COP27: čas implementovat změny

„Řítíme se do klimatického pekla,“ pronesl generální tajemník OSN António Guterres na začátku letošní klimatické schůze. [1] Tímto způsobem zahájil dvoutýdenní Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu označovanou jako COP27, jež se konala od 6. do 18. listopadu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Jaké změny klimatická jednání přinesou? A jaká jsou jejich hlavní úskalí? Těmto otázkám a tématům se věnujeme na následujících řádcích.

Klimatická konference COP27 navázala na COP26 z minulého roku v Glasgow nejenom každoroční kontinuitou, ale také tematickým zaměřením. COP27 bývá často prezentována heslem Together For Implementation, protože si za hlavní cíl klade zorganizovat a uskutečnit opatření, ke kterým se státy zavázaly v předchozích dohodách. [2]

Konkrétních limitů a ambicí stanovených v posledních letech je mnoho. Nyní je ale potřeba určit, jak tyto záměry konkrétně splnit na globální i národní úrovni, a to včetně povinnosti aplikovat omezení, jež byla stanovena v Pařížské dohodě a vyzdvihnuta na summitu COP26. Z nich můžeme zmínit například udržení globálního oteplování země na teplotě o 1,5˚C vyšší v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí. [3]

Právě již zmíněná globální teplota Země je jedním z bodů, které neustále rozdělují smluvní strany během jednání. Rozdíly mezi zeměmi a jejich preferencemi jsou velké, proto je omezování emisí nelehkým úkolem. Někteří akademici navíc považují limit 1,5˚C za nesplnitelný, což vytváří ještě intenzivnější diskuzi o splnitelnosti cíle a o úrovni, na které je společné úsilí možné ukotvit. [4]

Kromě toho se také ukázalo, že státy obtížně hledaly kompromis v oblasti ztrát a škod, tedy v množství finanční pomoci zemím, jejichž prostředí je klimatickými změnami ohroženo. [5] Tento bod je přitom jedním z principů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Ta vstoupila v platnost v roce 1994 a je považována za jednu z nejvýznamnějších smluv pro ochranu životního prostředí. I přesto je opět těžké najít mezi rozdílně bohatými a ohroženými státy řešení vyhovující většině. To podle mnohých účastníků konference omezilo schopnost přítomných aktérů zvolit střední přijatelnou cestu v mnoha dalších oblastech. [6] Rozepře a nejistota o výsledcích se projevila především v počátcích konference, kdy probíhaly diskuze a prezentace jednotlivých stanovisek zúčastněných zemí.

Vedle jednání představitelů přítomných zemí, tedy smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, se uskutečnila také diskuze v rámci tzv. Climate Action Hub. Ten shromažďuje lidi z různých sfér, kteří mají co dodat k problematice klimatické změny. Vědci, aktivisti, výzkumníci, ale také třeba atleti, hudebníci a podnikatelé se setkají, aby se vyjádřili k dohodám a cílům diskutovaným během konference. Základním principem je interaktivnost a neformálnost celé události, jež napomáhá zapojit do vyjednávání také širší společnost. Climate Action Hub funguje od roku 2018, kdy byl založen na COP24 v Katovicích. [7]

Klíčové a kritické momenty

Oproti nekontroverzním Katovicím v roce 2018 se letošní COP27 hojně diskutuje i kvůli svému umístění. Human Rights Watch kritizuje egyptskou vládu za potlačování environmentálních hnutí, ztěžování jejich práce a za dlouhodobé vytváření atmosféry plné strachu z následků, jimž aktivisté v tomto odvětví čelí. [8] Strach a napětí panovalo také na samotné COP27. Do země nebylo vpuštěno několik zahraničních pracovníků z environmentálního sektoru. Za velmi kontroverzní je považována také doprovodná mobilní aplikace COP27, jenž umožňovala sledovat fotky, e-maily nebo i lokaci mobilu zúčastněných. [9] [10]

Alaa Abd El-Fattah je vězněný egyptsko-britský aktivista, známý držením hladovky pro upozornění na vážnost klimatické krize. Zdroj: Wikimedia Commons

Další kauzou týkající se COP27 byly zprávy o nedostatku jídla a pití během konference. Účastníci si podle médií stěžovali na dlouhé řady a na mezeru v zásobování téměř všech potravin až na zmrzlinu. To zapříčinilo vlnu kritiky na sociálních sítích, kde lidé nepovažovali problém delegátů za podstatný, ale naopak za směšný. [11] Ukazuje to ovšem na chyby v organizaci celé události. A přestože si mnozí budou COP27 pamatovat právě díky vtipům o delegátech a jezení zmrzliny po celý den, je úsměvným paradoxem, že je to právě COP27, na které byla poprvé do agendy smluvních stran zahrnuta potravinová bezpečnost a udržitelnost. [12]

Rozepře v jednání, kritika Egypta i kauzy související s COP27 jsou důležité i z pohledu České republiky. Ta měla na konferenci významnou roli, protože díky právě probíhajícímu předsednictví EU zastupovala evropskou delegaci. Jejím podstatným a současně obtížným úkolem bylo prezentovat situaci v Evropě, jež se pojí s energetickou krizí, navyšováním spotřeby fosilních paliv a s tématem války na Ukrajině. [13] Mimo jiné se napětí projevilo v rámci panelu ruských představitelů a vědců, během něhož byli zástupci Ruské federace aktivisty označeni za válečné zločince. [14] Aktuální geopolitická situace je rovněž klíčovým bodem, který je potřeba zahrnout při vyjednávání o životním prostředí a globálním oteplování. Energetická krize může dosažení cílů velmi zkomplikovat.

COP27 a její výsledky

Navzdory obtížím v průběhu vyjednávání, které jsme již výše nastínili, je výsledkem konference také mnoho úspěšných dohod a novinek, kterými se státy doposud nezabývaly. Některých se podařilo docílit již během prvního diskuzního týdne. Mezi nejčastěji zmiňované patří vytvoření Partnerství lídrů v oblasti lesů a klimatu (Forests and Climate Leaders’ Partnership, FLCP). To by v budoucnu mělo sloužit k podpoře zalesňování a ke spolupráci s jednotlivými komunitami. [15] Dalším významným úspěchem je iniciativa konkrétních států, jako například Mexika a Indie, které se zavázaly k ambicióznějším opatřením v boji proti klimatické krizi. [16]

V závěru konference bylo přijato několik dalších rozhodnutí. Státy se domluvily na výši financí věnovaných environmentálním hrozbám, které by od rozvinutých zemí měly dohromady činit přibližně 100 miliard amerických dolarů ročně. Tento cíl byl stanoven již pro rok 2020, ale zatím se ho nepodařilo naplnit. Proto je nyní záměr opětovně zdůrazněn, aby se iniciativa o jeho dodržení v následujících dvou letech zintenzivnila. Představitelé států zároveň finančně podpořili fungování různorodých globálních fondů, jako například Adaptační fond, a věnovali se i iniciativám národních plánů. Důraz byl rovněž kladen na monitorování situace a informování o vývoji, přičemž byl stanoven společný způsob pro vypočítání hodnoty potenciálního globálního oteplování. Ten je založen na porovnávání efektů skleníkových plynů v období 100 let bez hodnoty a vlivu fosilního metanu. Měřítko by se v následujících letech mělo vyvíjet, což velmi usnadní práci nově ukotveného globálního klimatického observačního systému sbírajícího kompletní data o klimatické změně. [17]

Emise fosilního metanu jsou zahrnuty v jiných dohodách, v nichž COP27 také dosáhla mnoha úspěchů. V minulém roce v Glasgow státy Evropské unie a Spojené státy americké poprvé prezentovaly iniciativu Globální metanový závazek, vedoucí signatářské země ke snížení emisí metanu o 30 % do roku 2030. Od té doby se přidalo mnoho dalších států a na letošní konferenci se závazek rozšířil z produkce oleje a plynu také na zpracování odpadu a zemědělství. Zúčastněné země by proto měly motivovat občany k omezení spotřeby masa, na jejíž dopady vědci dlouhodobě upozorňují. Velkým úspěchem je také fakt, že Čínská lidová republika odprezentovala své vlastní strategie pro snížení emisí metanu. To je z pohledu klimatické změny velmi důležité, protože Čína společný závazek doposud nepodepsala, přestože je největším producentem emisí metanu na světě. [18] [19]

Za zvláštní zmínku stojí dohody v oblastech, kde se v průběhu dvanáctidenní konference zrodila největší diskuze. Jednou z těchto debat je již zmíněná politika ztrát a škod. Po zdlouhavých vyjednáváních aktéři dospěli ke kompromisu a založili fond, jenž bude sloužit k pomoci státům ohroženým globálními environmentálními hrozbami. Nově proto budou pomáhat zemím potýkajícím se se suchem či s potopami. Systém by zároveň měl spolupracovat s rozvojovými oblastmi na snížení jejich zranitelnosti vůči podobným přírodním vlivům. [20] Mnozí proto považují politiku ztrát a škod za velký krok pro řešení celé klimatické krize. Bývá vyzdvihována pro svou spravedlivost vůči regionům, jež se s klimatickou změnou nejvíce potýkají, ačkoliv vinu nesou i ostatní části světa. K tomuto úspěchu došlo 39 hodin po skončení celé události. [21] V neposlední řadě představitelé také vybrali místo konání příští klimatické konference v roce 2023, jímž budou Spojené arabské emiráty.

Kromě 60 úspěšně uzavřených dohod mezi přítomnými aktéry je konference významná především proto, že se zde mohou setkat lidé, kteří o podobných věcech rozhodují. Lidská rovina a společné intenzivní diskuze jsou podle účastníků v mnoha ohledech smyslem celé události. [22] Jinými slovy, ačkoliv je nezbytné uzavírat dohody pro boj s klimatickou krizí, motivace jednotlivých představitelů a jejich států zůstává klíčem pro uskutečnění potřebných kroků plynoucích z COP27. Nejpodstatnější část konference totiž nastává až po jejím konci, a to ve chvíli, kdy se zástupci zemí vrátí z egyptského Šarm aš-Šajchu domů.


Editor článku: Kristýna Drmotová, Adam Sitko

Zdroje

[1] Seznam Zprávy. (2022, November 7). Svět je na cestě do klimatického pekla, shrnul situaci šéf OSN – Seznam Zprávy. Seznam Zprávy. Retrieved November 18, 2022, from https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-svet-je-na-ceste-do-klimatickeho-pekla-shrnul-situaci-sef-osn-218626

[2] Ministerstvo životního prostředí. (2022, November 7). V Egyptě začala klimatická konference COP 27, české předsednictví EU bude bojovat za udržení oteplování planety na úrovni 1,5 °C. Retrieved November 14, 2022,  https://www.mzp.cz/cz/news_20221107-V-Egypte-zacala-klimaticka-konference-COP-27-ceske-predsednictvi-EU-bude-bojovat-za-udrzeni-oteplovani-planety-na-urovni-1-5-C

[3] Evropská rada. (2022, October 21). Summit o změně klimatu COP26. Evropská Rada. Retrieved November 14, 2022, from https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/climate-change/paris-agreement/cop26/

[4] Harvey, C. (2022, November 11). The World Will Likely Miss 1.5 Degrees C—Why Isn’t Anyone Saying So? Scientific American. Retrieved November 18, 2022, from https://www.scientificamerican.com/article/the-world-will-likely-miss-1-5-degrees-c-why-isnt-anyone-saying-so/

[5] Abnett, K. (2022, November 14). Analysis: In final week of COP27 climate talks, success hinges on “loss and damage.” Reuters. Retrieved November 18, 2022, from https://www.reuters.com/business/cop/final-week-cop27-climate-talks-success-hinges-loss-damage-2022-11-14/

[6] Carbon Brief. (2022). Carbon Brief – COP27 text analysis. In Carbon Brief. Retrieved November 18, 2022, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0wyEGoU_6da9SGNlsqzyi8PPEa0fkeIYjne4Xcmezo/edit#gid=1550333366

[7] United Nations. (2022a, July 15). COP 27’s Climate Action Hub. United Nations Climate Change. Retrieved November 29, 2022, https://unfccc.int/blog/cop-27-s-climate-action-hub

[8] Human Rights Watch. (2022, September 12). Egypt: Government Undermining Environmental Groups. Human Rights Watch. Retrieved November 14, 2022,  https://www.hrw.org/news/2022/09/12/egypt-government-undermining-environmental-groups

[9] Rall, K. (2022, November 10). Egypt Denies Entry to Activist at Climate Talks. Human Rights Watch. Retrieved November 18, 2022, https://www.hrw.org/news/2022/11/10/egypt-denies-entry-activist-climate-talks

[10] Michaelson, R., & Milman, O. (2022, November 6). Fears mount that Cop27 app could be used by Egypt to surveil regime’s critics. The Guardian. Retrieved November 16, 2022, https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/06/egypt-cop27-climate-surveillance-cybersecurity

[11] Greenfield, P. (2022, November 9). Dry in the desert: Cop27 delegates get a taste of food and drink scarcity. The Guardian. Retrieved November 29, 2022,  https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/09/dry-in-the-desert-cop27-delegates-get-a-taste-of-food-and-drink-scarcity

[12] Chandrasekhar, A., & Dunne, D. (2022, November 24). COP27: Key outcomes for food, forests, land and nature at the UN climate talks in Egypt. Carbon Brief. Retrieved November 29, 2022,  https://www.carbonbrief.org/cop27-key-outcomes-for-food-forests-land-and-nature-at-the-un-climate-talks-in-egypt/

[13] Macháček, Š., & Kárná, M.-F. (2022, November 6). Pomoc zemím, které zasáhly změny klimatu, a válka v Evropě. Řešení hledá klimatická konference COP 27. IROZHLAS. Retrieved November 18, 2022, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/klimaticka-konference-cop-27-summit_2211061941_mfk

[14] Hanman, N., & Holmes, O. (2022, November 15). Cop27: Alaa Abd el-Fattah breaks hunger strike; news groups around the world join call for climate justice – live. The Guardian. Retrieved November 18, 2022,  https://www.theguardian.com/environment/live/2022/nov/15/cop27-egypt-news-organisations-climate-justice-live

[15] United Nations. (2022, November). COP27: Leaders Boost Sustainable Forest Management. United Nations Climate Change. Retrieved November 18, 2022,  https://unfccc.int/news/cop27-leaders-boost-sustainable-forest-management

[16] Whiting, K. (2022, November 14). All the COP27 news from week 1 and other top climate change stories. World Economic Forum. Retrieved November 18, 2022,  https://www.weforum.org/agenda/2022/11/cop27-news-climate-change-stories/

[17] United Nations Climate Change. (2022, November). Decisions taken at the Sharm El-Sheikh Climate Change Conference – Advance unedited versions. United Nations Climate Change. Retrieved November 28, 2022, from https://unfccc.int/cop27/auv

[18] Lo, J. (2022, November 17). China crashed a US-EU methane event at Cop27, to join support. Climate Home News. Retrieved November 29, 2022, https://www.climatechangenews.com/2022/11/17/chinas-surprise-visit-us-eu-methane-event-cooperation-cop27-g20/

[19] Chandrasekhar, A., & Dunne, D. (2022, November 24). COP27: Key outcomes for food, forests, land and nature at the UN climate talks in Egypt. Carbon Brief. Retrieved November 29, 2022,  https://www.carbonbrief.org/cop27-key-outcomes-for-food-forests-land-and-nature-at-the-un-climate-talks-in-egypt/

[20] United Nations. (2022, November 20). COP27 closes with deal on loss and damage: “A step towards justice”, says UN chief. UN News. Retrieved November 29, 2022, https://news.un.org/en/story/2022/11/1130832

[21] IISD’s SDG Knowledge Hub. (2022, November 23). COP 27 Establishes Funding Arrangements for Loss and Damage | News | SDG Knowledge Hub | IISD. SDG Knowledge Hub. Retrieved November 29, 2022, https://sdg.iisd.org/news/cop-27-establishes-funding-arrangements-for-loss-and-damage/

[22] Přibyla, O. & Kolouchová, K. (Hosts). (2022, October 26). Diplomaté, do Egypta! COP 27 je za dveřmi. [Audio podcast episode]. In 2050. Retrieved November 14, 2022, from https://audioboom.com/posts/8180489-diplomate-do-egypta-cop-27-je-za-dvermi

 

 

 

 

 

 

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *