Studium na Střední policejní škole MV v Holešově

Štítky:

Osobní hodnocení a stručný popis středoškolského vzdělání na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově.Odbor vzdělávání Ministerstva vnitra ČR provozuje pod svou správnou několik středních a vyšších policejních škol[1]. Tyto školy jsou primárně určeny pro vzdělávání příslušníků Policie ČR a zaměstnanců Ministerstva vnitra. Tento typ studia jsou na většině policejních škol v ČR jedinou formou vzdělávání. Výjimkou v tomto směru je Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, která jako jediná z českých policejních škol poskytuje i 4leté středoškolské maturitní studium, určené absolventům základních škol, v oboru Bezpečnostně-právní činnost. V následujícím textu se pokusím stručně popsat studium na této škole, kterou jsem v letech 2004-2008 studoval (a absolvoval). Dovolím si upozornit, že v textu budou uvedeny zejména mé subjektivní názory na kvalitu výuky a průběh studia. Text nemá za cíl popisovat historii této instituce a jejich předchůdců a také nemusí přesně odrážet součastnou realitu výuky na škole, ale bude reflektovat období mého studia na této škole.

Na úvod bych si dovolil jen drobné vysvětlení, proč jsem se rozhodl studovat tehdejší Střední policejní školu MV v Holešově (dále jen SPŠ)[2]. Mým původním cílem bylo hlásit se na Střední odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku, která však vzhledem k jejímu (později neuskutečněnému) útlumu, v onom školním roce neotevírala maturitní studium. O SPŠ jsem se dozvěděl jakoby mimochodem, můj první kontakt byl až na přijímacím řízení, takže se dá říct, že to byla v podstatě souhra náhod.

 

 

Přijímací řízení

SPŠ patří mezi velmi prestižní střední školy. Každoroční převis uchazečů o studium ku přijatým studentům je velmi vysoký (cca 3-6 násobný), v tomto ohledu se škola rozhodně nemusí obávat o svou existenci. Přijímací řízení se skládá ze dvou částí: 2 písemné testy (humanitní a přírodovědný), které si škola vytváří sama a test fyzické zdatnosti, který se skládá z člunkového běhu a celostně-motorického testu. Body do přijímacího řízení lze získat také za výsledky studia na základní škole. Zajímavostí je, že uchazeč musí mít potvrzenu přihlášku ke studiu i svým obvodním lékařem.

Výuka

Vzdělávání na škole probíhá, jak už bylo zmíněno, ve studijním oboru Bezpečnostně-právní činnost. Krom předmětů všeobecného vzdělání poskytuje škola samozřejmě i předměty odborné. Mezi tyto předměty patří:

 • Právo – tento předmět se vyučuje po celou dobu studia a mívá jednu z nejvyšších hodinových dotací ze všech předmětů (první ročník 2 hodiny, dále 4 hodiny týdně). V jeho osnovách jsou všechny hlavní části vnitrostátní práva. Ve třetím a čtvrtém ročníku se předmět specializuje na problematiku správního a zejména trestního práva.
 • Psychologie – Předmět druhého ročníky se obecně zabývá psychologií člověka pro potřeby bezpečnostní praxe (např.. adiktologie, viktimologie)
 • Střelecká příprava – Jeden z nejzajímavějších (a nejoblíbenějších) předmětů na SPŠ, který je vyučován ve 3. a 4. ročníku. Jeho obsahem je teorie střelecké nauky, typologie zbraní a střeliva, údržba zbraně. V jeho praktické části se studenti učí střílet ze vzduchové pistole, vzduchové pušky, malorážkové pistole, malorážkové pušky a na závěr čtvrtého ročníku i se služební zbraní Policie ČR (v našem případě CZ 75D Compact). Opravdu velký důraz se klade na výuku bezpečné manipulace se zbraní.
 • Spojovací příprava – V tomto předmětu (3.-4. roč.) probíhá teoretická výuka základů telekomunikací a jejich technologií. Praktická část tohoto předmětu je věnována výuce používání radiokomunikačního systému ministerstva vnitra PEGAS od firmy MATRA. (v součastné době již předmět není zahrnut do studijních plánů)
 • Bezpečnostní činnost – Předmět se specializuje na výuku vybraných aspektů činností cizinecké, dopravní a pořádkové policie. Jedná se zejména o právní úpravu dané problematiky, ale i praktické činnosti (kontrola vozidla, vypisování dokumentů).
 • Kriminalistika – Ve třetím ročníku se tento předmět věnuje metodám kriminalistické techniky (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie aj.). Ve čtvrtém ročníku probíhá výuka kriminalistické taktiky, která se zabývá postupem policisty ať už na místě trestného činu, tak i při jeho následném vyšetřování.
 • Tělesná příprava –  Klasický středoškolský tělocvik (gymnastika, atletika, sportovní hry, plavání), v jehož zimní části jsou vyučovány techniky sebeobrany. Jedná se zejména o vybrané techniky z judo, aikido, karate a džiu-džitsu. Na konci čtvrtého ročníku je ze sebeobrany provedena povinná závěrečná zkouška. Návaznost na výuku tělesné přípravy mají i školou pořádané sportovní kurzy, které jsou pro studenty povinné. My jsem jeli v prvním ročníku na sportovní pobyt do Chorvatska, ve druhém na lyžařský výcvik do rakouských Alp a ve třetím ročníku na vodácký kurz na rakouskou řeku Salzu.
 • Ekonomika – Předmět čtvrtého ročníku, zabývají se výukou základních teoretických pojmů a základů fungování ekonomiky.
 • Ochrana obyvatelstva – Předmět vyučovaný v prvním ročníku, jehož náplň se skládá z výuky první pomoci, postupu při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v kontextu ochrany obyvatelstva. (v součastné době již předmět není zahrnut do studijních plánů)
 • Informatika a výpočetní technika – Předmět se zabývá klasickou výukou používání výpočetní techniky a v omezené míře i využívání policejních aplikací.
 • Technika administrativy – Dle mého názoru jeden z nejužitečnějších předmětů, vyučovaných na škole. Jeho náplní je naučit studenty psaní na počítači (elektronickém psacím stroji) technikou „deseti prstů“. Ve druhém ročníku se předmět zabývá výukou psaní a práce se služebními dokumenty.


Maturitní zkouška se skládá z teoretické a praktické části. V praktické části si student vylosuje praktickou zkoušku z jednoho z vybraných odborných předmětů (Právo, Spojovací příprava, Střelecká příprava, Bezpečnostní činnost, Kriminalistika, Tělesná příprava). Teoretická maturitní zkouška se provádí (krom obecných předmětů) z předmětů Právo a Bezpečnostní činnost/Kriminalistika (spojená zkouška).

Život na škole

Fakt, že se jedná o policejní školu, nevedl, dle mého názoru, k nějak zvlášť výrazné odlišnosti od ostatních středních škol. Režim na škole by se rozhodně nedal nazvat „policejním“. Sice nás vyučovali (i některé neodborné předměty) učitelé ve služebním poměru příslušníků Policie ČR, ale to pro nás prakticky znamenalo jen to, že jsem je mohli oslovovat příslušnými hodnostmi (což se stejně nedělo). Nenosili jsme uniformy, jednak z toho důvodu, že jsme nebyli příslušníky Police ČR a také, což jsme se dozvěděli z neoficiálních zdrojů, že bylo toto téma vyhodnoceno jako „hrozba militarizace mládeže“. Nevím, kdy přesně bylo zrušeno nošení uniforem u studentů maturitního studia, ale po jistou dobu po roce 1989 byly našimi předchůdci uniformy nošeny. Co se týče mého názoru na toto, byl bych pro zavedení nějakých stejnokrojů (když ne přímo policejních uniforem). Jeden z důvodů je zvýšení určité prestiže školy a také z ten, že stejnokroj používají na veřejnosti, krom studentů vojenských škol, i studenti některých civilních škol (například lesnických).

Další specifikem policejní školy je i poměrně úzký kontakt se studenty-policisty, kteří jsou na škole na vstupním výcviku (tzv. ZOPka – Základní odborná příprava), nebo na zdokonalovacích kurzech. Tito policisté na škole nejen studují, ale vykonávají v rámci svého studia i nepřetržitou strážní službu. S tím souvisí další specifikou studia a ten, že do hlídaného areálu školy zle vstoupit pouze po předložení vstupního průkazu na vrátnici školy, kterou hlídali právě tito studenti – policisté ve spolupráci s příslušníky stálého stavu Oddělení zabezpečení objektu SPŠ.

Pro studenty maturitního studia, ubytovaných na internátu školy (což je většina studentů) platí i to specifikum, že potřebují průkaz nejen ke vstupu, ale i k opuštění areálu školy. Tyto průkazy mají vychovatelé a studentům je poskytují pouze po omezenou časovou dobu v rámci vycházek (studenti prvního ročníku mají vycházky od ukončení výuky do 18.00 hodin, každý další ročník o 30 minut delší).

Zajímavostí je také „praxe“, která probíhá na konci třetího ročníku a trvá dva týdny. V pravém slova smyslu se nejedná o opravdovou „praxi“, ale spíše o formu jakési stáže. Studenti si vyberou místo své praxe, kde podle dohody s danou institucí stráví těchto 14 dní a na závěr vypracují závěrečnou zprávu z této praxe. Praxe většinou probíhá na obvodních odděleních Policie ČR, případně na úřadech státní správy, či u soudů. Škola je však ve výběru místa velmi benevolentní a umožňuje i instituce mimo svůj obor (já jsem měl umožněno vykonat svou praxi ve Středisku letových navigačních služeb na letišti Ostrava-Mošnov).

Vybavení školy

Škola je po stránce vybavení na velmi vysoké úrovni. Její odborné učebny jsou velice dobře vybaveny nejen pomůckami, ale i výpočetní technikou. Prakticky každé oddělení provozuje několik odborných učeben, případně učeben pro modelové situace. Například v rámci Oddělení střelecké přípravy škola provozuje jednu malorážkou venkovní střelnici a několik podzemních střelnic přímo v areálu školy včetně laserové střelnice. Využívá také střelnici v nedalekých Dobroticích a v omezeně využívá i pěchotní střelnice ve Vojenském prostoru Libavá.

Velkou devizou školy jsou její sportovní zařízení. Přímo v areálu školy se nachází velká tělocvična pro gymnastiku a sportovní hry, venkovní běžecký areál, tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal. Velmi moderně je vybavená tělocvična pro výuku úpolových sportů, která nabízí 3 oddělené dojo (tělocvičny pro bojové sporty) a posilovnu. Škola spolupracuje s holešovským plaveckým bazénem, což umožňuje studentům využívat volného vstupu v určitém časovém intervalu. Sportovní vybavení školy je velmi dobrým základem pro mnoho různých sportovních oddílů, fungujících v rámci SKP (sportovní klub policie).

Závěr

Osobně bych hodnotil úroveň této školy za velmi vysokou. Zázemí školy je výborné a personál opravdu profesionální a ve většině případů i s praxí „z ulice“. Ač nesouhlasím s některými dílčími aspekty výuky, myslím si, že výuka na škole je koncipována pro danou formu studia správně. Ocenil bych však větší důraz na praktickou činnost, která je ve většině případů výrazně zastíněna teorií, což je však asi obecný nešvar českého systému vzdělávání. Velkým kreditem školy je spolupráce s velkým množstvím institucí, v oblasti vzdělání s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž je SPŠ fakultní školou a na velmi vysoké úrovni je i spolupráce s městem Holešov.

Z osobního hlediska považuji studium na SPŠ za velice přínosné a být nyní opět v situaci, kdy bych si měl vybrat střední školu, nevybral bych si jinak.


[1]VPŠ a SPŠ MV v Praze, VPŠ MV v Pardubicích, SPŠ MV v Jihlavě, VPŠ a SPŠ MV v Holešově, SPŠ MV v Brně a Policejní akademie České republiky v Praze jako vysokoškolské pracoviště.

Ministerstvo vnitra ČR. 2008. Policejní školy. (cit. 2010-01-18). <http://www.mvcr.cz/clanek/policejni-skoly-48.aspx>.

[2] Název „Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově“ se používá od školního roku 2008/2009, kdy na škole, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, vznikla i vyšší odborná forma studia.

Autor: Michal Korbelář, student Bezpečnostních a strategických studií FSS MU

16 comments

 1. Ahojte, mel bych dotaz. Kdyz bych se chtel prihlasit jako uchazec na stredni skolu, mel bych sanci i jako slabsi v telesne vychove,…? Kdyz jsem treba mene zdatny, nez ostatni? Je na skole bran velky duraz na prijimaci rizeni ze zakladni skoly? Předem díky za odpověď.

  1. taky by mě to zajímaloo jestli je těžké se tam dostat když sem měla v minulosti trojky z matiky a čj :D

   1. myslíš že se tam dostanu když jsem výborná v tělocviku ale měla jsem dvě trojky ( matematika,anglický jazyk )

  2. na skole jsou vic lidi, kteri jsou trochu slabsi v telocviku, takze nemusite bat, ze byste byli jedini. Behem skolniho roku mate mnoho moznosti,jak zlepsit svoje vykony. Vsechno zalezi na vas, jestli budete chtit neco delat pro sebe nebo ne, nikdo vas tam nutit nebude. Trojky z ostatnich predmetu, jako napr. matika nebo cj, taky neni problem. Nejdulezitejsi je dobre se pripravit na prijimacky. Jak se tam dostanete, tak myslim, ze uz neni, tak tezke se tam udrzet :). Tak hodne stesti :)

 2. ahoj, chtěla bych se zeptat na obtížnost příjmacích zkoušek. Na co se hlavně zaměřit při přípravě.? :)

  1. Ahoj, jsem také absolventkou této školy (2007-2011) a vybavuji si, že v přijímacích testech bylo hodně otázek shodných s ukázkovými testy. A když se přímo neshodovaly, šlo častokrát o stejný princip;-) Samotné přijímačky těžké nebyly, ale uchazečů je hodně a třeba jen rozdíl 1 bodu tě posune o mnoho míst. Přeji hodně štěstí:-)

  2. ahoj.opravdu důležité je připravit se fyzicky.uchazečů je fakt až až.je dobré mít všeobecný rozhled.vědomostní testy nejsou až tak těžké.je to vlastně taková rekapitulace učiva základní školy.testy jsou formou odpovědí přes počítač.tedy elektronicky.přeji taktéž hodně štěstí.

 3. Takže tohle je střední škola s maturitou a až jí udělám bude ze mě kriminalistka? Chápu to dobře :D?

 4. Dobrý den, momentálně jdu do deváté třídy a chci si podat přihlášku na policejní školu do Brna. Z přijmaček nemám strach z vědomostních testů (jsem jedničkářka), ale chtěla bych se nějak připravit na fyzické testy, mohli by jste mi prosím poradit jak (nebo alespoň zhruba popsat co v nich bylo)? Mám z nich docela strach. :( Předem děkuji na odpověď.

  1. ahoj Lucia.jestli můžu tak začni s přípravou hned.fyzický test je rozložen na dvě části.první je celomotorický test a ten druhý je člunkový běh.první část zahrnuje- základní postoj nohy u sebe,leh na břicho,vstyk,leh na záda,vstyk.každý ukon je za jeden bod.je na to časovyý limit 2 minuty.druhá část-člunkový běh je běh mezi kuželama na vzdálenost 10 metrů na čas.začínáš že běžíš od první mety k druhé .oběhneš jí.jakoby uděláš osmičku.běžíš zpátky,dotkneš se mety,běžíš znovu k druhé metě,ale už jen rovně,dotkneš se jí a zpátky.běžíš tedy jakoby 4 krát 10 metrů.neni třeba mít strach.ale je třeba pořádně trénovat.jo a v Brně není střední škola policejní pro žáky vycházejíci z 9 tříd.ta už je pouze v Holešově.

 5. Ahojte, já bych se chtěla zeptat do kdy se měli podat přihlášky na příjmací řízení pro rok 2015. Děkuji předeme za odpověď.

 6. Čaute, mám otázečku jak velká pravděpodobnost je,že se na tuto školu dostanu?Je možné ,že vzhledem k tolika uchazečům abych se tam nedostal ?

 7. Ahoj je mi 22 let jsem vyučen jako truhlář, 3 roky jsem pracoval a rád bych si udělal tuto školu, mám tudíž šanci se sem dostat nebo věk hraje také nějakou roli?

 8. Chci se zeptat, … studuji první ročník Obchodní akamie a už ted vím, že mé rozhodnutí nebylo správné. Mám šanci dostat se na VŠ Policejní školu i z Obchodní Akademie nebo by byl lepším řešením přestup po 3 měsících prvního ročníku na OA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *