Sexuální delikty pohledem práva: ČR vs. New York

Text je komparací trestního práva, konkrétně sexuálních deliktů, České republiky a státu New York ve Spojených státech amerických. Komparovány jsou „Trestné činy proti lidské důstojnosti“, tedy Hlava III trestního zákoníku č. 40/2009 sb. zák. České republiky, a Sexuální delikty („Sex offence“), „Penal Code 2015“ státu New York. Hlavním cílem této práce je porovnat skutkové podstaty trestných činů v obou státech a také srovnat trestní sazby jednotlivých skutkových podstat.


Pro komparaci sexuálních deliktů jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Prvním, a asi hlavním důvodem, je jejich vážnost pro společnost, která je nad míru vysoká i přes to, že oběti nemusí vznikat fyzické nebezpečí, jak je tomu například u přepadení. Následky u těchto zločinů jsou především psychické. Dalším důvodem je časté tabuizování tohoto tématu spolu s jistými vžitými omyly. V této práci budou komparovány právní úpravy těchto činů v České republice a ve Spojených státech amerických, konkrétně ve státě New York, přičemž ve městě New York se těmito zločiny zaobírá speciální jednotka „New York Police Department Special victim division“. (Newsweek 2011) Již vytvoření takové jednotky právě pro sexuální delikty a sexuálně motivované zločiny vyjadřuje nutný speciální přístup jak k oběti, tak k celému případu.

V této práci bude provedena komparace dvou států s rozdílnou právní kulturou, přičemž v České republice může hovořit o románsko-gemánském právním systému a ve Spojených státech o anglo-americkém systému. Cílem této práce bude porovnat legislativu výše zmíněných států, posoudit jejich společné atributy i rozdílné. Jako „comparatum“ jsem zvolil trestní zákoník 40/2009 České republiky, konkrétně Hlavu III, Trestné činy proti lidské důstojnosti a jako „comprandum“ byl zvolen „Penal Code 2015“ státu New York (2014), konkrétněji „Sex offence“ (sexuální delikty). Dále jsem jako „Tertium comparationis“ zvolil skutkové podstaty trestných činů v těchto zemích, trestní sazby a také terminologii. (Pokorný 2010)

V první části této práce se zaměřím na vyjasnění základních pojmů, především použitých v „Penal Code“ státu New York. Tyto pojmy budou co nejvíce přiblíženy české právní úpravě a vysvětleny. Terminologie je důležitou součástí trestněprávní komparace a v případě výkladu práva státu New York se jedná o stěžejní téma. Poté bude následovat komparace skutkových podstat těchto trestných činů. Tato část bude zaměřena na srovnání činů, které jsou v jednom státě trestné a v druhém nikoliv. Také zde budou zmíněny trestní sazby a porovnány. V závěru shrnu výsledky komparace, tedy poukážu na prvky zásadní shody, ale také na prvky rozdílné. 

Jednota proti páchání násilí na ženách. (zdroj: OSN).

„Penal Code 2015“ státu New York

Na rozdíl od našeho trestního práva, právo státu New York v první sekci věnující se sexuálně trestním činům („Sex offences“) podrobně definuje používané termíny. Mnohé termíny jsou nám známé z naší trestní úpravy, avšak jejich význam může být jiný, což je právě častým omylem při komparacích. V našem trestním zákoníku (dále jako „TrZ“) vymezení termínů, jak je tomu v „New York State Penal Code 2015“ (2014), neexistuje.  V případě nejasností k tomuto účelu slouží komentáře k TrZ. Tento rozdíl je způsoben rozdílným právním systémem, jak bylo řečeno výše. Tato obecnost je promítá do délky dané právní úpravy i celkově do počtu jednotlivých trestných činů. Typickým příkladem jsou jednotlivé stupně znásilnění a dalších trestných činů, což v našem TrZ nenajdeme (viz dále).

Základní termíny, které se využívají v „New York State Penal Code 2015“, jsou uvedeny hned na začátku, jedná se o sekci S 130.00. Tato sekce začíná definicí základního termínu „Sexual intercourse“. Překlad do češtiny by zněl „pohlavní styk“, avšak „Sexual intercourse“ je zde definován penetrací, což by v tomto případě odpovídalo spíše pojmu „soulož“. Dále S 130.00 uvádí pojmy „Oral“ a „Anal sexual conduct“, neboli orální a anální sex. (Šámal a kol. 2010)

Dalším pojmem je „Sexual contact“, jedná se o dotýkání intimních částí těla za cílem uspokojit sexuální touhu. Jedná se o dotýkání se útočníka oběti, nebo oběti útočníka, přičemž aktéři mohou být oblečeni. V českém TrZ nenajdeme podobný termín, nejbližší použité pojmy jsou v §186 ods. 1, zák. č. 40/2009 Sb., sebeukájení, obnažování, ale zde se pachatel nedotýká oběti. „Sexual contact“ ovšem spadá do našeho termínu „pohlavní styk“, což znamená veškeré chování, které slouží k ukojení pohlavního pudu, tedy i „coitus inter femora“, tedy soulož mezi prsa, „sactustupratio“, saní bradavek, včetně erotické masáže. (Šámal a kol. 2010)

„New State Penal Code 2015“ (New York State 2014) uvádí ještě pojem „Aggravated sexual contact“, který znamená vkládání cizích objektů do vagíny, močové trubice nebo análního otvoru dítěte, čímž způsobí fyzické zranění. Veškeré tyto zmíněné pojmy, jako „Sexual intercourse, Anal, Oral sexual conduct, Sexual contact“ a „Aggravated sexual contact“ jsou sdruženy do termínu „Sexual conduct“, tedy sexuálního chování, v našem TrZ je použit pojem „pohlavní styk“, viz výše.

S 130.00 také definuje pojmy jako „Mentally disabled“, tedy mentální postižení, „Mentally incapacitated“, mentální nezpůsobilost, která je dočasná, například kvůli drogám použitých bez souhlasu oběti, dále „Physically helpless“, fyzická bezmocnost, jako je bezvědomí nebo jiná fyzicky způsobená neschopnost komunikovat. (New York State 2014) Tyto termíny v českém TrZ jsou shrnuty do „bezbrannosti“. (Šámal a kol. 2010)

Jedním z nejdůležitějších pojmů je „Forcible compulsion“, neboli násilný nátlak či donucení, který může být dvojího typu, buďto fyzickou silou, anebo hrozbou. Hrozba může být výslovná a také nepřímá. Jejím účelem je vytvořit bezprostřední strach z ohrožení života, únosu nebo fyzické újmy samotné osoby nebo jiné. V českém TrZ se používá např. v §185 a §186 ods. 1, zák. č. 40/2009 Sb., „kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k…“  Tato věta je de facto shodná s termínem „Forcible compulsion“.

Důležitým pojmem u „Sex offence“ (sexuálních deliktů) je nedostatek souhlasu – „Lack of consent“, jelikož kvůli němu nabývá akt skutkové podstaty znásilnění („rape“). Tomuto pojmu je věnována celá část S 130.05. Nedostatek souhlasu může vzniknout čtyřmi způsoby. První je „Forcible compulsion“ – násilný nátlak (viz výše), dále „Incapacity to consent“ – nezpůsobilost souhlasu. Za nedostatek souhlasu je také považováno, když daná osoba nedala jasný nebo nepřímo vyjádřený souhlas, a konečně, když osoba jasně vyjádří nesouhlas. (New York State 2014)

Třetí odstavec se podrobněji věnuje „Incapable of consent“ – nezpůsobilost souhlasu, jenž může být důvodem pro obvinění, a to i v případě, že oběť s činem souhlasila, ovšem dle práva nebyla souhlasu schopna. Ve státě New York je osoba mladší 17 let nezpůsobilá souhlasu, přičemž existují výjimky, kdy člověk mající pohlavní styk s touto osobou, nemusí spáchat trestný čin znásilnění (viz dále). Dalšími nezpůsobilými souhlasu jsou „Mentally disabled“ – mentálně postižení, „Mentally incapacitated“ – mentálně nezpůsobilý a „Physically helpless“ – fyzicky nezpůsobilí. Poslední kategorií jsou lidé v péči nebo ve vazbě, zde je podrobně vypsáno, za jakých okolností je člověk nezpůsobilý souhlasu, jedná se například o vězně či pacienty psychiatrických léčeben. (New York State 2014)

Skutkové podstaty 

Prvním trestným činem, který v těchto zákonných úpravách bývá zmíněn, je znásilnění. V případě trestního práva státu New York je ještě před znásilněním sexuální pochybení (Sexual misconduct S 130.20). Jedná se o přečin třídy A (a class A misdemeanor). Člověk je vinen, když vykoná pohlavní styk[1] bez souhlasu dané osoby. Tento přečin člověk spáchá i při pohlavním styku („sexual conduct“) se zvířetem nebo mrtvým člověkem. Postih za Sexuální pochybení je pokuta až 1000 USD a vězení do 1 roku odnětí svobody. (Theoharis nedat.)

Sexuální zneužívání dětí. (zdroj: Wikimedia).

Znásilnění, sexuální nátlak a pohlavní zneužití

Znásilnění jakož to trestný čin je definován v české trestní úpravě v §185 ods. 1, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku a zní: „Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ Kriminologická definice znásilnění je velmi podobná naší trestní úpravě, jedná se také o trestný čin s patrně největší latencí kriminality, která může dosahovat až k 68%. (Kuchta, Válková a kol. 2012) Trestní úprava ve státě New York je na první pohled rozdílná.  Většina trestných činů je rozdělena do tří stupňů, včetně znásilnění (rape). U každého stupně je definováno za jakých okolností pachatel tento trestný čin spáchá. V případě, že se jedná o orální sex nebo anální sex pachatel se nedopustil trestného činu znásilnění (rape), ale kriminálního sexuálního aktu (criminal sexual act), který je rovněž členěn do tří stupňů a jeho znění je identické jako u znásilnění. Proto na následujících řádcích bude možno zaměnit kriminální sexuální akt a znásilnění.

Svým způsobem nemůžeme mluvit o klasické definici, kterou známe z našeho trestního zákoníku (viz výš), jedná se spíše o podmínky, které přesně určují skutkovou podstatu daného trestného činu. V případě znásilnění třetího stupně jsou jimi:

  • Osoba, která vykoná soulož[2]s osobou, která je neschopna souhlasu[3] z jiného důvodu, než že je osobě méně jak 17 let.
  • Osoba starší 21let, která vykoná soulož s osobou mladší 17let.
  • Osoba, která vykoná soulož s osobou bez souhlasu, kde takový nedostatek souhlasu je z jiného důvodu, než je nezpůsobilost souhlasu[4].

Znásilnění třetího stupně je trestný čin třídy E („a class E felony“), tedy trestní sazba 1,5 až 4 roky, probace nebo bez odnětí svobody. V tomto bodě je trestní úprava státu New York přísnější, a to především co se týče věku, kdy osoba může být sexuálně aktivní. Na druhou stranu není zde tak striktní, jak by se mohlo zdát, jelikož pracuje s různými věkovými kategoriemi (viz níže).  (New York State 2014)

V případě porušení věkové hranice v ČR pachatel není souzen za znásilnění, ale za pohlavní zneužití §187 ods. 1, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku., kde je trestní sazba 1 až 8 let odnětí svobody. Na 2 až 10 let bude za pohlavní zneužití odsouzen člověk, který se dopustí tohoto činu na dítěti jemu svěřenému či při zneužití svého postavení. V případě ublížení na zdraví se tato sazba zvedá na 5 až 12 let, která je stejná v případě znásilnění dítěte mladšího15let, tedy znásilnění dle §185 ods. 3, písm. a) zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku.

Ve státě New York je také trestný čin déle trvající pohlavní styk s dítětem prvního a druhého stupně S 130.75 a S 130.80. Aby jeho skutková podstata druhého stupně byla naplněna, tak se musí pohlavní styk odehrát dvakrát anebo víckrát během doby tří měsíců, přičemž oběti musí být méně než 11 let nebo méně než 13 a pachateli víc než 18, jedná se o trestný čin třídy D (a class D felony), tedy 2 až 7 let odnětí svobody. V případě, že proběhne soulož („sexual intecourse“), jedná se o první stupeň a trestný čin třídy B (a class B felony), 5 až 24 let odnětí svobody. (New York State 2014)

Znásilnění druhého stupně se dopustí člověk, když vykoná soulož s mladší osobou 15let a přitom je starší 18let. Dále může spáchat znásilnění druhého stupně, když vykoná soulož s osobou, která je neschopna dát souhlas z důvodů mentální poruchy nebo nezpůsobilosti. Jedná se o zločin třídy D (a class D felony), tedy 2-7 let odnětí svobody. (New York State 2014)

Znásilnění prvního stupně je nejvíce srovnatelné s naším §185 ods. 2., písm. a), zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku. Je definováno násilným nátlakem, fyzickou nezpůsobilostí souhlasu, která odpovídá naší bezbrannosti. Dále osoba spáchá znásilnění prvního stupně, když vykoná soulož s osobou mladší 11let nebo s osobou 13let, přičemž je pachatel starší 18let. Jedná se o zločin třídy B (a class B felony), tedy 5-25 let odnětí svobody. (New York State 2014)

Česká legislativa na rozdíl od legislativy státu New York řeší, zda je čin spáchán se zbraní a také jakým způsobem. V ČR může být trestný čin znásilnění spáchán bez soulože, tedy „sexual intercourse“. V případě státu New York se jedná o kriminální sexuální akt (Criminal sexual act), sexuální zneužívání (Sexual abuse).  V případě soulože při znásilnění je trestní sazba 2 až 10 let odnětí svobody. Tato sazba je užita také při znásilnění dítěte, tedy osoby mladší 18let. V případě, že při znásilnění dojde k těžkému ublížení na zdraví, na dítěti mladšímu 15let či ke znásilnění dojde ve vězení, je trestní sazba 5 až 12 let. Česká úprava řeší také situaci, kdy oběť při znásilnění zemře. Zde je trestní sazba 10 až 17 let odnětí svobody. (Šámal a kol. 2010)

„Penal Code“ státu New York také popisuje „S 130.52 Forcible touching“, tedy násilné dotýkání. Jedná se o dotýkání intimních partií z důvodů ponížit či zneužít osobu a o uspokojení svých sexuálních tužeb. Jedná se o přečin třídy A (a class A misdemeanor), tedy maximální pokuta 1000 USD a maximálně rod odnětí svobody. (Theoharis nedat.) (New York State 2014)

Dále zde můžeme nalézt sexuální zneužívání („sexual abuse“), ovšem nejedná se o pohlavní zneužívání ve smyslu §187, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, ale o osahávání oběti útočníkem, či naopak, bez souhlasu dané osoby, neboli „sexual contact“. V tomto případě se jedná o sexuální zneužívání třetího stupně (S 130.55 Sexual abuse…), což je přečin třídy B (a class B misdemeanor), tedy pokuta maximálně 500 USD a vězení ne víc jak 3 měsíce. (Theoharis nedat.) (New York State 2014)

William Hague a Angelina Jolie na mezinárodním summitu proti sexuálnímu násilí. (zdroj: Flickr).

V případě druhého stupně se jedná o přečin třídy A (a class A misdemeanor), maximálně 1000 USD pokuta a maximálně 1 rok odnětí svobody. Osoba je z tohoto přečinu vina, když je druhé osobě méně jak 14 let nebo je nezpůsobilá souhlasu z jiného důvodu než, že je osobě méně jak 17 let.  V případě, že je osoba k tomu donucena pomocí násilného nátlaku, není fyzicky způsobilí, je jí méně jak 11 let nebo méně jak 13 a pachateli je více jak 21 let, je toto chování klasifikováno jako první stupeň sexuálního zneužití, tedy zločin třídy D (a class D felony), trestní sazba 2-7 let odnětí svobody. (New York State 2014)

Dle českého TrZ tyto skutkové podstaty povětšinou spadají pod trestný čin znásilnění, protože „sexual contact“, tedy osahávání intimních partií, znamená pohlavní styk dle našeho TrZ. V některých případech by se mohlo jednat o sexuální nátlak, §186, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku. Trestní sazba v obou případech by byla půl roku až pět let odnětí svobody. V případě, že by se jednalo o dítě, či dítě mladší 15 let, byla by sazba navýšena na 2-10 let či 5-12 let v posledním případě.

V „Penal Code“ státu New York existuje trestný čin přetrvávajícího sexuálního zneužívání. Aby se pachatel tohoto trestného činu dopustil, musí během deseti let několikrát spáchat přečiny sexuální zneužívání třetího či druhé stupně nebo násilné dotýkání. Tento trestný čin je třídy E (a class E felony), 1 a půl až 4 roky odnětí svobody. (New York State 2014)

Kromě sexuálního zneužívání existuje i přitěžující sexuální obtěžování. Oproti ostatním trestným činům má tento čtyři stupně závažnosti. Přitěžujícího sexuálního obtěžování čtvrtého stupně se dopustí osoba, která strčí cizí objekt do vagíny, močové trubice, penisu nebo análu osoby, která není způsobilá souhlasu z jiného důvodu, než že je daná osoba mladší 17 let. V případě zasunutí prstu, musí být způsobeno fyzické zranění. Čtvrtý stupeň (S 130.65) je klasifikován jako trestný čin třídy E (a class E felony), což je 1 a půl až 4 roky vězení, probace nebo bez uvěznění. (New York State 2014)

Při dalších stupních se zvyšuje nebezpečnost trestného činu například použitím násilného nátlaku, nezpůsobilostí osob dát souhlas a věkem obětí. S nebezpečností se zvyšují i třídy zločinu až po třídu B, tedy odnětí svobody 5 až 25 let. V případě třetího stupně (S 130.66, a class D felony, trestní sazba 2 až 7 let) se jedná například o způsobení zranění mentálně nezpůsobilé nebo postižené osobě, o násilný nátlak či věk oběti musí být menší než 11let. Druhý (S 130.67, a class C felony, 3 a půl až 15let) a první stupeň (S 130.70, a class B felony), co se týče skutkové podstaty, je identický až na rozdíl, zda je čin proveden prstem (druhý stupeň) nebo cizím předmětem (první stupeň). Přitěžující sexuální obtěžování by se v ČR nejpravděpodobněji hodnotilo jako znásilnění, §185 ods. 2., písm. a), zák. č. 40/2009 sb, trestního zákoníku, tedy „znásilnění souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží“, trestní sazba 2 až 10 let, ovšem v případě, že oběť bude mladší 15let se trestní sazba zvýší na 5 až 12 odnětí svobody.

Komparace těchto trestných činů jako je znásilnění, sexuální nátlak a pohlavní zneužití je poměrně komplikovaná, jelikož v každé jednotlivé zemi je skutková podstata rozdílná. Například v českém TrZ je znásilnění definováno mnohem obecněji, než je tomu v „Penal Code“ státu New York, kde je definováno velmi přesnou skutkovou podstatou. Vzhledem k této přesnosti skutkové podstaty trestného činu znásilnění (Rape S 130.24 – S 130.35) přibyly další trestné činy jako kriminální sexuální akt (S 130.40 – S 130.50 Criminal sexual act) atd., u kterých skutková podstata spadá stále do §185, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku. Na druhou stranu veškeré skutkové podstaty pohlavního zneužívání, dle §187, zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, patří ve státě New York pod znásilnění či déle trvající pohlavní styk s dítětem, který zase v TrZ ČR nemá obdoby. (New York State 2014)

Ve většině případů trestných činů třetího a druhého stupně se nejedná o znásilnění dle TrZ ČR. Příkladem může být znásilnění třetího stupně, kde chybí skutková podstata násilí či donucení. U znásilnění, a jiných trestných činů, druhého stupně můžeme zaregistrovat maximálně bezbrannost. Až v případech prvního stupně nacházíme většinu podobností, především kvůli násilí, pohrůžce k násilí, tedy hrozby ať oběti či někomu jinému. Na druhou stranu v TrZ ČR se neřeší věkové rozdíly, které by měly v jistých případech smysl.

Co se týče trestních sazeb, ve státě New York jsou uplatňovány přísnější tresty, než je tomu v ČR. V případě nejobvyklejšího znásilnění, tedy donucení k souloži, je v ČR trestní sazba 2 až 10 let a ve státě New York  5-25 let.  V případě těžkého ublížení na zdraví je v ČR trestní sazby zvýšena až na 12 let. Na druhou stranu v případě sexuálního zneužívání, které je ve státě New York přečinem, může být v ČR za jistých okolností udělen trest 5 až 12 let odnětí svobody, sexuální nátlak §185 ods. 3., písm. a), zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, ovšem tohle je asi jediný případ tvrdšího postihu a to jen za specifických okolností. Dle TrZ ČR jsou přípravy výše zmíněných trestných činů trestné, což je další z podstatných rozdílů mezi těmito státy.

Protesty proti pornografii. (zdroj: Flickr).

Další sexuální delikty

V této části práce zmíním trestné činy, které na rozdíl od výše zmíněných trestných činů nemají svého „kolegu“ v druhém státe. V případě TrZ ČR jsou v Hlavě III zmíněny trestné činy spojené s prostitucí a s pornografií (včetně dětské). Podobné trestné činy jsou v „Penal Code“ státu New York zmíněny v jiné části, která se věnuje zločinům proti veřejnému zdraví a morálce (Offenses Against Public Health and Morals) a sexuální vystoupení dítětem („Sexual performance by child“). V TrZ se jedná o trestní činy jako §188 Soulož mezi příbuznými, §189 Kuplířství, §190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, §191 Šíření pornografie, § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, §193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie, §193a Účast na pornografickém natáčení a §193 Navazování nedovolených kontaktů s dítětem, kde se jedná o navrhnutí setkání dítěti mladšímu 15 let v úmyslu spáchat trestný čin pohlavního zneužití, výroby pornografie či svádění k pohlavnímu styku (§202 zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku). (New York State 2014)

U těchto trestných činů je nevyšší možná sazba 6 let odnětí svobody v případě České republiky, kdy se jedná o trestný čin §192 ods. 4., zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií jako člen organizované skupiny, šíření pomocí tisku, internetu atd, či v úmyslu získat pro sebe značný prospěch. Ve státě NewYork je nejvyšší trestní sazbou 25 let odnětí svobody, za podporování prostituce s dětmi. Jako důležitou věc vidím, že v TrZ ČR nenajdeme trestný čin kuplířství dětí, na rozdíl od státu New York. Ovšem existují i další trestné činy, které nemáme a jsou situované dokonce v sexuálních deliktech („Sex offence“).

Jedná se například o zmrzačení ženských genitálií (S 130.85 Female genitál mutilation), vědomé obřezání, vyříznutí či provedení ženské obřízky osobě mladší 18let. Tímto trestným činem je vina i osoba, která má zodpovědnost za danou osobu mladší 18 let a dala k němu souhlas. Tento trestný čin je třídy E (a class E felony) trestní sazby 1 a půl až 4 roky odnětí svobody. Jsou zde také uvedeny výjimky, které ženskou obřízku povolují. V případě TrZ ČR by se mohlo jednat o těžké ublížení na zdraví §145 zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, nebo ublížení na zdraví §146 zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku. Tedy trestní sazba až 12 let odnětí svobody. (New York State 2014)

Posledním trestným činem zmíněným v sekci „sex offence“ je S 130.90 Facilitating a sex offence with a controlled substance, tedy usnadnění si sexuálního deliktu kontrolovanou látkou, což jsou látky, přípravky, léky atd., ke kterému je potřeba předpisu. Jedná se zločin třídy D (a class D felony), tedy odnětí svobody 2 až 7 let. (New York State 2014)

Podstatným rozdílem mezi českým TrZ a „Penal Code“ státu New York jsou sexuálně motivované zločiny („Sexually motivated felony“). Tímto sexuálně motávaným trestnými činy jsou skutky od vraždy, přes loupež až po provozování prostituce dětí. Těmito případy se právě zabývají zmíněné speciální divize či jednotky jak NYPD , tak dalších policejních útvarů.

Zvláštní postavení má v těchto zločinech predátorské sexuální napadení (S 130.95 Predatory sexual assault) a predátorské sexuální napadení dítěte (S 130.96 Predatory sexual assault against child) jelikož jsou jim věnovány zvláštní paragrafy. Osoba je jim vina, když spáchá znásilnění, sexuální kriminální akt, přitěžující sexuální zneužívání nebo déle trvající sexuální zneužívání dítěte, vše v prvních stupních, a způsobí vážná fyzická zranění, použije nebezpečné předměty nebo byl z výše uvedených zločinů v minulosti usvědčen. V případě predátorského sexuálního napadení dítěte musí být pachateli více jak 18 let a oběti méně jak 13 let, a přitom musí spáchat výše zmíněné trestné činy. Jedná se o zločiny třídy A-II (a class A-II felony) s trestní sazbou 8 až 17 let odnětí svobody.

Důvodem absence některých sexuálních deliktů ve srovnávaných částí úprav je rozdílné rozložení deliktů v TrZ nebo „Penal Code“ státu New York, kde trestné činy dle TrZ jsou v jiných částech úpravy, jak bylo zmíněno. Na druhou stranu v českém TrZ na první pohled chybí některé trestné činy, ovšem při bližším zkoumání tyto trestné činy naplňují skutkové podstaty z jiných částí TrZ jako například ublížení na zdraví a další. Pachatelé budou potrestáni, ale rozdílným trestem a v jejich trestním rejstříku bude napsán jiný trestný čin.

Závěrem

V této práci byly srovnávány dvě právní úpravy týkající se sexuálních deliktů, které dle mého názoru patří k těm nejnebezpečnějším, se kterými se můžeme v životě setkat. Porovnávání bylo zaměřeno na skutkové podstaty daných trestných činů a jejich trestní sazba. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit komparaci dvou odlišných právních systémů.

V této práci byla rovněž provedena komparace terminologie, která je velmi důležitá pro srovnání těchto právních úprav. Ať přes rozdíly jazykové, a tudíž terminologické, můžu konstatovat, že základní termíny, jako násilný nátlak, sexuální chování atd. se ve velké části shodují. Hlavním rozdílem je vysvětlení termínu přímo v zákonné úpravě, která je v případě TrZ ČR provedena až v následných komentářích.

Co se týče skutkových podstat, tak zločiny prvního stupně ve státě New York jsou trestné i v ČR. Trestné činy druhého a třetího stupně často spadají pod pohlavní zneužití §187 zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku, jelikož se jedná o porušení věkové hranice k souloži. Tato věková hranice je v ČR striktně stanovena na 15 let, ovšem ve státě New York je tato hranice pohyblivá, jelikož záleží na věku obou jedinců. Co považuji za důležité je, že v českém TrZ chybí trestný čin kuplířství dětí, které je ve státě New York jedním ze zločinů nejvyšší třídy. V celkovém zhodnocení můžeme zjistit, že naše právní úprava je méně přísná než státu New York, jak co se týče skutkových podstat, tak výše trestů.


Poznámky

[1] V originále „sexual intercourse, oral sexual conduct, anal sexual conduct“ viz výše.

[2] Možno dosadit „sexual intercourse“,„oral sexual conduct“ nebo „anal sexual conduct“

[3] „incapable of consent“

[4] „incapacity to consent“


Zdroje

Kuchta, J., Válková, H. a kol. (2012): Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck.

New York State (2014): Penal Code 2015. Washington: Legal Publishing.

Newsweek (2011): InsideThe NYPD’s Special Victims Division. Dostupné z: http://europe.newsweek.com/inside-nypds-special-victims-division-67761?rm=eu. (Ověřeno dne: 8. 5. 2016)

Pokorný, L. (2010):  Úvod do trestněprávní komparatistiky. Praha:  Auditorium.

Šámal, P., a kol. (2010): Velké komentáře Trestní zákoník II. Praha: C. H. Beck.

Theoharis, M. (nedat.): New York Misdemeanor Crimes by Class and Sentences. Dostupné z: http://www.criminaldefenselawyer.com/resources/new-york-misdemeanor-crimes-class-and-sentences.htm. (Ověřeno dne 8. 5. 2016).

Zákon č. 40/2009, Sb. Trestního zákoníku. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40. (Ověřeno dne: 9. 5. 2016).

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *