Analýza jednotky Aktivní zálohy Vojenského zpravodajství

Vojenské zpravodajství v nedávné době založilo novou jednotku Aktivní zálohy, určenou zejména pro operace v kyberprostoru. Tato skutečnost se obešla vesměs bez pozornosti médií i široké veřejnosti, přestože se jedná o poměrně zajímavou oblast kyberbezpečnosti a zpravodajských služeb. Ve zmiňované jednotce by měli sloužit experti ze soukromého sektoru v oborech IT, o jejichž silně specializované know-how má Vojenské zpravodajství (dále jen VZ) zájem, ale kteří z různých důvodů nemohou, nebo nechtějí přejít plně do státních služeb.

Proces výstavby této jednotky je teprve na samém začátku, nebo by se tak mohlo zdát z velmi omezených dostupných informací. Přesto je zřejmé, že nábor rekrutů již započal. Vzhledem k absolutnímu nedostatku informací bylo nezbytné oslovit samotné VZ. S přispěním několika málo veřejných zdrojů se článek snaží zmapovat proces přijímacího řízení k jednotce AZ, požadavky na adepty, činnost jednotky i možná rizika a protiopatření, která se pojí se zapojením civilistů ve zpravodajských službách.

Cílem tohoto článku je především shrnutí všech dostupných informací o nové jednotce. Krom toho je jeho snahou uvést na pravou míru určité informace, které by mohly nezasvěcenou veřejnost znepokojovat.

Zdroj: vzcr.cz

Obecně o AZ a VZ

Aktivní záloha je součástí ozbrojených sil České republiky založená na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Do Aktivních záloh se hlásí vysloužilí vojáci z pravidelných jednotek armády nebo civilní občané, a to na principu dobrovolnosti. V současné době se její jednotky dělí na teritoriální, přidělené ke krajským velitelstvím jednotlivých krajů, a na specializované, které jsou zaštítěné konkrétními armádními útvary. Uchazeč musí splnit řadu obecných podmínek, projít kurzem základní přípravy ve Vyškově a poté je zařazen k útvaru, často podle své vlastní volby. Vojáci v AZ poté absolvují plánovaná cvičení během roku, ale mohou být povolání také nečekaně, pokud to vyžaduje situace. Neplánované nasazení schvaluje vláda, a to v maximálním trvání do 2 týdnů. [1] [2] [3]

Vojenské zpravodajství je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službu, spadající přímo pod MO, integrující vnitřní i vnější působnost. [4] Činnost VZ definuje zákon velmi obecně. Podle zákona č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR zabezpečuje VZ následující informace: mající původ v zahraničí, které jsou důležité pro obranu a bezpečnost ČR; o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany; o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR; o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany ČR. [5] [6] [7]

Aktivní záloha při VZ

Je zvykem, že jednotka AZ sídlí tamtéž, jako její mateřský útvar. Oficiální zdroje potvrzují, že AZ VZ bude sídlit v Praze, stejně jako samotné Vojenské zpravodajství, navzdory tomu, že jiné podobně zaměřené jednotky (např. Velitelství kybernetických a informačních operací) sil se koncentrují v Brně. [8] [9] Nová jednotka spadá pod Národní centrum kybernetických operací, což je orgán VZ zaměřující se na kybernetickou obranu státu, který získal také zákonem danou pravomoc provádět tzv. aktivní obranu. [10] [11] Podle informací na webu byl nábor do této jednotky zahájen někdy během roku 2020. [12] [13] Nicméně VZ v komunikaci uvedlo, že se tak stalo již o rok dříve. S existencí AZ u VZ se však počítalo pravděpodobně již v roce 2016. Implicitně to vyplívá ze změny zákona o Vojenském zpravodajství, kde došlo k rozšíření § 2 o formulaci: „příslušníci Vojenského zpravodajství, kterými jsou vojáci z povolání, vojáci v záloze povolaní k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství…“ [14] [15]

Zdroj: mocr.army.cz

Přijímací řízení a výcvik

Na nejobecnější úrovni se na uchazeče o vstup do AZ VZ vztahují totožné podmínky, jaké platí u všech jednotek AZ. Jde o dosažení 18 let (a nepřekročení 60 let), maturita nebo výuční list, trestní bezúhonnost, podepsání čestného prohlášení o nepodporování extremistických skupin a zdravotní způsobilost. [16]

VZ dále požaduje úspěšné absolvování intelektových, výkonnostních, zátěžových, znalostních a osobnostních testů. Může také dojít k přezkoumání přítomnosti drog v krvi a ke zkoušce na detektoru lži.

Také pro uchazeče o vstup do této jednotky platí povinnost projít kurzem základní přípravy, respektive kurzem základní přípravy pro specialisty, což je jeho dvoutýdenní zkrácená verze. V drtivé většině případů organizuje úvodní kurz jednotek AZ Vojenská akademie ve Vyškově. [17] VZ však uvedlo, že celý kurz základní přípravy pro specialisty, kde by měli být jeho příslušníci v AZ, bude plně v gesci Vojenského zpravodajství. [18] K této zvláštnosti dochází pravděpodobně z důvodu zvýšené potřeby utajení. VZ totiž současně popsalo úvodní výcvik své Aktivní zálohy jako velmi podobný tomu, který absolvují ostatní jednotky. Má jít o výcvik střelby, topografie, taktiky, ochrany proti zbraním hromadného ničení, zvyšování fyzické kondice atd. [19] Vzhledem k charakteru činnosti VZ je velice nepravděpodobné, že základní výcvik AZ u VZ bude probíhat v prostorách Vojenské akademie Vyškov, kde by docházelo k nežádoucí kompromitaci instruktorů z řad VZ i budoucích příslušníků AZ u VZ.

Vojáci AZ VZ nastupují do úvodního kurzu v hodnosti vojína a až po jeho absolvování dostanou přidělenou hodnost dle konkrétní pozice ve VZ.

Uchazeč musí však pro své konečné zařazení ještě získat bezpečnostní prověrku. Všichni vojáci AZ u VZ mají osvědčení přinejmenším pro stupeň utajení tajné, což je druhý nejvyšší stupeň. [20] Podle zákona č. 412/2005 o ochraně utajovaných informací musí žadatel splnit podmínku osobní způsobilosti a bezpečnostní spolehlivosti. [21] Rizika pro bezpečnostní spolehlivost se dělí do dvou kategorií, obligatorní jsou považována za riziko vždy, fakultativní se posuzují podle okolností. Obligatorní rizika a činnost ve vyjmenovaných komunistických orgánech (zejména se jedná o represivní komunistické orgány, jako je StB ad.) se dohledávají zpětně od 15 let věku žadatele, ostatní rizika se prověřují pro stupeň tajné z posledních 15 let. [22] Vojáků AZ VZ se bude pravděpodobně nejvíce týkat podmínka, aby jejich majetek odpovídal přiznaným příjmům. V praxi by totiž mohlo jít o jeden z nejběžnějších důvodů neudělení prověrky. VZ ujišťuje, že vojáci v AZ nebudou mít u tohoto útvaru žádné úlevy a jejich přijímací řízení bude zcela totožné s tím, kterým musí projít všichni členové VZ.  [23]

Zdroj: Wikimedia.org

Činnost jednotky a rizika

Po splnění podmínek nastupují žadatelé do prvního období služby, které obvykle trvá tři toky. Vojenské zpravodajství plánuje posílit své řady zejména o odborníky působící v rámci ICT a kritické informační infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Je tedy silně pravděpodobné, že vojáci v AZ u Vojenského zpravodajství budou výlučně v pozici analytiků. Nicméně informace o konkrétních činnostech a úkolech, jsou pochopitelně veřejnosti nedostupné. Podle některých zdrojů bude však činnost vojáků v záloze značně pestrá a cvičení by měla být založena na simulaci možných scénářů kybernetických útoků, některá však mohou mít i částečně zpravodajský charakter. [24]

Pro vojáky AZ u VZ a jejich činnost platí zcela totožné zákony, nařízení, směrnice a pokyny, které platí pro profesionální příslušníky. Drtivá většina těchto dokumentů je interní povahy a tedy nepřístupná. [25] Zdá se tedy, že činnost vojáků v záloze se od vojáků z povolání liší pouze tím, že vojáci AZ jsou v postavení příslušníků pouze po dobu své fyzické přítomnosti na cvičeních.

Přestože je VZ založeno jako ozbrojená zpravodajská služba, vojákům AZ bude zbraň vydána jen v případě, že v rámci cvičení bude probíhat tzv. střelecká příprava. Kromě této vesměs výjimečné události budou neozbrojeni. [26]

Na AZ VZ se vztahuje totožná délka cvičení a nasazení jako na kteroukoli jinou jednotku AZ [27]. Nicméně během řešení této otázky pracovník VZ sdělil, že s operačním nasazením vojáků AZ VZ se v současné době nepočítá. Rovněž jejich činnost v zahraničí není v plánu, to se však pravděpodobně pojí s prací v oblasti IT, kde již není důležité, kde se člověk fyzicky nachází.  [28] V prvním případě však VZ do budoucna naznačila možnost výjimky.

Leckdo by se mohl domnívat, že vytvořením Aktivní zálohy v rámci zpravodajské služby se může otevírat snazší cesta k její kompromitaci a infiltraci nejrůznějšími extrémisty. Je pravda, že právě VZ přináší informace o případech, kdy se zpravidla pravicový extrémisté pokoušeli infiltrovat armádu skrze AZ. [29] Je také pravdou, že hypotetická kompromitace AZ VZ by mohla způsobit závažnější škody než podobný incident u teritoriální jednotky AZ. [30] Sekretariát VZ však ujišťuje, že na jednotku AZ se budou vztahovat totožné interní normativní akty a předpisy jako na vojáky z povolání. Vojáci AZ se stejně jako oni musí podřídit opatřením k zamezení úniku utajovaných informací, jejichž dodržování je předmětem permanentního ověřování a prověřování orgány vnitřní kontroly VZ. [31] Lze tedy konstatovat, že vzhledem k požadované vysoké odbornosti uchazečů o službu v AZ VZ, náročnému a dlouhému přijímacímu řízení, speciálnímu výcviku a interním opatřením, která jsou totožná pro všechny příslušníky VZ, je riziko zneužití nebo infiltrace extremisty minimální.

Závěr

Tato práce nabízí jako jedna z prvních ucelený soubor všech informací o AZ VZ, ke kterým se lze v současné době dostat. O nové jednotce AZ u VZ se dozvídáme, že její zaměření bude převážně na kyberprostor a její členy nečekají prakticky žádné úlevy oproti svým kolegům u VZ. Tímto zjištěním mohou být uspokojivě rozptýleny obavy z možné kompromitace VZ skrz nově příchozí civilisty. Vzhledem k důkladné redukci rizik, která z vytvoření jednotky AZ u zpravodajské služby vyvstávají je možné konstatovat, že VZ si vytvořením vlastní AZ zvýší vlastní potenciál, jelikož nyní může přilákat do svých řad také experty ze soukromé sféry, kteří by jinak své služby státu nabídnout nemohli či nechtěli.


Zdroje:

[1] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2004). Jednotky AZ. Aktivní záloha [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.aktivnizaloha.army.cz/jednotky-az

[2] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2005). AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL ČR. Armáda ČR [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=5138

[3] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2005). AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL ČR. Armáda ČR [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=5138

[4] MICHÁLEK, Luděk et al. (2013). Zpravodajství a zpravodajské služby. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk.

[5] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 153 ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky. 1994, částka 49, 24. verze. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-153

[6] POKORNÝ, Ladislav, Jiří CHROBÁK a Martin FLIEGEL (2018). Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

[7] POKORNÝ, Ladislav, Jiří CHROBÁK a Martin FLIEGEL (2018). Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

[8] GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČR (2021). Armáda České republiky v roce 2020 [online]. Praha: Generální štáb AČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z:  https://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/20-let-acr/army20_final_1.pdf

[9] HAVLÍK Martin (2020). Příčiny vzniku a začlenění kybernetických sil a informačních operací do Armády České republiky. Vojenské rozhledy [online]. 29 (3) [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/strategicke-rizeni/zacleneni-kybernetickych-sil

[10] RIETHOFOVÁ, Alžběta (2018). Vojenské zpravodajství u kulatého stolu diskutovalo se sdružením AFCEA… [online]. Praha: Národní centrum kybernetických operací [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojenske-zpravodajstvi-u-kulateho-stolu-diskutovalo-se-sdruzenim-afcea-o-aktivnich-zalohach-203460/

[11] MAGDOŇOVÁ, Jana (2020). Šéf Vojenského zpravodajství: Čas je v kyberobraně klíčový… [online]. Praha: Radiožurnál [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/jan-beroun-vojenske-zpravodajstvi-kyberutok-kyberbezpecnost-hackeri_2007080705_gak

[12] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2020). AZ Vojenského zpravodajství. Aktivní záloha [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.aktivnizaloha.army.cz/

[13] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2004). Kurz základní přípravy AZ. Aktivní záloha [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z:  https://www.aktivnizaloha.army.cz/kurz-zakladni-pripravy-az

[14] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 289 ze dne 16. června 2005 o Vojenském zpravodajství. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 104, 9. verze. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-289?text=289%2F2005

[15] POKORNÝ, Ladislav, Jiří CHROBÁK a Martin FLIEGEL (2018). Zákon o zpravodajských službách České republiky. Zákon o Bezpečnostní informační službě. Zákon o Vojenském zpravodajství. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

[16] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2005). AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL ČR. Armáda ČR [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=5138

[17] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2004). KZP – Specialista. Aktivní záloha [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, [cit. 05-05-2021]. Dostupné z:  https://www.aktivnizaloha.army.cz/kzp-specialista

[18] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 5. 5. 2021

[19] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 27. 4. 2021

[20] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 27. 4. 2021

[21] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 412 ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 143, 23. verze. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-412?text=412%2F2005

[22] DVOŘÁK, Jan a Jiří CHROBÁK (2018). Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

[23] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 27. 4. 2021

[24] RIETHOFOVÁ, Alžběta (2018). Vojenské zpravodajství u kulatého stolu diskutovalo se sdružením AFCEA… [online]. Praha: Národní centrum kybernetických operací [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojenske-zpravodajstvi-u-kulateho-stolu-diskutovalo-se-sdruzenim-afcea-o-aktivnich-zalohach-203460/

[25] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 5. 5. 2021

[26] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 5. 5. 2021

[27] ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 45 ze dne 13. ledna 2016 o službě vojáků v záloze. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 17, 2. verze. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-45

[28] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 5. 5. 2021

[29] MINISTERSTVO OBRANY ČR (2013). VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2012 [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR, s. 21 [cit. 05-05-2021]. Dostupné z: https://www.vzcr.cz/uploads/41-Vyrocni-zprava-2012.pdf

[30] Při kompromitaci stupně tajné hrozí možné ohrožení demokratických principů, ztráty na lidských životech, vážné ohrožení bojeschopnosti ozbrojených sil, vážné zvýšení mezinárodního napětí ad. Viz DVOŘÁK, Jan a Jiří CHROBÁK (2018). Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer.

[31] KOLOUCH, Jiří (2021). Elektronická korespondence se sekretariátem VZ ze dne 5. 5. 2021

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *