(Ne)tradiční krajně pravicové symboly v České republice

Budování silných symbolů mobilizujících lidi se stejnými názory nepatří pouze mezi cíle tradičních politických stran. Pravicoví extremisté propagují svoji ideologii v podobném duchu. Problémem je, že dvacáté první století není spojeno pouze s hákovým křížem či dvěma blesky Schutzstaffel. Tyto symboly jsou vskutku stále těmi dominantními, jejich rozpoznatelnost však limituje dosah a především mobilizaci nových sympatizantů. Proto vytvářejí nové nebo kooptují jiné symboly, které nevzbuzují veřejný nesouhlas a mohou se tudíž objevovat v každodenním životě na ulicích českých měst či sociálních sítích. Následující řádky mají za cíl seznámit čtenáře s vybranými (ne)tradičními symboly současné krajní pravice.

Vyjádření redakce: Následující text je odbornou studií fenoménu pravicového extremismu a nereflektuje politické přesvědčení autora, ni redakce jako takové. Stejně tak nemá za cíl tuto ideologii podporovat, spíše naopak, přispět k všeobecnému povědomí o tom, jak obdobné symboly a názory zavčasu zaznamenat a poznat. 

Hákový kříž vyrytý na okapu na sídlišti v Hradci Králové (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Pravicový extremismus již dlouho není spjat pouze se svastikou hitlerovského Německa. Ačkoliv tento symbol mezi pravicovými extremisty stále hraje prim, jeho výskyt v běžném životě je poměrně ojedinělý. Zeptejte se sami sebe, kdy naposledy jste zahlédli hákový kříž. Tato skutečnost má poměrně jednoduché vysvětlení. Jelikož právní nastavení České republiky vychází z teoretického konceptu militantní demokracie, jež aktivně vystupuje proti svým ideologickým nepřátelům na základě jejich existence, rétoriky či propagovaných názorů [1], pravicoví extremisté jsou nuceni vytvářet symboly nové nebo přebírat ty bez uceleného významu. Do těchto symbolů poté vkládají významy prospěšné pro krajně pravicovou ideologii umožňující snadnější sdílení podvratných myšlenek, identifikaci stejně smýšlejících jedinců, ale i mobilizaci nových příznivců.

Následující řádky mají jediný cíl, a to představit čtenářům výběr symbolů spojených se současnou krajní pravicí, se kterými se lidé mohou setkat v ulicích českých měst nebo online prostředí.

Definice krajně pravicového extremismu

Ministerstvo vnitra České republiky pojem extremismus chápe jako vyhraněné ideologické postoje vybočující z ústavních či zákonných norem, které se vyznačují prvky netolerance a útoky proti základním demokratickým principům státu. Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity destruktivně působící na stávající demokratický politicko-ekonomický systém v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Jinými slovy, extremisté usilují o nahrazení demokratického systému režimem nedemokratickým či tržní ekonomické prostředí centrálně plánovaným. Svým výkladem za pravicové extremisty považuje jedince využívající nacionální, rasovou a etnickou zášť, kteří mohou sympatizovat s historickým fašismem či nacismem. [2]

Extremismus, pravicový i levicový, se dá do jisté míry považovat za produkt demokratické společnosti nemající dostatek účinných ochranných mechanismů proti působení nedemokratických vlivů. Na rozdíl od ostatních politických systémů takovými nástroji nedisponuje. Pakliže by je demokratická společnost měla, přestala by být demokratickou a stala by se diktaturou eliminující své ideologické nepřátele. Jan Chmelík, bývalý náměstek policejního prezidia pro kriminální službu, považuje za sjednocující prvek extremistických ideologií opozici vůči základním hodnotám, normám a způsobu chování v demokratických společnostech. Zaměříme-li se na jeho přístup k pravicovému extremismu, za jeho základní stavební kámen považuje rasismus zdůrazňující „biologickou výjimečnost a převahu“ bílého etnika. Odrazem přesvědčení o nerovnosti lidských ras je otevřené nepřátelství vůči lidem s jinou barvou pleti. Mezi jeho nejtypičtější formy patří již zmíněný rasismus, antisemitismus a nacionalismus mající své podoby zakotvené ve fašismu (neofašismu) a nacismu (neonacismu). [3]

Elisabeth Carterová, britská politoložka působící na Keele University, zformulovala minimální definici vnímající tento ideologický proud jako syntézu tří klíčových prvků: autoritářství, antidemokracie a nacionalismu. Ačkoliv je její vymezení poměrně stručné, zahrnuje hlavní elementy napomáhající identifikovat členy krajně pravicové rodiny. Propojení mezi antidemokracií a nacionalismem podřizuje dosažení vůle a cílů národa individuální zájmy obyvatelstva. Společnost přistoupí na omezení práv a základních lidských svobod za účelem dosažení vyššího národnostního cíle. Vztah mezi autoritářstvím a nacionalismem leží ve vnímání vlastního národa a náležení k němu. Respekt a disciplína (podřízení) k etnické skupině, která je vystavena hrozbám přicházejícím z existence jiných skupin, jsou jeho základními pilíři. Úkolem politického systému je minimalizace těchto hrozeb i za předpokladu agrese vůči ostatním národnostním skupinám. Poslední spojení je autoritářství a antidemokracie vycházející z ideologických stanovisek krajně pravicových skupin, která jsou antipluralistická, propagují sociální nerovnost a podporují omezení občanských a politických svobod. [4]

Extremista, nebo radikál?

Než se začneme věnovat extremistickým symbolům, je potřeba vyjasnit rozdíly mezi slovy extremista a radikál. Ačkoliv se obě zdají být na první pohled stejná, jejich charakter se velmi liší. Pojďme si nastínit jejich hlavní odlišnosti.

Radikalismus chápeme jako mezistupeň mezi extremismem a demokracií, jelikož stále spadá do oblasti tzv. ústavně-konformního spektra demokratického státního zřízení. Zatímco extremisté usilují o fundamentální změnu politického systému, tj. z demokratického na nedemokratický, radikálové demokracii společně s jejími základními hodnotami, principy a mechanismy nezavrhují, nicméně požadují její důslednou změnu i za předpokladu zpochybnění některých demokratických práv a svobod. Při prosazování radikálních cílů jsou využívány nestandardně populistické a akční metody agitace, jsou však respektovány základní demokratické mechanismy a hodnoty. [5]

Model extremismu podle Mareše (2003)

Definice extremistických symbolů

Nahlédnutí do odborné literatury poukazuje na komplexnost povahy extremistických symbolů. Jejich základním charakterem je poskytnutí kamufláže pro sociálně neakceptovatelné ideologické myšlenky, jejichž veřejná propagace stojí často mimo zákon. [6] Podle Miroslava Mareše, českého politologa působícího na Masarykově univerzitě, se jimi může stát prakticky cokoliv. Pojmy, gesta, děje, barvy, zvuky, geometrické obrazce, zobrazení určité osoby nebo dokonce i přírodní výtvory vyvolávající zástupnou funkci mohou představovat potenciální objekty, do kterých extremisté mohou vložit své ideologické myšlenky napomáhající upevnit jejich kolektivní identitu a vyjádření mocenských ambicí. [7] Extremistické symboly nejsou rigidními útvary. Jejich význam spočívá ve schopnosti propojování jedinců prostřednictvím smyslu náležitosti k určité skupině podobně smýšlejících lidí. Zároveň reprezentují pomyslnou bránu k jednotlivým subkulturám existujícím uvnitř krajně pravicové komunity. [8] Neopomenutelnou vlastností moderních extremistických symbolů je jejich masová produkce. Zatímco v minulosti byly takové symboly záměrně vytvářeny pouze pro krajně pravicové skupiny za účelem šíření propagované ideologie, v současnosti často dochází k produkci či převzetí velkého množství symbolů procházejících pomyslným testem popularity. Buď symbol získává na popularitě a začne být používán, nebo postupem času zmizí. Tento fenomén je primárně spojen s rozvojem internetu, sociálních sítí a diskuzních fór. [9]

Naše povídání nesmí opomenout velmi důležité varování. Pouze hrstka symbolů se dá s jistotou označit za extremistickou. Zatímco svastika, Totenkopf nebo dva blesky Schutzstaffel bezesporu propagují krajně pravicovou ideologii, jiné symboly podobně ucelený význam nemají. [10] Z tohoto důvodu je vždy nezbytné každý symbol podrobit důkladné analýze kladoucí důraz na jeho kontextuální využití. [11]

Anti-Antifa symboly

Není žádným překvapením, že jedním z nejdominantnějších motivů krajně pravicových symbolů je vyobrazení ideologického střetu pravice s levicí. Následující řádky čtenáře seznamují s jejich klíčovými prvky. Ačkoliv nelze předpokládat jednotnou podobu symbolů této kategorie, znalost jejich opakujících se motivů dozajisté napomáhá snadnější identifikaci.

Anti-Antifa

Abychom porozuměli využití těchto symbolů, musíme si nejprve objasnit význam slova Antifa. Tato zkratka pocházející z angličtiny zastupuje slova antifašistický či Antifašistická akce označující celosvětové hnutí bojující proti fašistickým, rasistickým, sexistickým, nacionalistickým nebo antiimigračním skupinám. Antifa zastupuje nezávislé skupiny lidí sdílejících podobná ideologická stanoviska především z levé strany politického spektra. Navzdory roztříštěné existenci nepropojených skupin tyto všechny vystupují pod jasně rozpoznatelným logem složeným ze dvou praporů, černého a červeného, vyobrazených v kruhu s názvem „Antifašistická akce“ v jazyce dané skupiny. [14] Empirická vyobrazení napovídají o zaměnitelnosti dominantního praporu loga. Zatímco některé skupiny jako první vyobrazují černý prapor, odkazující na anarchistická hnutí 19. století, jiným vévodí červený, náležící Velké říjnové socialistické revoluci. [15]

Dvojité vyobrazení vlajky Antify zachycené na Střeleckém ostrově v Praze (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Krajně pravicové skupiny se přirozeně proti Antifě vymezují. Ačkoliv by neměl čtenář očekávat jednotné vyobrazení tohoto ideologického střetu, lze očekávat přítomnost určitých poznávacích znamení poukazujících na krajně pravicové napojení. Častým vodítkem je přeškrtnutý symbol Antify či nápis Anti-Antifa. Tento hlavní motiv bývá doprovázen jinými symboly nebo odkazy poukazujícími na autora zodpovědného za konkrétní vyobrazení. Přiložené fotografie nabízejí například keltský kříž, jehož extremistickým potenciálem se budeme zabývat v další části, nebo znak města Hradce Králové. Pakliže čtenář narazí na obrázek, samolepku, vlajku nebo graffiti vyobrazující přeškrtnuté logo Antify či nápis Anti-Antifa, velmi pravděpodobně objevil krajně pravicový symbol.

Samolepky Anti-Antifa v pozadí se znakem města Hradce Králové a keltským křízem (Zdroj: autorův vlastní archiv)
Good Night Left Side

Zobrazování ideologického střetu mezi krajní pravicí a levicí není spjato pouze s Antifou. Pravicoví extremisté mimo jiné využívají anglickou frázi „Good Night Left Side“, která se do češtiny překládá jako „Dobrou noc levá strano“. Ačkoliv samotná fráze může být vyobrazená prostřednictvím různých motivů, spojujícím faktorem je jednak její zakomponování do obrázku či samolepky s jinými symboly a především propagace myšlenky otevřenosti pravicových extremistů ke konání násilných činů proti příslušníkům krajní levice. Zatímco běžné chápání ji spojuje pouze s komunisty či socialisty, pravicoví extremisté tuto skupinu rozšiřují o sociální demokraty, ale i bojovníky za práv různých menšin. Tato fráze bývá k vidění na oblečení, nálepkách, plakátech či bannerech často s odkazem na autora nebo určitou skupinu. [16] Přiložená fotografie samolepky z kolínského nádraží frázi „Good Night Left Side“ spojila se skupinou nazývající se Anti-Antifa Havlíčkův Brod.

Samolepka Good Night Left Side na nádraží v Kolíně (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Keltský kříž

Keltský kříž je symbolem, nad jehož extremistickým potenciálem se stále vedou spory z důvodu velkého množství interpretací. Historický odkaz keltského kříže motivoval západoevropské nacionalistické a ultrapravicové skupiny k jeho postupné adaptaci. Tento trend vyvrcholil v období druhé světové války, během které jej příslušníci západoevropských kolaborantských jednotek ze zemí s keltskou tradicí využívali. [17] V současnosti je pravicovými extremisty používán jako symbol nadřazenosti bílé rasy. Často bývá zakomponován do nápisů jako náhrada písmene O či jako záměna hákového kříže v nacistické vlajce. [18] Mimo krajně pravicovou scénu slouží jako symbol keltského původu a identity [19].

Před vyřknutím soudu ohledně extremistického potenciálu každého vyobrazení keltského kříže je nutné analyzovat jeho kontextuální využití nebo přítomnost jiných symbolů. Ne vždy se jedná o extremistický symbol!

Samolepka hooligans skupiny s keltským křížem v pozadí a ručně namalovaný keltský kříž s nápisem „White Power“ v Olomouci (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Bitevní vlajka Konfederace

Zatímco Američané znají kontroverze spojené s bitevní vlajkou Konfederace, Evropané se jejím významům stále učí. To ovšem neznamená, že ji čeští pravicoví extremisté ještě neobjevili.

Přesuneme-li se na moment do Spojených států amerických, nalézáme její dva dominantní významy. Zatímco jedni ji vnímají jako symbol jižanského dědictví a kulturní hrdosti, jiní ji považují za znak rasismu a nadřazenosti bílé rasy spojený se zotročením milionů Afroameričanů žijících v separatistických státech, které bojovaly za udržení otroctví. [20] Balancování bitevní vlajky Konfederace na pomezí extremistického symbolu připomíná osud keltského kříže. Ačkoliv si ji pravicoví extremisté v současnosti velmi oblíbili, Dylann Roof se s ní vyfotografoval před útokem na kostel v Charlestonu v roce 2015 [21] a její přítomnost během shromáždění Unite the Right v Charlottesville v roce 2017 byla frekventovaná [22], nelze zapomínat na Američany skutečně ji považující pouze za prezentaci kulturního a historického dědictví. V podmínkách Spojených států tato konotace podmiňuje její krajně pravicovou afilaci nezbytnou kontextuální analýzou před hodnocením, zdali její využití vskutku představuje symbol pravicového extremismu.

Česká republika je naprosto odlišným případem, jelikož nemá žádné vazby na Konfederované státy americké. Tento článek namítá, že bitevní vlajka Konfederace by v naprosté většině případů měla být považována za krajně pravicový symbol v souladu s výše popsanou konotací spojenou s rasismem a prezentací nadřazenosti bílé rasy. Příkladem je facebookový profil Dělnické mládeže v Plzni, na jehož úvodní fotografii s ní dva členové pózují. [23]

Bitevní vlajka Konfederace (Zdroj: Wikipedia)

Numerika

Čísla jsou nepostradatelnou součástí ideologické propagace nejen pravicových extremistů. Následující část představuje sedm pravděpodobně nejrozšířenějších číselných kombinací, se kterými se čtenář může v běžném životě setkat. Upozorňujeme, že se jedná pouze o výběr z velkého množství kombinací. Jejich významy byly přeloženy z anglických originálů dostupných v databázi organizace Anti-Defamation League. [24]

88

V jazyce krajní pravice číslo 8 zastupuje písmeno H, osmé písmeno anglické abecedy. Dvě osmičky tudíž znamenají zkratku HH, která se překládá jako nacistický pozdrav „Heil Hitler“.

18

Stejně jako v předchozím případě se jedná o číselné vyjádření písmen anglické abecedy. Již víme, že číslo 8 značí písmeno H. Jednička zastupuje písmeno A. Spojení obou písmen je numerický kód pro písmena A a H odkazující na jméno Adolfa Hitlera.

14

Čtrnáctka slouží jako numerický odkaz na heslo spojené s hnutím nadřazenosti bílé rasy. Tzv. 14 slov Davida Lanea v anglickém originálu znamená: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ Do češtiny ho překládáme následovně: „Musíme zabezpečit existenci pro náš lid a budoucnost pro bílé děti.“

1488

Nejedná se o nic jiného než praktické spojení výše diskutovaných čísel 14 a 88. Překladem jejich spojení získáváme heslo: „Musíme zabezpečit existenci pro náš lid a budoucnost pro naše děti. Heil Hitler.“

Nápis vyobrazující hákový kříž spolu s čísly 14/88 (Zdroj: Wikipedia)
28

Podobně jako u předchozích čísel obě zastupují daná písmena anglické abecedy. Zatímco dvojka stojí za B, osmička za H. Spojení obou písmen zastupuje numerický kód pro Blood & Honour, mezinárodní skupinu rasistických skinheadů pocházející z Velké Británie.

318

Číselný kód odkazující na britskou teroristickou organizaci Combat 18. Zatímco trojka zastupuje třetí písmeno anglické abecedy C, osmnáctka kóduje jméno Adolfa Hitlera, jak je popsáno výše.

161>88

Jeden z poměrně viditelných numerických symbolů v českých ulicích, který je většinou k vidění na samolepkách s krajně pravicovou tématikou. Jeho interpretace však není spojena s krajní pravicí, nýbrž levicí využívající ho za účelem znehodnocení symbolů patřících pravicovým extremistům. Ačkoliv primárně nespadá pod zaměření tohoto článku, jeho zařazení bylo obhájeno častou přítomností ve společnosti krajně pravicových symbolů. Tím pádem by mohl čtenáře při analýze jednotlivých symbolů splést a jeho znalost je tudíž relevantní i v krajně pravicové problematice. Zatímco součíslí 88 má stejný význam jako výše, „Heil Hitler“, čísla 161 rovněž zastupují písmena v anglické abecedě a překládají se jako AFA. Napsáním této numerické rovnice na krajně pravicový symbol levicové skupiny abstraktně poukazují na svoji ideologickou převahu. Volnějším překladem jej lze interpretovat jako „Antifašistická akce je víc než krajní pravice“ či „Antifašistická akce je silnější než krajní pravice“.

Znehodnocení krajně pravicové samolepky nápisem 161>88 (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Runy

Podobně jako jednotky Schutzstaffel v době hitlerovského Německa i dnešní pravicoví extremisté si oblíbili starogermánskou runovou abecedu Futhark, která si během své existence prošla dvěma vývojovými etapami. Zatímco starší Futhark byl používán v období mezi druhým a osmým stoletím našeho letopočtu, mladší Futhark se vyvíjel od osmého do dvanáctého století a zjednodušil původní abecedu severozápadních germánských kmenů. Kromě této historicky doložené runové abecedy nacisté i dnešní pravicoví extremisté používají armenanské runy vytvořené rakouským mytologem Guidem von Listem pro publikaci Das Geheimnis der Runen, ve které byly významy starogermánských run reinterpretovány pro nacionalistické ideály tehdejší doby. [25]

Soudobé využití runové abecedy můžeme vnímat dvěma způsoby. Zatímco pravicoví extremisté navazují primárně na odkaz příslušníků jednotek Schutzstaffel za účelem pokračování v jejich ideologických myšlenkách, jako například americká neonacistická organizace Národní aliance mající ve znaku Algiz runu, neopohanská scéna je využívá v závislosti na výkladu starogermánských tradic. Z tohoto důvodu je nezbytné detailně zkoumat každé využití znaků runové abecedy. Nelze automaticky každé vyobrazení považovat za krajně pravicovou manifestaci.

Příklady znaků patřících do runové abecedy. Zleva Algiz, Tyr, Othala, Todes, Eihwaz (Zdroj: Wikipedia)

Černé slunce (Sonnenrad)

O historickém původu Černého slunce se dodnes vedou spory. Zatímco některé zdroje ho přisuzují pouze nacistickému Německu [26], jiné jej spojují s esoterickými či okultními hnutími devatenáctého století [27] nebo právě nordickou a keltskou kulturou. [28] Pomineme-li tyto spory, nejvýraznější konotaci nalézáme právě s jednotkami Schutzstaffel. Symbol Černého slunce se nacházel na bílé mramorové podlaze Gruppenführer sálu nacházejícího se v severní věži renesančního hradu Wewelsburg vybudovaného poblíž Paderbornu. Jednalo se o jedno z ceremoniálních sídel Schutzstaffel a oblíbené místo jejich velitele Heinricha Himmlera. Symbol bývá interpretován jako složenina dvanácti Sig run vyobrazených v papriskovitém tvaru zdůrazňujících spojení německého kulturního dědictví s nordickým náboženstvím. [29]

Po vypuknutí občanské války na východě Ukrajiny se symbol Černého slunce dostal do popředí veřejných diskuzí díky svému vyobrazení v dřívějším znaku ukrajinského pluku Azov. Na tyto debaty navázala ruská propaganda po vypuknutí války na Ukrajině v únoru roku 2022 za účelem podpory svého narativu o denacifikaci Ukrajiny. Ačkoliv je symbol Černého slunce vskutku spojen s více konotacemi, jeho využití by v naprosté většině případů mělo být považováno za extremistický symbol současné krajní pravice.

Vyobrazení Černého slunce (Zdroj: Wikipedia)

Vlčí hák (Wolfsangel)

Symbol vlčího háku je dalším symbolem, jehož význam si prošel výraznými změnami. Zatímco středověcí pohané věřili, že disponuje magickou silou odpuzující bájné vlkodlaky, v pozdější době se začal objevovat na erbech několika německých rodů a měst. Jeho první asociace s ozbrojenými skupinami se datuje do patnáctého století, kdy jej němečtí rolníci převzali jako symbol boje za svobodu a nezávislost během rolnických povstání. Sedmnácté století bylo svědkem oživení této konotace, jelikož německé guerillové skupiny vlčí hák zakomponovaly do svého emblemu během třicetileté války. Moderní německý nacionalismu znovuobjevil vlčí hák na počátku dvacátého století díky knize Der Wehrwolf Hermanna Lönse. Podobně jako jiné historické a kulturní symboly i vlčí hák byl využit jednotkami Schutzstaffel během druhé světové války. Příklady jsou Waffen-SS Panzer Division Das Reich a Waffen-SS Division Landstorm Nederland, které jej zakomponovaly do svých insignií. [30]

Ačkoliv disponuje několika konotacemi, v současné době je primárně spojován s mezinárodní krajní pravicí. Mezi jeho nejznámější vyobrazení patří symbol americké neonacistické organizace Árijské národy a dřívější insignie ukrajinského pluku Azov kombinující vlčí hák s Černým sluncem. [31]

Příklad vertikálního a horizontálního vyobrazení Wolfsangelu (Zdroj: Wikipedia)

Ozubené kolo (Zahnrad)

Krajně pravicové prostředí symbol ozubeného kola vnímá především jako spojení nacionálního socialismu s dělnickou třídou. Často bývá využíván v kombinaci s jinými nápisy či symboly. Během existence hitlerovského Německa bylo ozubené kolo součástí symbolu Německé pracovní fronty. Nicméně se jedná o symbol, který je využíván řadou dalších politických proudů a různých organizací. Jeho vyobrazení tudíž nemůže být automaticky chápáno jako extremistické. [32]

Ozubené kolo zakomponované v logu Dělnické strany rozpuštěné v roce 2010 (Zdroj: Wikipedia)

Lonsdale

Britská oděvní značka zaměřující se na výrobu sportovního oblečení, jejíž logo bylo zneužito pro krajně pravicovou manifestaci. Jelikož je prezentace symbolů náležících hitlerovskému Německu ve většině evropských zemí zakázána, pravicoví extremisté objevili potenciál této značky zastoupit zkratku Národně socialistické německé dělnické strany. Nošení trička či mikiny s logem Lonsdale pod polorozepnutou bundou vyobrazuje písmena NSDA připomínající zakázanou zkratku NSDAP. Samotná společnost se od jakéhokoliv krajně pravicového napojení distancovala již ve druhé polovině devadesátých let a aktivně proti pravicovému extremismu vystupuje. [33] Jelikož je tato módní značka oblíbená i mimo extremistickou scénu, její nošení nemůže být automaticky považováno za propagaci pravicového extremismu.

Logo společnosti Lonsdale (Zdroj: Wikipedia)

Thor Steinar

Velmi populární německá oděvní značka mezi českými i zahraničními pravicovými extremisty, která ve svém původním logu vyobrazovala Tyr runu společně s vlčím hákem. Po sérii kontroverzí napříč evropskými státy tato společnost představila nové logo [34], nicméně na internetovém obchodě www.thorsteinar.cz je stále k vidění logo původní. Mezi nejznámější české propagátory této módní značky patří například Jiří Kajínek. [35]

Původní logo Thor Steinar (Zdroj: Wikipedia)

ACAB

Často viditelná zkratka zastupující anglický slogan „All Cops Are Bastards“, který se do češtiny překládá jako „Všichni policisté jsou bastardi“. Jelikož je oblíbená napříč všemi ideologickými proudy vymezujícími se proti současnému politickému systému, pečlivá analýza kontextuálního využití je nezbytná pro posouzení krajně pravicového napojení každého vyobrazení. [36]

Samolepka ACAB zachycená v Brně (Zdroj: autorův vlastní archiv)

Krajně pravicové symboly již dávno nejsou spojeny pouze s těmi klasickými, pravicoví extremisté znají rizika vycházející z jejich veřejné prezentace. Proto vytvářejí symboly nové, jejichž využití je spojeno se stejnými ideologickými myšlenkami majícími za cíl jejich beztrestnou prezentaci a mobilizaci stávajících i nových příznivců. Pouze hrstka symbolů může být ihned označena za krajně pravicové, ostatní vyžadují analýzu kontextuálního využití z důvodu existence více konotací. Velmi často rovněž dochází ke kombinaci tradičních krajně pravicových symbolů s těmi méně známými či patřícími jiným kulturám. Zářným příkladem je osud svastiky, která do dvacátého století neměla s pravicovým extremismem vůbec nic společného. K takovému chování dochází z důvodu rozpoznatelnosti jednotlivých symbolů, jelikož všichni adresovaní příznivci musí bezvýhradně rozeznat pravý význam vyobrazeného symbolu. Jak jsme si během našeho povídání ukázali, ne všechny symboly takovou schopnost mají a tudíž vyžadují přítomnost těch klasických.

Tento článek měl jediný cíl, seznámit čtenáře s problematikou netradičních krajně pravicových symbolů. Ačkoliv jsme hovořili převážně o symbolech přítomných v ulicích českých měst či online prostředí, jejich vyobrazení může být takřka jakékoliv od nášivek na oblečení až po tetování.


Editor článku: Jan Pospíšil a Martin Blecha

Zdroje:

[1] Mareš, M., & Výborný, Š. (2013). Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325-326-4.

[2] Ministerstvo vnitra ČR. (2010, November 25). Co je to extremismus. Retrieved from https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx

[3] Chmelík, J. (2000). Symbolika extremistických hnutí. Praha: Armex. ISBN 80-86244-14-8.

[4] Carter, E. (2018). Right-wing extremism/radicalism: reconstructing the concept. Journal of Political Ideologies. 23(2), 157-182. ISSN 1469-9613. Retrieved from doi:10.1080/13569317.2018.1451227

[5] Mareš, M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal. ISBN 80-86598-45-4.

[6] Richardson, J., & Wasser, M. (2020, April 2). A Guide to Online Radical-Right Symbols, Slogans and Slurs. Centre for Analysis of the Radical Right Report. Retrieved from https://www.radicalrightanalysis.com/wp-content/uploads/2020/05/CARR-A-Guide-to-Online-Radical-Right-Symbols-Slogan-and-Slurs.pdf

[7] Mareš, M. (2006). Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. Praha: Ministerstvo vnitra.

[8] Miller-Idriss, C. (2017) The Extreme Gone Mainstream: Commercialization and Far-Right Youth Culture in Germany. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691170206.

[9] Miller-Idriss, C. (2019). What Makes a Symbol Far Right? Co-opted and Missed Meanings in Far-Right Iconography. In M. Fielitz and N. Thurston (Eds.), Post-Digital Cultures of the Far Right: Online Actions and Offline Consequences in Europe and the US. pp. 123-133. Bielefeld: Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-4670-2.

[10] Smolík, J. (2010). Armáda České Republiky a extremistická symbolika – kontext a konsekvence. Obrana a strategie. 10(1), 101-107. ISSN 1802-7199. Retrieved from doi: 10.3849/1802-7199.10.2010.01.101-107

[11] Anti-Defamation League. (2019). Hate on Display: Hate Symbols Database. Retrieved from https://www.adl.org/resources/hate-symbols/search

[14] Anti-Defamation League. (n.d.). Anti-Antifa Images. Retrieved from https://www.adl.org/resources/hate-symbol/anti-antifa-images

[15] Jones, S. G. (2020, June 4). Who Are Antifa, and Are They a Threat?. CSIS. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/who-are-antifa-and-are-they-threat

[16] Reporting Radicalism. (n.d.). Good Night Left Side. Retrieved from https://reportingradicalism.org/en/hate-symbols/movements/modern-racist-symbols/good-night-left-side

[17] Mareš, M. (2006). Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. Praha: Ministerstvo vnitra.

[18] Fare network. (2016). Monitoring discriminatory signs and symbols in European football. Retrieved from https://www.farenet.org/wp-content/uploads/2016/10/Signs-and-Symbols-guide-for-European-football_2016-2.pdf

[19] Anti-Defamation League. (2022, May 3). Celtic Cross. Retrieved from https://www.adl.org/resources/hate-symbol/celtic-cross

[20] Southern Poverty Law Center. (2019, February 1). Whose Heritage? Public Symbols of the Confederacy. Retrieved from https://www.splcenter.org/20190201/whose-heritage-public-symbols-confederacy

[21] Robles, F. (2015, June 20). Dylann Roof Photos and a Manifesto Are Posted on Website. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2015/06/21/us/dylann-storm-roof-photos-website-charleston-church-shooting.html

[22] Katz, A. (2017, August 12). Unrest in Virginia. TIME. Retrieved from https://time.com/charlottesville-white-nationalist-rally-clashes/

[23] Dělnická mládež Plzeň. (n.d.). Facebook. Retrieved July 23, 2022, from https://www.facebook.com/D%C4%9Blnick%C3%A1-ml%C3%A1de%C5%BE-Plze%C5%88-112744118005893/?ref=page_internal

[24] Anti-Defamation League. (2019). Hate on Display: Hate Symbols Database. Retrieved from https://www.adl.org/resources/hate-symbols/search

[25] Pardy, A. (2019, April 29). Extremism and Paganism. Police Pagan Association. Retrieved from https://www.southtyneside.gov.uk/media/44582/Police-Pagan-Association-Extremism-Paganism/pdf/Police_Pagan_Association_Extremism___Paganism.pdf?m=637369927057300000

[26] Birkett, T. (2022, June 16). Far-Right extremists keep co-opting Norse symbolism – here’s why. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/far-right-extremists-keep-co-opting-norse-symbolism-heres-why-183749

[27] Reporting Radicalism. (n.d.). Black Sun. Retrieved from https://reportingradicalism.org/en/hate-symbols/movements/nazi-symbols/black-sun

[28] Anti-Defamation League. (2022, May 3). Sonnenrad. Retrieved from https://www.adl.org/resources/hate-symbol/sonnenrad

[29] Goodrick-Clarke, N. (2002). Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity. New York: New York University Press. ISBN 0-8147-3124-4.

[30] Ahmed, A. (2018). Journey into Europe: Islam, Immigration, and Identity. Washington D.C.: Brookings Institution Press. ISBN 978-0-8157-2758-3.

[31] Reporting Radicalism. (n.d.). Wolfsangel. Retrieved from https://reportingradicalism.org/en/hate-symbols/movements/nazi-symbols/wolfsangel

[32] Mareš, M. (2006). Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. Praha: Ministerstvo vnitra.

[33] Benton, B. & Peterka-Benton, D. (2020). Hating in plain sight: The hatejacking of brands by extremist groups. Public Relations Inquiry. 9(1), 7-26. ISSN 2046-1488. Retrieved from doi:10.1177/2046147X19863838

[34] Fuhrmans, V. (2013, February 22). Clothing Brand Gains Popularity With Extremists. The Wall Street Journal. Retrieved from https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323764804578312572095103786

[35] Řepková, A. (2020, July 17). Kajínek propaguje značku Thor Steinar, oblíbená je mezi neonacisty. Kontroverzi jsem zaznamenal, přiznává. Lidovky.cz. Retrieved from https://www.lidovky.cz/domov/kajinek-propaguje-znacku-thor-steinar-oblibena-je-mezi-cleny-krajni-pravice-kontroverzi-jsem-zazname.A200716_192613_ln_domov_rkj

[36] Anti-Defamation League. (n.d.). ACAB. Retrieved from https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/acab

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *