EVS 96 přihlášených / 26 přijatých

  Na percentilové hodnoty však podle mě nemají tato čísla žádný „zaručený“ vliv. Percentil se nevypočítává pro konkrétní obor, ale z počtu uchazečů té které zkoušky NSZ. Takže se dá říci, že matematicky je stejně tak pravděpodobné, že 249 přihlášených na kombinaci BSS+MVZ mohlo disponovat percentily v rozmezí 80–100, stejně tak jako percentily v rozmezí 160–200. Znovu jsem však prověřil mnou uváděnou hodnotu 160–180 perc. bodů a zjistil, že jde o hodnoty pro rok 2007. Pro rok 2008 se mi nepodařilo percentilové hranice získat.

 3. Dobrý den, zajímalo by mě, zdali je možné (tím myslím reálně možné, nikoliv technicky či oficiálně možné) studovat magisterský obor BSS bez předchozího absolvování bakaláře (Bc. mám z jiného studia).
  Jsou znalosti z bakalářského oboru pro studium magisterského natolik klíčové, že se tato varianta spíš nedoporučuje a nebo je magisterské studium postaveno tak, že by aktivnější student neměl mít problémy?

  Moje druhá otázka je k týdenní časové náročnosti. Pokud by tu byl někdo ochoten odhadnout náročnost bakaláře i magistra, tak to uvítám, a to především ze dvou pohledů:
  1) Kolik hodin týdně je osobní přítomnost na výuce skutečně povinná tak, že bez presence nelze úspěšně absolvovat předmět(y)?
  2) Kolik hodin týdně celkově zaberou důležité přednášky/cvičení a doporučená příprava?

  Otázky pokládám proto, že bych rád studoval obor při plném pracovním úvazku.
  Děkuji za odpověď.

 4. Na první otázku nejsem schopen odpovědět, protože jsem stále na bakalářském stupni. Pokusím se ovšem odhadnout časovou náročnost studia na bakalářském stupni.

  Obecně se dá říct, že studium na naší fakultě patří k časově méně náročným, neboť ve většině předmětů není vyžadována přítomnost na výuce. Je ovšem relativně běžné, že se během semestru píše průběžný test a studenti si musí připravit nějaký referát, takže někdy je nutno se na hodinu dostavit. Abych pravdu řekl, tak si nevybavuji předmět, kde by bylo nutno chodit na každou hodinu.

  Předměty jsou navíc ohodnoceny velkým počtem kreditů, takže jich stačí během semestru absolvovat relativně málo, asi 4 – 6. Co se týče náročnosti na přípravu, tak se předměty značně liší. Někde je nutno každý týden číst literaturu a psát o ní texty a navíc napsat seminární práci v rozsahu 10 – 15 stran, což pár hodin týdně zabere. Jsou ovšem předměty, kde stačí učit se den před zkouškou. Troufám si ale říct, že bakalářské studium rozhodně není s plným pracovním úvazkem neslučitelné. Musím ale upozornit na to, že některé mé informace nemusí být zcela aktuální, protože je možné, že se požadavky na ukončení některých předmětů změnily.

 5. Ad Martin Zikmund:
  Dobrý den, studovat NMgr studium bez předchozího absolvování bakalářského studia BSS jde a někteří současní studenti NMgr BSS jsou toho dokladem. Osobně bych ale v případě přijetí doporučoval absolvovat alespoň formou náslechu některé povinné předměty z Bc. studia, především BSS101 a BSS104. Předpokládá se totiž znalost základních pojmů a orientace v nich. Na druhou stranu, pokud jste byl schopen zvládnout přijímací zkoušky, tak budete s největší pravděpodobností s těmito pojmy dostatečně obeznámen.
  K Vaší následné otázce musím trochu poopravit kolegu Šmerkla, neboť celá řada předmětů na NMgr., ale i Bc. studia je přednášena formou 1 přednáška + 1 seminář. Na semináři je povinná prezence s maximálně jednou neomluvenou absencí, pokud toto nedoržíte, nemůžete předmět úspěšné absolvovat. Rozvrh lze sice obvykle rozvrhnout do dvou dnů, ale spíše bych počítal s tím, že budete muset být fyzicky přítomen.
  Ve zkratce: obor je reálně možné studovat bez předchozího absolvování Bc. studia, zároveň ale vyžaduje Vaši přítomnost na seminářích v rozsahu přibližně 1-2 dnů za týden.

 6. Ahojte, mám podanou přihlášku na žurnalistiku a BSS a ted se děsím, když vidím, jak tvrdíte, že bez znalostí angličtiny nedostuduju. Anglicky jsem se opravdu nenaučila, určitě ne tak, abych mohla v tomto jazyce studovat, i když jsem s tímhle problémem počítala, bojím se, nakolik je to vážné. Dá se případně učit za pochodu? Přece nemůžu být jediná s nevztahem k angličtině:-)

 7. Ahoj, tak jsem se k vám taky přihlásil. Na bezpečnostní a strategická studia v kombinaci s mezinárodními vztahy, u cvičných testů jsem dosáhl 98 percentil z OSP (ale to není moc reálné číslo, viděl bych to tak na 92 maximálně) a na 84 ze ZSV (1. pokus bez jakékoliv přípravy a není to můj maturitní předmět).
  Jen mě mrzí, že jestli jsem to správně pochopil, tak u vás není možné začít od začátku se studiem dalšího jazyka. To je mi líto, doufal jsem, že zkusím španělštinu.
  Jinak pokud je to studium tak časově nenáročné, tak ještě dneska podám přihlášku i na nějakou školu, kde nabízí kombinovanou formu studia. Jestli je teoreticky možné rozvrh narvat do dvou dnů, reálně pak do tří. Tak to snad se mi ani nevyplatí platit za kolej. I když do Brna to mám v ideálním případě dvě hodiny vlakem (EuroCity či InterCity). Jsem z Kolína.

 8. „U svých studentů fakulta předpokládá znalost angličtiny, pro sociální vědy nezbytnou, a vůli učit se od počátku studia další jazyky.“ (Informace o studiu 2009-2010; http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/prijimacirizeni/Pokyny). Myslím, že tahle věta říká vše ;-)

  Jestli učením za pochodu myslíte studium angličtiny, tak vlastně záleží na Vás, jestli budete mít dostatek sil a zájmu se v průběhu studia doučovat angličtinu. Opravdu je ale třeba počítat s tím, že většina studijních materiálů je v angličtině, takže to pro Vás může být problémem. Navíc součástí studia na FSS je prokázání jazykových znalostí v povinném předmětu, ve kterém se budete účastnit diskusí, přednesete prezentaci a napíšete si závěrečný test (ale není to tak těžké, jak se může zdát) – to vše v cizím jazyce. Znalost angličtiny (a příp. jiných jazyků) je důležitá i pro vlastní práci, protože při sbírání zdrojů na seminární a diplomové práce jsou „jen“ české zdroje naprosto nedostačující.

 9. Ad Vítězslav Boch:
  Ano, je škoda, že se na BSS další jazyky neučí, ale to je problém celé FSS. Na druhou stranu si ale můžete zaregistrovat předměty, ve kterých se vyučují cizí jazyky na Filozofické fakultě a ty Vám pak budou uznány na FSS. Na bakalářském studiu v rozsahu celkem 5 kreditů, vše ostatní nad těchto pět kreditů můžete ale přesto absolvovat, a to jako C kredity (zjednodušeně to znamená, že se nepočítají do požadované hranice 180 kreditů za studium). A nabídka na FF je skutečně široká…

 10. Zdravím,
  studuji na FF Mu archivnictví a letos dělám bakalářskou zkoušku. O BSS jsem se dozvěděla pozdě, takže jsem si nestihla podat přihlášku, abych mohla případně začít ještě letos.
  Váš obor mě dost láká, ovšem nejsem si jistá, jestli bych měla síly začít za rok studovat další tříletý obor – a znovu absolvovat tělocvik nebo povinný jazyk. (Pokud ovšem není možné nechat si je uznat z předchozího studia.)
  Proto mě zajímá, jestli je reálná šance přihlásit se rovnou k magisterskému studiu z poněkud vzdáleného oboru. Samozřejmě počítám s tím, že bych se musela seznámit s prakticky celým rozsahem bakalářského studia, ale přece jen, měla bych na to víc než rok.
  V té souvislosti by mě zajímalo, zda je možné přijít na přednášky BSS jako host.
  Děkuji mockrát

 11. Ad Lucie Jeřábková:
  Jestli si lze nechat uznat tělocvik a jazyk přesně nevím, ale myslím si že ano. Kontaktujte studijní oddělení FSS, tam Vám přesně poradí. Jinak už to tu jednou zaznělo, nastoupit do NMgr. studia stále lze i bez předchozího absolvování Bc. studia. Přijímací zkouška není jednoduchá a je třeba načíst literaturu v plném rozsahu, jak je uváděna na stránkách katedry politologie. Pokud ji ale zvládnete, jedinou podmínkou je poté při zápisu doložit, že máte Bc. titul (a je jedno z čeho).
  Ohledně návštěv Bc. přednášek: pokud studujete NMgr. studium bez předchozí Bc. studia BSS, pak se to myslím i doporučuje. Pokud chcete ale navštívit přednášky nezávisle na studiu BSS, bude asi lepší se nejdříve zeptat konkrétního vyučujícího, nebo si předmět přímo zapsat, absolvovat a nechat uznat jako C kredity.

 12. Tak už tu mám první SCIO výsledky :)
  Hlásím se na BSS+MVZ, z OSP mám z tohodle kola 87,67 – to je docela slušný základ, ne?
  Jsem přihlášený na další dvě zkoušky z OSP a jednu ze ZSV, ale pokusím se přesunout tu třetí zkoušku z OSP na ZSV, abych na OSP šel už jen jednou a na ZSV (který není můj maturitní předmět), měl dva pokusy :)

 13. Dobrý den,
  dostal jsem se na dvouobor Politologie + Bezpečnostní a strategická studia. Probíral jsem se doporučeným studijním plánem a podle něj bych měl první semestr absolvovat jen 4 předměty. To mi přijde celkem málo, aby se zase člověk nenudil :). Nebo spoustu času zabere příprava na hodiny či psaní seminárních prací? Vyplatí se přibrat si ještě jeden dva předměty a udělat si vlastně kreditový náskok. Ještě mám jeden dotaz (možná jsem to jenom špatně pochopil): co se týče minimální jazykové kompetence, pokud mám Státnici z Aj, k čemu mi to pomůže? Můžu přeskočit jakoby první stupeň toho jazyka a začít až druhým? A poslední věc :). Když mám dvouobor znamená to, že musím mít dva kredity za tělesnou výchovu? Pokud je to vše někde psáno tak se omlouvám za spamování… Děkuji za odpověď.

 14. Dobrý den,
  předně gratuluji k přijetí na VŠ. A k dotazům: psaní seminárních prací zabere dost času, ale určitě ne tolik, abyste nemohl mít třeba o dva předměty více. Jak píšete, vyplatí se přidat si 1-2 předměty pro kredity, mě se např. osvědčilo absolvovat všech 180 kreditů v prvních 5 semestrech a v posledním jen v klidu psát Bc. práci a učit se na státnice. Doporučený studijní plán berte s nadhledem, vždy je potřeba si vytvořit vlastní, který vám bude nejlépe vyhovovat.

  Pro uznání angličtiny je třeba mít některou z těchto zkoušek: FCE; TOEFL PBT minimum 508; TOEFL CBT – minimum 178; Základní státní jazyková zkouška („malá státnice“). Pokud ji máte, nemusíte potom na FSS absolvovat povinnou angličtinu, ale necháte si ji jen uznat. Obecně je pro splnění povinnosti projít během studia angličtinou vyžadováno absolvovat jen předmět zakončený zkouškou, tzn. označený stupněm II (za 4 kredity). Stupeň I je totiž volitelný a pokud nechcete, absolvovat jej nemusíte. Kredity z angličtiny se pak na BSS započítávají takto: stupeň I jako „C“ kredity, stupeň II jako „A“ kredity s tím, že získané 4 kredity vám studijní oddělení na konci studia rozdělí na dva pro každý obor. Necháte-li si angličtinu uznat, bude vám uznán jen právě předmět stupně II, neboť stupěň I prostě a jednoduše není potřeba.

  A ano, když máte dvouobor, musíte absolvovat dva předměty tělesné výchovy a poté si každý z nich přiřadit k jinému oboru.

  Veškeré informace najdete v aktuálním sutdijním katalogu, pro BSS dokonce na jeho první straně ;-). Odkaz zde: http://www.fss.muni.cz/static/975/studijni_katalog_2008_2009.pdf

 15. Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď. Musím uznat, že je to snad poprvé, co se těším do školy. :D Tak doufám, že se všechna očekávání vyplní…

 16. Zdravím Sekuriťáky! Měl bych dotaz ohledně toho, jestli se lze přihlásit a dělat příjímačky na více dvouoborů BSS zároveň? A kdy budou k dispozici počty přihlášených a přijatých zájemců o studium BSS na bc. v roce 2009?
  děkuji :)

 17. Dobrý den, na několik různých dvouoborů s BSS (např. BSS+POL, BSS+MVZ, BSS+EVS) se přihlásit lze, avšak percentilový výsledek z přijímacích testů budete mít jen jeden a bude platit pro všechny přihlášky. Studovat také můžete dvouoborů kolik chcete, hlavně když to budete sám stíhat. Kdy budou k dispozici počty přihlášených/přijatých nevím, sledujte stránky FSS (www.fss.muni.cz).

 18. Ještě bych měl jednu otázku. Nyní se rozhoduji mezi studiem Španělštiny a Francouzštiny. Co byste mi s ohledem na studium BSS a možné budoucí uplatnění doporučili?

 19. Tomáš Kaplan: S jazykama se to má tak- angličtina je nutná, řada povinné literatury a kvalitnějších zdrojů je z USA či UK. Pokud si k tomu chceš vzít jiný jazyk, je to jen plus, ovšem na BSS se s ním už téměř vůbec operovat nebude. Jazyk si vyber podle toho, která oblast tě zajímá. Jestli tě baví mexické gangy a guerillové boje, jihoamerická situace nebo ETA, vyber si španělštinu. Pokud se chceš profilovat víc na EU a evropskou bezpečnost, je pro tebe lepší francoužština. Prostě je to jen na tobě :)

 20. Dobrý deň, pred podaním prihlášky prosím o info :
  na akej úrovni sa požaduje angličtina na BSS? Dali by sa zvládnuť aj dva dvojoobory napr.: /BSS+pol/ + /BSS+ MVZ/ súčasne. Započítavajú sa kredity u každej kombinácie zvlášť, alebo sa predmety z BSS u týchto kombinácii prelínajú a stačí ich absolvovať len raz ? A čo uplatnenie z BSS + MedŽur ? Ď.

 21. Dobry den, Vase znalosti anglictiny by mely byt takove, abyste byl schopne cist anglicke odborne texty a samozrejme jim porozumel. Vas mluveny anglicky projev neni (bohuzel) prilis dulezity, klicova je spise slovni zasoba a vyssi znalosti gramatiky.

  Dva obory soucasne se jiste zvladnout daji, pocitejte ale s vyssimi kreditovymi pozadavky a tedy s vyssi narocnosti studia. Zatimco bezny student dvojoboru potrebuje prumerne 30 kreditu za semestr, student dvou dvojoboru jich potrebuje cca 45. Predmety z BSS nemusite studovat dvakrat, budou Vam pro druhy dvojobor uznany. Nejsem si ale jist, jestli to plati i pro povinne volitelne predmety, kontaktujte studijni oddeleni.

  A uplatneni z BSS+ZUR? Vazne netusim, ale kdyz se nad tim clovek zamysli, neni to tak divne, jak to na prvni pohled vypada – investigativni novinarina, bezpecnostni analytik apod. Tento rok konci po peti letech prvni parta studentu BSS, takze vsichni s napetim cekame, jake bude jejich pracovni uplatneni :-)

 22. Dobrý den, chtěl bych se zeptat,jestli tu někdo neví, jak je to tento rok s počtem přihlášek na BSS?

 23. Dobrý den, mohli by jste zde uvést úryvek popřípadě odkaz na některý anglicky psaný zdroj z kterého se bude při studiu BSS vycházet v prvním roku studia? Chtěl bych si udělat představu o náročnosti.

 24. Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat prosím, zda je možné přejít na BSS do magisterského stupně z jiné vysoké školy. Měl bych velký zájem o tento obor, ale jsem studentem jiné vysoké školy, konkrétně teď ve druhém ročníku. Je vůbec možné se nějak připravit na přijímací zkoušky na magistra?

 25. Dobry den,
  prechod v prubehu studia mozny neni, ale studovat NMgr. studium BSS bez predchoziho bakalare z BSS samozrejme mozne je. Je treba mit bakalarsky titul v nejakem pribuznem oboru (politologie, mezinarodni vztahy apod.) a udelat prijimaci zkousky na NMgr. BSS. Prijimaci zkouska je dost podobna statnim zkouskam z BSS, vychazi z literatury uvedene na (http://polit.fss.muni.cz/obor-bezpecnostni-a-strategicka-studia). Pripravite se nejlepe tak, ze si uvedene materialy nastudujete.

 26. Dobry den,
  chtel bych se zeptat na pracovni uplatneni absolventu BSS (tech, co koncili letos), je uz neco znameho?

 27. Dobrý den,

  Já jsem to již zjišťoval a mohu zcela kvalifikovaně říci, že z lidí, kteří udělali v jarním termínu Mgr zkoušky, víceméně všichni našli poměrně zajímavé uplatnění zejména na různých pozicích ve státní sféře. Slyšel jsem kolezích, kteří se dostali na ministerstvo obrany, vnitra a i různé pozice na krajské úrovni. Samozřejmě nemálo z nich pokračovalo i na studium PhD. Znám i konkrétní jména, nicméně nevím, zda by mě poděkovali zato, kdybych je takto svévolně uveřejnil. Uvažuji, že bychom se pokusili sestavit nějakou menší anketu mezi absolventy a tu pak zde uveřejnili, avšak nebylo by to úplně hned.

 28. Jan Mucha: Studium NMgr. i bez předchozího bakaláře z BSS se dá. Já osobně jsem studovala Blízkovýchodní studia, která s bezpečnostními studii nemají příliš mnoho společného (až na kurzy mezinárodních vztahů, terorismu a válečných konfliktů).
  K přijímací zkoušce doporučuji nastudovat literaturu k bakalářským státnicím uveřejněnou na stránkách katedry politologie.

 29. Hľadal som na webe MUNI aj fakulty ale nepodarilo sa mi nájsť informácie z minulého roku o pomere hlásiacich sa / prijatých či hodnoty percentilov pre prijatie . prihlášku mam podanú na BSS/ POL .

  za odpoveď vopred dakujem

 30. Byla jsem přijata na BSS/Sociologie ale než se rozhodnu tam jít, tak bych se chtěla zeptat jak to tam vypadá. Respektive byla jsem na dni otevřených dveří Policejní akademie a trochu mě zaskočilo, že studenti jsou banda šovinistických idiotů co si jenom chtějí hrát s pistolkama.

  Mám trochu strach aby to na BSS nevypadalo stejně. Takže jak to na BSS vypadá? nosí většina studentů výhradně maskáče a jsou tam vůbec nejaké studentky? :)

  Díky

 31. ad Lucie: :-D :-D :-D Myslím, že v tomto případě se skutečně nemáš čeho bát. BSS je naprosto „crosse-genderový“ a multidisciplinární obor :-) , kde je poměrně značné množství studentek. A většina studentů si je vědoma toho, že v městské zástavbě jsou maskáče poněkud kontraproduktivní, takže raději volí kamufláž jiného druhu tj. primárně džíny, trika, mikiny apod :-).

 32. Zdravím studenty BSS,

  chtěl bych se zeptat, požádat jestli tady někdo z těch studujících bc. BSS nemá náhodou k dispozici nějaké vypracované otázky k těm státnicím (nebo jiné, než knižní zdroje)?
  Hlásím se na NMgr. z nepříliš příbuzného oboru, mám teď po státnicích a nastudovat za měsíc (do přijímaček) nějakou literaturu je asi nemožné + nejsou to jediné přijímačky, na které se připravuji.

  Můj e-mail: vencyx@seznam.cz

  Případným ochotníkům děkuji,
  Václav

 33. Ahoj, chtěla bych se zeptat jak je to s jazyky. Četla sem tedy, že je potřeba umět angličtinu perfektně-což já samozřejmě neumím….A určitě nebudu jediná. Obor se mi velmi líbí, ale jestli jsou všechny knihy v angličtině tak si myslím, že to zřejmě nemá smysl. Chtěla bych se zeptat jak to s Aj je, kolik knížek je potřeba přečíst za rok v Aj (zhruba) a také jestli se dají sehnat již přeložené od předešlých studentů… díky

 34. Ahoj, chtěla bych se zeptat jestli by jste mi nemohli dát kontakt na někoho kdo studuje MVZ+BSS, chtěla bych se dozvědět více o studiu, uplatnění, jazycích atd. Děkuji

 35. Dobrý den, mám dotaz ohledně volby oborů. Systém se mi zdá poměrně složitý. Pokud tomu správně rozumím, je možnost zvolit si 2 obory (kombinace oborů). Je stanoven nejmenší nebo nejvyšší počet oborů, které si mohu zvolit?
  Další otázku mám ohledně studia jazyků. Jak jste zmínil, velká část literatury je v angličtině – je tedy na MU možnost studia angličtiny, popř. studium nového jazyka? Děkuji za odpoveď

 36. Dobry den,

  dekuji za vynikajici clanek o studiu, mam pouze dotaz, zdali je mozne obor studovat dalkove. Dekuji za opoved

  1. Dobrý den,
   dálkové či kombinované studium oboru Bezpečnostní a strategická studia bohužel není možné. Fakulta nabízí pouze prezenční formu studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *