Představujeme: Fakulta špeciálného inžinierstva

Štítky:

Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je verejnou vysokou školou, ktorá sa zaoberá vzdelávaním manažérsko-technologického zamerania a vedecko-výskumnou činnosťou na úseku krízového riadenia. Vyše päťdesiat ročným pôsobením v systéme vysokého školstva si vybudovala jedinečné postavenie v rámci SR, ale aj krajín V4, ktoré je založené na dlhodobej tradícií a zároveň na smerovaní jej súčasných aktivít. Ak berieme do úvahy celú štruktúru pôsobnosti fakulty a jej katedier môžeme konštatovať, že sa stala jedinečnou svojho druhu v rámci EÚ.Fakulta pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia, ochrany osôb, majetku i životného prostredia, záchranných služieb a dopravného zabezpečenie v krízových situáciách pre štátnu správy, samosprávu, ale aj pre podnikateľský sektor a mimovládne inštitúcie. V súčasnosti FŠI ŽU zabezpečuje vysokoškolské štúdium a rôzne formy celoživotného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch:

– Krízový manažment,

– Bezpečnostný manažment,

– Záchranné služby,

– Doprava v krízových situáciách.

Vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť fakulty vykonávajú odborné katedry, detašované pracovisko v Košiciach a pracovisko Výskumu krízového riadenia. Katedry sú odbornými garantmi jednotlivých študijných programov a zároveň sa podieľajú na rozvoji teoretických základov jednotlivých vedných odborov, ale tiež aj na podnikateľskej činnosti. Na fakulte pôsobia katedry:

– Katedra krízového manažmentu,

– Katedra bezpečnostného manažmentu,

– Katedra požiarneho inžinierstva,

– Katedra technických vied a informatiky.

Katedra krízového manažmentu je pracoviskom, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu odborníkov krízového riadenia. Katedra pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, krízových manažérov, ktorí sú schopní plniť úlohy v systéme riadenia rizík a krízového riadenia v inštitúciách štátnej správe a v samospráve, v podnikateľskej sfére a v inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí manažment, krízový manažment, manažérske riziká, krízové plánovanie, legislatíva krízových situácii alebo riešenie krízových situácií, ale tiež predmetov ekonomického základu s dôrazom na makroekonómiu, mikroekonómiu, ekomometriu, plánovanie a prognostiku. Prevažnú väčšinu uvedených predmetov zabezpečuje aj pre ostatné študijné programy. Vedecká práca katedry sa orientuje na rozvoj teórie a praxe manažmentu rizík a krízového manažmentu. Dôraz je kladený vytváranie modelov bezpečnostného systému na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy a na ich optimalizáciu. Súčasťou tejto činnosti je aj vytváranie terminologického slovníka na úseku krízového riadenia a postupne ustaľovanie tejto terminológie v právnych normách. Katedra sa podieľa na posudzovaní materiálov vytváraných na centrálnej úrovni a jej pracovníci sa zúčastňujú na rokovaní poradných orgánov vlády SR. Zdokonaľuje všeobecnú teóriu rizík a rizikové riadenie v podnikateľskom prostredí, ale aj v podmienkach verejnej správy. V rámci výskumnej činnosti sa pracovníci katedry zaoberajú aj osobnosťou krízového manažéra, komunikáciou v krízových situáciách, sociologickým a sociálno-psychologickým rozmerom riešenia krízových situácií a zvyšovania efektívnosti prípravy krízových manažérov.

Katedra bezpečnostného manažmentu je pracoviskom, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu odborníkov v oblasti ochrany osôb a majetku. Katedra pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, bezpečnostných manažérov, ktorí sú schopní uplatniť sa v policajných a bezpečnostných zložkách, v súkromných bezpečnostných službách a podnikateľskom prostredí s dôrazom na projektovanie a implementáciu integrovaných bezpečnostných systémov. Uskutočňuje výučbu profilových predmetov ako napríklad bezpečnostný manažment, systémy obvodovej (vnútornej, predmetovej) ochrany, kriminalistická taktika a metodika ako aj projektovanie bezpečnostných systémov. Vedecký profil katedry sa zameriava na zabezpečenie úloh spojených s ochranou osôb, hmotného majetku a informácií (hlavne ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností), z pohľadu technických a technologických (napr. CCTV – bezpečnostné kamerové systémy, ACS – systémy kontroly vstupov, IDS – elektrický zabezpečovací systém, mechanické zábranné prostriedky), personálnych (napr. vlastná ochrana, súkromné bezpečnostné služby) a organizačných opatrení (napr. bezpečnostná dokumentácia – bezpečnostná politika, bezpečnostné smernice, bezpečnostné projekty, havarijné plány a plány obnovy). Pri riešení úloh vychádzajú z bezpečnostnej analýzy chránených aktív (osoby, majetok, informácie) a z využiteľných metód a techník bezpečnostného manažmentu (napr. BS 7799, ISO/IEC 17799, ďalšie technické normy). Hlavná pozornosť je venovaná projektovaniu a komplexnému riadeniu bezpečnostných systémov s využitím optimalizácie z hľadiska vlastnej bezpečnosti, ale aj ekonomickým nákladom. Celkový vedecký profil katedry dotvárajú aktivity z oblastí kriminalistiky, kriminológie a bezpečnostných služieb. Katedra je členom bezpečnostných združení European Association for Security so sídlom v Krakove.

Katedra požiarneho inžinierstva zabezpečuje a garantuje prípravu a vzdelávanie študentov v študijnom odbore Záchranné služby. Študijný odbor Záchranné služby má technologicko-manažérsky charakter, zameriavajú sa na prípravu odborníkov schopných samostatne plánovať, koordinovať a realizovať, a to teoreticky, prakticky, i preventívne, záchranné práce súvisiace s prírodnými katastrofami, s požiarmi a s priemyselnými haváriami. Katedra pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa napríklad v hasičskom a záchrannom zbore, v integrovanom záchrannom systéme, ale aj vo výrobných a v nevýrobných podnikoch. Vedecká práca Katedry požiarneho inžinierstva sa orientuje na organizáciu a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi, požiarnu bezpečnosť pozemných stavieb a tunelov na cestných komunikáciách, požiarne inžinierstvo s dôrazom na hasičskú techniku a na bezpečnosť technológií, na záchranné systémy, realizáciu záchranných prác v krízových podmienkach a na pôsobenie Hasičského a záchranného zboru v rámci integrovaného záchranného systému.Katedra technických vied a informatiky sa orientuje na problematiku vedecko-odborných disciplín všeobecne technického a dopravného charakteru a informatiky. Realizuje výučbu celého radu prierezových predmetov vo všetkých akreditovaných študijných programoch fakulty, najmä informatiky, logistiky, základov technických vied, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a operačnej analýzy. Ako profilová katedra zabezpečuje prípravu odborníkov dopravného zamerania schopných riešiť krízové situácie v doprave. Výskumná a vedecká práca katedry sa sústreďuje na riešenie úloh súvisiacich s dopravnými systémami v krízových situáciách, dopravnou logistikou a aplikovanou informatikou. Základné problémy riešené v týchto úlohách sa týkajú organizácie železničnej a cestnej dopravy pri narušení prepravnej cesty, modelovania prevádzky, logistickej podpory riešenie krízových situácií, všestranného zabezpečenia evakuácie a komplexného dopravného zabezpečenia krízových situácií.

V rámci popularizácie a uverejňovania výsledkov svojej vedecko-výskumnej práce a zabezpečovania zahraničnej spolupráce i spolupráce s praxou fakulta pravidelne organizuje vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou a rôzne odborné semináre. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:

– Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,

– Logistika v doprave LOGVD,

– Ochrana pred požiarmi a záchranné služby.

Uvedené konferencie okrem toho, že sú zdrojom pre získavanie nových vedeckých a odborných poznatkov, sú tiež zdrojom nových kontaktov v rámci národných a medzinárodných vzťahov. Fakulta má v súčasnosti uzatvorené zmluvy o spolupráci s pätnástimi zahraničnými vysokými školami a inštitúciami z európskych krajín. Patrí medzi ne hlavne Poľsko, Česká republika, Bulharsko, ale aj Nemecko, Veľká Británia a rad ďalších. Fakulta v rámci svojho rozvoja, neustále hľadá nových partnerov vo verejnej, štátnej alebo súkromnej sfére a to hlavne v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (napr. Medzinárodná vedecko-technická spolupráca) alebo v oblasti mobility študentov a pedagógov (napr. ERASMUS, pracovné stáže, odborné praxe). Fakulta je zapojená do niekoľkých zahraničných projektov vrátane projektov 6.RP EÚ. V súčasnosti hľadá partnerov na prípravu nových projektov na úseku bezpečnosti všeobecne a v problematike budovania a ochrany kritickej infraštruktúry, ktoré sú súčasťou výziev v rámci 7.RP EÚ.

autor: Ing. Tomáš Loveček, PhD (Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, FŠI, Žilinská univerzita)

Email: Tomas.Lovecek@fsi.uniza.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *