Crips & Bloods: Afro-americké gangy v Los Angeles

Úvod

Tato práce se bude zabývat fenoménem pouličních gangů v USA. Konkrétně se bude jednat o afro-americké[1] vzájemně soupeřící pouliční gangy Crips & Bloods. Počátky jejich působení spadají do období 60.-70. let 20. století a za dobu svého vývoje se z těchto ryze pouličních gangů staly velké skupiny pouličních násilníků, jejichž škála kriminální činnosti sahá od pouličních bojůvek, přes výrobu a obchod narkotiky, až po cílené a plánované vraždy protivníků. Počet členů v těchto ganzích se v dnešní době pohybuje v řádech desítek tisíc po celých Spojených státech. Pod kontrolou mají mnohdy celé čtvrtě a není tedy překvapením, že jsou v hledáčku mnoha bezpečnostních složek.

V posledních pěti letech je zejména Evropa svědkem rozšiřování vlivu těchto gangů a i v České republice se objevili odnože, které se snaží kopírovat původní gangy.[2]

Práce bude mít následující rozdělení. Nejprve se zaměřím na historický a sociální kontext vzniku těchto gangů. Dalším a stěžejním bodem bude komplexní představení samotných aktérů[3]. Na závěr dojde zhodnocení kolektivního násilí na základě poznatků dosažených v práci.

Vzhledem k velikosti a mnoha odnožím těchto gangů dojde k prostorové redukci a to na geografickou oblast města Los Angeles ve Spojených státech. Město Los Angeles bylo zvoleno z následujících důvodů. Oba gangy zde vznikli a do dnešních dnů je zde největší počet členů těchto gangů.

V textu převažuje kvalitativní analýza. Autor ke studiju potřebných zdrojů přistupoval na základě empiricko-analytického hlediska.

Historický a sociální kontext

Samotný vznik Crips a Bloods byl ovlivněn historickými událostmi, které jdou v čase zpět až do 40. let 20. století. V průběhu 40. let stále docházelo v Los Angeles a potažmo v celých Spojených státech k omezování osob s afro-americkým původem. Afro-američané měli omezena vlastnická práva a docházelo k přísné segregaci jak v oblasti školství, zaměstnání, tak i na veřejných prostranstvích.[4]

Omezení vlastnických práv bylo zrušeno koncem 40. let a afro-američané se tak mohli začít stěhovat i mimo území, která jim byla vytyčena k obývání. To vyvolalo vlnu nevole mezi europoidním obyvatelstvem, kteří v té době nesli velmi nelibě nové usedlíky vedle „svých“ čtvrtí. Násilí na sebe nenechalo dlouho čekat a začalo docházet k organizovaným útokům na afro-americké obyvatelstvo. Přirozenou odpovědí bylo opět násilí, a tak se v Los Angeles začaly objevovat bitky mezi pouličními gangy.[5]

Na vzrůstající nátlak většinové společnosti došlo roku 1964 oficiálně ke zrušení všech diskriminačních projevů[6] vůči afro-američanům a ti se mohli poprvé opravdu plnohodnotně zapojit do občanské společnosti. Nicméně, vyskytly se státy, které se odmítly smířit s rovností obyvatelstva různé barvy pleti. Mezi nimi byla právě i Kalifornie, která se vytvořením vlastního zákona, vyhnula nutnosti rovnost obyvatel opravdu nastolit. Společně s tímto je také zaznamenán nárůst policejní brutality vůči afro-američanům. Reakcí afro-americké komunity byla výrazná radikalizace a to především mladistvých. Ti se začali organizovat v radikálních až militantních hnutích[7]. Vůdci těchto hnutí se poměrně rychle dostali do oblasti zájmu FBI, která jich mnoho zatknula. Počátky gangů Crips a Bloods sahají právě do tohoto období, kdy se dorůstající mládež bez vzorů a ideálů začíná formovat do pouličních gangů bez hlubšího smyslu, či významu.[8]

Z hlediska sociálního kontextu tyto gangy vznikly jako obrana vůči sociálnímu útlaku ze strany většinové společnosti. Později tyto gangy začaly poskytovat vyloučeným a nevzdělaným mladíkům pocit jednoty, síly, sounáležitosti. Tedy atributy, které v rodině, škole, či ve všeobecném okolním prostředí postrádali.[9]

Crips

Tato kapitola se bude zabývat vznikem, vnitřní organizací, charakteristikou členství, způsoby jejich vzájemné identifikace, aktivitami a samotným vývojem gangu Crips od počátku do dnešních dnů.

Vznik. Gang Crips vzniká roku 1969. První zmínky o něm jsou zaznamenány v kampusu Washington High School v centrálním-jižním Los Angeles. V počátcích je organizován podle vzoru Černých panterů. Účelem gangu je v této době především ochrana vlastního teritoria před cizími gangy. Za zakladatele jsou považováni především dvě osoby. První a zřejmě tou nejdůležitější je Raymond Washington, v té době student střední školy. Druhým zakladatelem je Stanley „Tookie“ Williams, v té době taktéž student. Oba za sebou již mají různé kriminální delikty a projevují se u nich sklony k násilnému chování. Raymond Washington z gangu vystupuje poté, co v 70. letech dochází k obrovskému nárůstu brutality mezi Crips a Bloods a objevují se první vzájemné vraždy. 9. srpna 1979 je zastřelen pár bloků od svého domova. Vražda zůstala dodnes nevyřešena, ovšem jako nejpravděpodobnější se jeví scénář, že byl de facto popraven svými bývalými následovníky za to, že opustil gang. Stanley „Tookie“ Williams je v roce 1981 odsouzen k trestu smrti za čtyři vraždy. I přes mnohá odvolání a nejasnosti v případu je na rozkaz guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzenegera roku 2005 popraven smrtící injekcí.[10]

Co se týče názvu samotného gangu, dnes nikdo nedokáže s jistotou říci, k čemu se vztahuje. Jako nejpravděpodobnější se jeví dvě varianty. Slovo „crip“ může být odvozené ze slova „crippled“[11], čímž by Crips de facto vzdávali poctu svým členům, kteří byli doživotně zraněni v pouličních bojích s konkurenčními gangy. Druhou možností je odvození od slova „Crib“, jak se měl dle některých zdrojů gang jmenovat původně. Dle této varianty slovo „Crib“ zmutovalo do slova „Crip“ díky tomu, že vysoce postavení členi gangu začali nosit různé výstřední hole, kterými dokazovali své postavení a čímž nepřímo připomínali zdravotně postižené jedince, kteří musí chodit o holi.[12]

Vnitřní organizace. Crips a Bloods jsou formováni do tzv. „sets“[13]. Tyto „sets“ sice formálně spadají pod hlavní gang, nicméně realita je taková, že každý „set“ je autonomní a s ostatními „sets“ sdílejí pouze určité vnější charakteristiky. Každý „set“ má svého vůdce[14], který není volen. Své místo si musí zasloužit svými činy a loajalitou vůči gangu. Vůdci se často stávají starší členi s bohatou kriminální minulostí. Vůdce je obklopen hrstkou poručíků[15], kteří mu pomáhají s organizováním gangu. Největší zastoupení v gangu mají vojáci[16]. Jsou to většinou mladí muži ve věku 16-22 let. Typický je pro ně velmi silný pocit sounáležitosti a sklony k extrémnímu násilí. Vojáci jsou tažnou silou gangu a výkonávají pro něj drtivou většinu aktivit, které se pohybují za hranicí zákona. Zvláštní status v gangu zaujímají přidružení[17] a ženy. Přidružení nejsou plnohodnotnými členy, nicméně jsou s gangem stotožněni a vykonávají pro ně různé „podřadné“ práce[18]. Ženy, pokud jsou nějakým způsobem s gangem spjaté, nosí členům zbraně, přechovávají u sebe narkotika, či se zabývají prostitucí za účelem zisku peněz pro gang.[19]

Charakteristika členství. Nejvíce členů Crips a Bloods spadá do věkové kategorie 12-24 let, jsou ovšem zaznaménány i případy člena, jehož věk byl pouhých 10 let, nebo naopak 40 let. Věkový průměr se pohybuje mezi 17-18 lety. Z hlediska rasové příslušnosti je nejvíce členů z řad afro-američanů. Ovšem, jak bylo zmíněno v počátku práce, dnes se objevují i členi z europoidní a mongolidní rasy. Je tedy evidentní, že výlučnost členství na základě „barevné“ příslušnosti již dnes není aktuální. Členi gangu zásadně nenosí ID karty[20] a oslovují se jen přezdívkami, nikoli pravými jmény. Iniciace do gangu může proběhnout dvěma způsoby. První je tzv. „naskočení“[21]. Zájemce o členství musí spáchat trestný čin, který má většinou podobu ozbrojené loupeže, nebo střelby z jedoucího auta na nepřátelský gang.[22] Druhou variantou je obdoba „uličky“, nebo „deky“[23]. Adept je v rámci přijímacího ceremoniálu fyzicky inzultován ostatními členy gangu. V obou případech jde především o to, aby zájemce prokázal odvahu a loajalitu vůči gangu. Zajímavostí může být nemožnost gang opustit. Samotní Crips a Bloods se netají tím, že být v jejich gangu, je záležitost na celý život[24].[25]

Vzájemná identifikace a komunikace. Zřejmě nejvíce viditelným znakem, kterým se gang odlišuje od ostatních, je modrá barva[26]. Z počátku svého působení nosili členi Crips oblečení, které bylo kompletně modré. Vznikla tím de facto jakási uniforma, od které museli později upustit, jelikož díky tomu byli velmi snadno identifikovatelní[27]. Modrá barva ale zůstala zachována alespoň na části oblečení a to šátku. Ten je nazýván vlajka[28] a člen ho nosí uvázán na končetinách, nebo hlavě. Vzájemně se oslovují přezdívkami, v obecné rovině pak slovy „Cuzz“[29], či „OG“[30]. Jejich nenávistný vztah s gangem Bloods vyjadřují například tím, že si do své přezdívky vkládají inciály „BK“[31]. V písemné komunikaci se snaží nahrazovat písmeno B písmenem C[32] a v hojné míře využívají symboliku vyjadřovanou rukou[33]. Jelikož jsou Crips pouličními gangy, využívají ke komunikaci i graffiti[34]. Můžeme se setkat též s hudebními projevy[35].[36]

Aktivity. Aktivity Crips a Bloods se postupem času od svého založení značně rozšiřovaly. Původně se zaměřovali pouze na ochranu svého teritoria před nepřátelskými gangy, občasné výpady na území jiných gangů, či předem domlouvané bitky[37]. S tím jak se Crips a jejich rivalové zvětšovali, začaly se objevovat první významnější násilnosti, které se vystupňovaly až po vzájemné vyvražďování. V dnešní době vyvíjejí Crips a Bloods takřka všechnu možnou kriminální činnost. Od organizovaného násilí, zastrašování, vydírání, vražd, loupežných přepadení, krádeží, přes výrobu a distribuci narkotik, praní peněz, až po padělání identifikačních průkazů.[38]

Vývoj. Crips se začali formovat na konci 60. let 20. století. Gang se vymezoval vůči nepřátelským skupinám. Obdbobí 70. let 20. Století se nese ve znamení expanze. Vzniká mnoho nových „sets“ a dochází k prvním střetům s gangem Bloods. Tyto násilnosti poměrně rychle eskalují do extrémní podoby a ještě v průběhu 70. let vyústí až ve vzájemné vyvražďování. V roce 1978 je zaznamenáno 45 „sets“ po celých Spojených státech. 80. léta se u Crips nesou ve znamení narkotik se všemi aspekty, které jsou s tímto spojené. Předmětem jejich zájmu je především kokain, crack, marihuana, heroin, amfetaminy. Peníze utržené z narkotik jsou poté vyprány prostřednictvím legálního podnikání[39]. 90. léta jsou u Crips především obdobím růstu v oblasti narkotik. Násilí vůči Bloods se sice stále objevuje, ale již v né tak brutální míře jako předcházejících dekádách. V roce 1999 je zaznamenáno již 600 existujích „sets“ po celých Spojených státech. Po roce 2000 dochází k opětovnému nárůstu násilí. Díky velkému přírůstku hispánského obyvatelstva se pomalu mění demografické podmínky a obyvatelstvo hipánského původu se podílí na počtu obyvatel čím dál větším procentem. Crips toto logicky cítí jako ohrožení. Nová válka, která se bude zřejmě odehrávat mezi afro-americkými a hispánskými gangy, je na spadnutí. Jak samotní Crips, tak i Bloods se již několikrát nechali slyšet, že by měli vytvořit společnou „frontu“ proti těmto hispánským gangům. Po roce 2000 existovalo přes 800 „sets“ Crips s více než 35 000 členy. Odhaduje se, že v samotném Los Angeles se ke gangu Crips hlásí až 13 000 zástupců. Nejvyšší koncentrace Crips je ve státech Kalifornie, Oklahoma, Missouri a Texas.[40]

Bloods

Tato kapitola se bude zabývat vznikem, vnitřní organizací, charakteristikou členství, způsoby jejich vzájemné identifikace, aktivitami a samotným vývojem gangu Bloods od počátku do dnešních dnů.[41]

Vznik. Gang Bloods vzniká roku 1972 v důsledku vzniku a činnosti gangu Crips. První zmínky o Bloods jsou zaznamenány v kampusu Centennial Hight School v Comptonu. V počátcích je organizován podle vzoru Černých panterů. Účelem gangu je v této době především ochrana vlastního teritoria před cizími gangy. Za zakladatele jsou považovány dvě osoby a to Silvester Scott a Benson Owens, kteří gang založili poté, co byli napadeni Crips.

Původně se gang jmenoval „Piru Street gang“, ale poté, co došlo ke spojení s dalšími gangy, byl vytvořen jednotný název Bloods, který jednotlivé „sets“ včleňují do svých názvů. S přesností nelze určit, proč byl zvolen název Bloods, ale jako nejvíce pravděpodobný se jeví odkaz na prolévanou krev[42].[43]

Vzájemná identifikace a komunikace. Zřejmě nejvíce viditelným znakem, kterým se gang odlišuje od ostatních, je červená barva. Z počátku svého působení nosili členi Bloods oblečení, které bylo kompletně červené. Vznikla tím de facto jakási uniforma, od které museli později upustit, jelikož díky tomu byli velmi snadno identifikovatelní[44]. Červená barva ale zůstala zachována alespoň na části oblečení a to šátku. Ten je nazýván vlajka[45] a člen ho nosí uvázán na končetinách, nebo hlavě. Vzájemně se oslovují přezdívkami, v obecné rovině pak slovy „MOB“[46], či „OG“[47]. Jejich nenávistný vztah s gangem Bloods pak vyjadřují například tím, že si do své přezdívky vkládají inciály „CK“[48]. V písemné komunikaci se snaží vynechávat písmeno C[49] a v hojné míře využívají symboliku vyjadřovanou rukou[50]. Jelikož jsou Bloods pouličním gangem, využívají ke komunikaci i graffiti[51]. Můžeme se setkat též s hudebními projevy[52].[53]

Vývoj.

Bloods se začali formovat počátkem 70. let 20. století. Gang se vymezoval vůči nepřátelským skupinám. Obdbobí 70. let 20. Století se nese ve znamení expanze. Vzniká mnoho nových „sets“ a dochází k prvním střetům s gangem Crips. Tyto násilnosti poměrně rychle eskalují do extrémní podoby a ještě v průběhu 70. let vyústí až ve vzájemné vyvražďování. V roce 1978 je zaznamenáno 15 „sets“ na území Los Angeles. 80. léta se u Bloods nesou ve znamení narkotik se všemi aspekty, které jsou s tímto spojené. Předmětem jejich zájmu je především kokain, crack, marihuana, heroin, amfetaminy. Peníze utržené z narkotik jsou poté vyprány prostřednictvím legálního podnikání[54]. 90. léta jsou u Bloods především obdobím růstu v oblasti narkotik. Násilí vůči Crips se sice stále objevuje, ale již v né tak brutální míře jako předcházejících dekádách. V roce 1999 je zaznamenáno kolem 600 existujích „sets“ po celých Spojených státech s 15 000 členy. Po roce 2000 dochází k opětovnému nárůstu násilí. Díky velkému přírůstku hispánského obyvatelstva se pomalu mění demografické podmínky a obyvatelstvo hipánského původu se podílí na počtu obyvatel čím dál větším podílem. Bloods toto logicky cítí jako ohrožení. Nová válka, která se bude zřejmě odehrávat mezi afro-americkými a hispánskými gangy, je na spadnutí. Jak samotní Crips, tak i Bloods se již několikrát nechali slyšet, že by měli vytvořit společnou „frontu“ proti těmto hispánským gangům. Po roce 2000 existovalo přes 600 „sets“ Bloods s více než 20 000 členy. Odhaduje se, že v samotném Los Angeles se ke gangu Bloods hlásí 6 000 zástupců. Nejvyšší koncentrace Bloods je ve státech Kalifornie a Oklahoma.[55]

Vnitřní organizace, charakteristika členství, aktivity

viz. Kapitola 3.

Zhodnocení kolektivního násilí

Charles Tilly ve své knize zmiňuje sedm kategorií kolektivního násilí. Jedná se o násilné rituály, koordinovanou destrukci, oportunismus, bitky, individuální agresi, rozpýlené útoky, přerušované vyjednávání.[56] Charles Tilly uznává, že tyto definice nemusí být oddělené a mohou se navzájem prolínat, čehož se autor při sledování vybraných gangů přesvědčil. Vzájemná činnost Crips a Bloods splňuje podmínky násilných rituálů, koordinované destrukce, oportunismu, bitek a částečně přerušovaného vyjednávání. Násilné rituály mají veřejnou podobu. Gangy také dle Tillyho definice splňují charakter jak obranného, tak útočného gangu.[57][58]

Je evidentní, že jak gangy Crips, tak Bloods nejsou ve Spojených státech okrajovou záležitostí a státní složky jim věnují pomerně velkou pozornost. Jejich vzájemná interakce nabírá takřka všech forem kolektivního násilí. Díky výrobě a distribuci narkotik získávají potřebné finance na vedení ozbrojených „bojůvek“ s konkurečními gangy. Velikostí svých členských základen a svou brutalitou se řadí mezi nejvíce nebezpečné gangy vůbec. Díky tomu, že nemají pevně stanovenou hiearchii a velmi tvrdým způsobem ovládají svá teritoria, je pro státní složky obtížné s nimi efektivně bojovat. Otázkou zůstává, zda li je možné proti nim vůbec bojovat. Díky tomu, že jsou členi verbováni od útleho dětství a jejich čtvrť je pro ně vším, nemají státní složky v podstatě žádnou šanci do gangu proniknout, jelikož by okamžitě vzbudili podezření[59].

Seznam literatury

1. Bilchik, S.: Gang members on the move, 1998, on-line text (http://www.streetgangs.com/academic/cmaxson_move.pdf), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

2. Internetový portál Florida Department of Corrections (http://www.dc.state.fl.us/), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

3. Internetový portál Gangs OR Us (http://www.gangsorus.com/), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

4. Internetový portál Gang Prevention Service, (http://www.gangpreventionservices.org), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

5. Internetový portál Streetgangs.com, (http://www.streetgangs.com), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

6. Internetový portál PBS: Public Broadcasting Service, (http://www.pbs.org/), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

7. National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Bloods, 2003, on-line text (http://cryptome.org/gangs/bloods.pdf), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

8. National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, 2003, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

9. Někdejší vůdce gangu byl popraven po 24 letech, Hospodářské noviny, 14. 12. 2005.

10. Teaching With Documents: The Civil Rights Act of 1964 and the Equal Employment Opportunity Commission, on-line text (http://www.archives.gov/education/lessons/civil-rights-act/), ověřeno ke dni 15. 12. 2010.

11. Tilly, Ch.: Politika kolektivního násilí, Praha, Slon 2006.

[1] V poslední dekádě ovšem dochází k verbování členů i z řad europoidní a mongoloidní populace USA.

[2] Nutno podotknout, že autor měl možnost se osobně setkat se zástupci české odnože jak Crips, tak Bloods. V žádném případě se nedá hovořit o tom, že by vyvíjeli stejnou činnost jako původní gangy v USA. Je to způsobeno primárně tím, z jakých sociálních vrstev se tito zástupci rektutují. Zatímco ve Spojených státech se jedná především o muže, kteří mají mizivé vzdělání, velmi špatné sociální zázemí a na svůj mladý věk mnohdy i bohatou kriminální minulost. Gang jim tedy v podstatě nahrazuje rodinu. U nás jde spíše o fenoném „znuděné“ mládeže. Je sice zaznamenáno několik vzájemných fyzických výpadů, ovšem s brutalitou, která se odehrává v těchto ganzích ve Spojených státech je to zcela nekomparovatelné.

[3] Faktografický vznik, vnitřní organizace těchto gangů, charakteristika členství v těchto ganzích, způsob, jakým se vzájemně identifikují. Dále aktivitami, kterými se zabývají a v neposlední řadě také samotným vývojem až po současnost.

[4] Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html).

[5] Tamtéž.

[6] Tato diskriminace byla zrušena tzv. Civil Rights Act. Více viz. (http://www.archives.gov/education/lessons/civil-rights-act/).

[7] Například světoznámí Černí panteři.

[8] Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html).

[9] Criminal street gangs in the U.S. Why do gang exist? Who joins criminal street gangs?, on-line text (http://www.gangsorus.com/street_gangs.html).

[10] Crips, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_gang.htm). –

Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html). – Crips and Bloods History, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_history.htm). – National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf).

[11] Postižený.

[12] National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf).

[13] Volně by se toto dalo přeložit jako sub-gang.

[14] „Shot caller“.

[15] „Lieutenants“.

[16] „Soldiers“.

[17] „Associates“.

[18] Často slouží jako poslíčci.

[19] National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf).

[20] Obdoba občanského průkazu.

[21] „jump in“.

[22] Jsou ovšem zaznaménány i případy, kdy adept na členství musel spáchat vraždu.

[23] „beat in“, „kangaroo walk“, „bull pen“.

[24] Nutno podotknout, že členi gangu se nedožívají příliš vysokého věku. Velmi ojediněle jsou zaznamenány případy členů s věkem kolem 40-ti let.

[25] National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf).

[26] Ovšem můžeme se setkat i s jinými. Například „set“ „Grape Street Crips“ nosí barvu fialovou, která odkazuje na jejich název – „grape“ (hrozen).

[27] Jednalo se především o identifikaci ze strany represivních státních složek, nikoli ze strany nepřátelského gangu.

[28] „Flag“.

[29] „Cuzz“ je slangový výraz pro slovo „cousin“ (bratranec).

[30] „OG“ je zkratka slova „original gangster“ (původní/originální gangster).

[31] „BK“ je zkratka pro výraz „Blood Killer“ (zabiják Bloods).

[32] Opět odkaz na antagonismus vůči Bloods.

[33] Jde o vytváření písmen pomocí prstů – dominantně jde o písmeno C (Crips) ve spojení s jiným písmenem, které vyjadřuje příslušnost ke konkrétnímu „set“.

[34] Tím si buď označují své teritorium, či provokují své nepřátele.

[35] V drtivé většině se jedná o rap, kterým sdělují své hodnoty, postoje, životní zkušenosti, či nenávist a hrozby vůči konkurenčním gangům.

[36] Crips, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_gang.htm). – National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf).

[37] Ty se odehrávaly většinou v městských parcích, kde se teritoria jednotlivých gangů střetávaly. Tyto organizované souboje měly předem domluvená pravidla – především co se zbraní týče.

[38] Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html). – National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf). – Crips, Bloods and „Crack“, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_crack.htm).

[39] Kadeřnictví, obdchody s hudebninami, kluby, atd.

[40] National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Crips, on-line text (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2417p.pdf). – Crips, Bloods and „Crack“, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_crack.htm). – Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html).

[41] Gang Bloods se v určitých rysech shoduje s Crips. Pokud nebude nutný samostatný popis, bude čtenář odkázán na příslušnou kapitolu, kde je již charakteristika zmiňována.

[42] „Blood“ (krev).

[43] Bloods – The Piru gang, on-line text (http://www.gangsorus.com/bloods_gang.htm). – National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Bloods, on-line text (http://cryptome.org/gangs/bloods.pdf). – Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html). – Crips and Bloods History, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_history.htm).

[44] Jednalo se především o identifikaci ze strany represivních státních složek, nikoli ze strany nepřátelského gangu.

[45] „Flag“.

[46] „MOB“ je zkratka slov „Member Of Bloods“ (člen bloods).

[47] „OG“ je zkratka slov „original gangster“ (původní/originální gangster).

[48] „CK“ je zkratka pro výraz „Crip Killer“ (zabiják Crips).

[49] Opět odkaz na antagonismus vůči Crips.

[50] Jde o vytváření písmen pomocí prstů – dominantně jde o písmeno B (Bloods) ve spojení s jiným písmenem, které vyjadřuje příslušnost ke konkrétnímu „set“.

[51] Tím si buď označují své teritorium, či provokují své nepřátele.

[52] V drtivé většině se jedná o rap, kterým sdělují své hodnoty, postoje, životní zkušenosti, či nenávist a hrozby vůči konkurenčním gangům.

[53] Bloods – The Piru gang, on-line text (http://www.gangsorus.com/bloods_gang.htm). – National Drug Intelligence Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Bloods, on-line text (http://cryptome.org/gangs/bloods.pdf). – Crips and Bloods History, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_history.htm).

[54] Kadeřnictví, obdchody s hudebninami, kluby, atd.

[55] National Drug Center: Drugs and Crime, Gang Profile, Bloods, on-line text (http://cryptome.org/gangs/bloods.pdf). – Crips, Bloods and „Crack“, on-line text (http://www.gangsorus.com/crips_bloods_crack.htm). – Crips and Bloods: Made in America. Timeline: South Central Los Angeles, on-line text (http://www.pbs.org/independentlens/cripsandbloods/timeline.html).

[56] Jednotlivými definicemi se autor zabývat nebude. Pokud by se čtenář přesto chtěl informovat viz. Tilly, Ch.: Politika kolektivního násilí, s. 22-26.

[57] Viz. kapitoly 3) a 4).

[58] Tilly, Ch.: Politika kolektivního násilí, s. 22-26, 103-105.

[59] Princip členství na základě výlučnosti narození se v určité ulici vytváří z „sets“ uzavřenou skupinu lidí.

Autor: Tomáš Jurčík, studennt Bezpečnostních a strategických studií, FSS, MU

Štítky:

One comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *